AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De Rooms-Katholieke Kerk heeft binnen de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming een bijzondere positie ingenomen. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacybeleid. Ook de Parochie heeft de bescherming van de privacy in acht te nemen. Alle parochies, dus ook wij, verwerken persoonsgegevens van parochianen zo veel mogelijk in de digitale omgeving van de R.-K.ledenadministratie. Als persoonsgegevens buiten de digitale omgeving worden verwerkt (bijvoorbeeld met een uitdraai van een adressenlijst of het versturen van een adressenlijst per e-mail) dan mogen deze persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Zo mogen nooit gegevens doorgeven worden aan instanties of personen buiten de R.K. Kerk in Nederland. Het verwerken van persoonsgegevens van leden (bijvoorbeeld adreswijziging of wijziging gezinssamenstelling)van de R.K. Kerk is wel toegestaan. De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als iemand lid is van de R.K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Wij zullen nooit gebruik maken van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd. Dit is wettelijk ook niet toegestaan.  Het verwijderen van persoonsgegevens is wel mogelijk binnen de regels van het kerkelijk recht. De zogenaamde privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht voor de kerkbesturen, zoals vastgelegd in de AVG. Wij moeten namelijk transparant zijn over hoe we met uw geregistreerde gegevens zullen omgaan en hoe we deze verwerken.


Een speciale webpagina AVG van het landelijk secretariaat R-K kerk (SRKK) biedt informatie over de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijvoorbeeld een standaard privacyverklaring voor parochies die kerkleden informeert over hoe de kerk met hun persoonsgegevens omgaan.

Het publiceren van deze privacyverklaring door parochies is vanaf 25 mei 2018 een wettelijke informatieplicht vastgelegd in de AVG. De kerk moet evenals andere bedrijven en instellingen transparant zijn over hoe ze persoonlijke gegevens van mensen verwerken. Dat kan op het moment dat mensen in het ledenbestand van de kerk worden opgenomen. Maar er zijn meer kerkelijke gelegenheden waarbij de privacyverklaring verplicht is.

Ook het geactualiseerd Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens is van kracht (2018). De R.-K.Kerk had al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en parochies. Deze regels waren vastgelegd in het Reglement Bescherming Persoonsgegevens parochies (2006). Dit reglement is nu aangepast (2018) naar de AVG.

In bepaalde situaties is het verplicht de privacy verklaring (ook) schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in het bijzonder als nieuwe leden van de kerk voor het eerst worden opgenomen in het R.-K. ledenbestand.

Andere situaties in de kerk waarbij de privacyverklaring aan belanghebbenden schriftelijk overhandigd moet worden zijn bijvoorbeeld:

 • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
 • Aan huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij NIET is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K Kerk;
 • Aan contactpersonen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) als deze personen NIET in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk voorkomen.
 • Aan vrijwilligers als de vrijwilliger NIET is opgenomen in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

Er is veel informatiemateriaal voorhanden waar wij u graag in eerste instantie naar door verwijzen.

Door de kerkelijke landelijke werkgroep zijn een zevental praktische handleidingen opgesteld, te weten:

 1. Praktische handleiding Audio-Video
 2. Praktische handleiding Beveiligingscamera’s
 3. Praktische handleiding E-mail en digitale bestanden
 4. Praktische handleiding Foto’s **
 5. Praktische handleiding Parochieblad
 6. Praktische handleiding Parochiewebsite
 7. Praktische handleiding Begraafplaatsenadministratie

Voorts is er een speciale website met alle informatie over de AVG.


** Stroomschema voor gebruik van foto’s (publicatie 26-2-2019 R-K. Kerk Nederland).

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel