Begraafplaats

Algemene informatie

Taken van de portefeuillehouder begraafplaats

  • Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van begraafplaatsen
  • Voorstellen doen jaarlijks met betrekking tot de te hanteren tarieven
  • Actueel houden van wettelijke bepalingen en de uitvoering daarvan
  • Het (doen) bijhouden van de administratie
  • Op aangeven van het bestuur het delven of het laten delven van graven.
  • Op aangeven van het bestuur het ruimen of het laten ruimen van graven.
  • Actie ondernemen bij nalatig of onvoldoende onderhoud van grafmonumenten.
  • Verantwoordelijk voor het regulier onderhoud. Dit, in overeenstemming met het kerkhofreglement van begraafplaatsen, uitvoeren of laten uitvoeren.
  • Verzekeringen met betrekking tot schade aan begraafplaatsen c.s.

Contact
Portefeuillehouder

Piet HooijmaijersBegraven

De Wet op de lijkbezorging regelt algemeen wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Op 1 januari 2010 is een wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging in werking getreden. Ons Reglement is gebaseerd op deze wet en wordt ook steeds aangepast bij elke wetswijziging. De artikelen van de wet gaan over het handelen rondom het begraven. Protocollen, procedures, registers.

In 2010 is door de bisschoppensynode in Nederland een Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.K. parochie van de Nederlandse R.K. Kerkprovincie opgesteld. Voor wat onze parochie betreft hebben wij na de fusie (2014) een reglement (versie december 2015) opgesteld voor de zes afzonderlijke begraafplaatsen gelegen in Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Verwezen wordt naar het desbetreffende reglement. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze begraafplaatsen ligt in handen van het parochiebestuur en de portefeuillehouder (bestuurslid) begraafplaatsen.

Van belang is dat het reglement een tweetal personen benoemd die een specifieke rol vervullen in het beheren van deze begraafplaatsen en wel dé beheerder en de administrateur. Dienaangaande het volgende.

Artikel 3 en 8 van het reglement stelt het volgende:

Beheerder: Het bestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats. De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de begraafplaats betreffende, en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.

Administratie: Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van de begraafplaats. De administratie (wordt uitgevoerd door de administrateur) bevat in ieder geval het wettelijk verplichte register van de overledenen met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, evenals een dergelijk register van de bewaarde asbussen. Deze registers zijn openbaar. Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden worden geregistreerd.

Hieronder treft u aan de namen van de beheerders en administrateurs van de begraafplaatsen:

Begraafplaats:Administrateur:Beheerder:
DuizelTom Cornelissen
0497-846405
Tiny Kox
0497-516423
EerselJan van Engeland
0497-516626
Tineke Teunis
0497-515188
KnegselTom Cornelissen
0497-846405
Tom Cornelissen
0497-846405
SteenselTom Cornelissen
0497-846405
Toon van de Ven
0497-516614
VessemTheo Roes
0497-591258
Theo Roes
0497-591258
WintelreRiny Reniers
040-2051811
Riny Reniers
040-2051811

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel