Begraafplaats

Algemene informatie

Taken van de portefeuillehouder begraafplaats

 • Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van begraafplaatsen
 • Voorstellen doen jaarlijks met betrekking tot de te hanteren tarieven
 • Actueel houden van wettelijke bepalingen en de uitvoering daarvan
 • Het (doen) bijhouden van de administratie
 • Verantwoordelijk voor het delven, het laten delven van graven, het ruimen of laten opruimen van graven.
 • Toezicht op nalatig of onvoldoende onderhoud van grafmonumenten.
 • Verantwoordelijk voor het regulier onderhoud.
 • Verzekeringen met betrekking tot schade aan begraafplaatsen c.s.

Contact
Portefeuillehouder

VacatureBegraven

De Wet op de lijkbezorging regelt algemeen wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Op 1 januari 2010 is een wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging in werking getreden. Ons Reglement is gebaseerd op deze wet en wordt ook steeds aangepast bij elke wetswijziging. De artikelen van de wet gaan over het handelen rondom het begraven. Protocollen, procedures, registers.

In 2010 is door de bisschoppensynode in Nederland een Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.K. parochie van de Nederlandse R.K. Kerkprovincie opgesteld. Voor wat onze parochie betreft hebben wij na de fusie (2014) een reglement (versie december 2015) opgesteld voor de zes afzonderlijke begraafplaatsen gelegen in Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Verwezen wordt naar het desbetreffende reglement. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze begraafplaatsen ligt in handen van het parochiebestuur en de portefeuillehouder (bestuurslid) begraafplaatsen.

Van belang is dat het reglement een tweetal personen benoemd die een specifieke rol vervullen in het beheren van deze begraafplaatsen en wel dé beheerder en de administrateur. Dienaangaande het volgende.

Artikel 3 en 8 van het reglement stelt het volgende:

Beheerder: Het bestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats. De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de begraafplaats betreffende, en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.

Administratie: Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van de begraafplaats. De administratie (wordt uitgevoerd door de administrateur) bevat in ieder geval het wettelijk verplichte register van de overledenen met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, evenals een dergelijk register van de bewaarde asbussen. Deze registers zijn openbaar. Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden worden geregistreerd.

Hieronder treft u aan de namen van de beheerders en administrateurs van de begraafplaatsen:

Begraafplaats:Administrateur:Beheerder:
DuizelTom Cornelissen
0497-846405
Tom Cornelissen
0497-846405
EerselJack Kouwenberg
0497-515217
Tineke Teunis
0497-515188
KnegselTom Cornelissen
0497-846405
Ger van de Ven
0497-514718
SteenselTom Cornelissen
0497-846405
Toon van de Ven
0497-516614
VessemTheo Roes
0497-591258
Theo Roes
0497-591258
WintelreRiny Reniers
040-2051811
Riny Reniers
040-2051811

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de administrateurs en begraafplaatsen, de heer J. van Engeland. Deze is bereikbaar via 0497-516626.

Procedure klachtenregistratie en -afhandeling begraafplaatsen

van de R.K. Parochie St. Willibrordus te Eersel (mei 2020)
 1. Klachten worden centraal geregistreerd en afgehandeld door de portefeuillehouder begraafplaatsen.
 2. Klachten, die gemeld worden bij een administrateur of beheerder van de begraafplaats in een van de kerkdorpen, worden door hen doorgegeven aan de portefeuillehouder begraafplaatsen met een omschrijving van de klacht en de adresgegevens van de klager.
  Dat geldt ook voor klachten met betrekking tot de begraafplaats, die gemeld worden bij de centrale contactpersoon van een kerkdorp.
  Klachten kunnen ook rechtstreeks gemeld worden bij de portefeuillehouder begraafplaatsen of bij het parochiebestuur.
 3. De klacht wordt door de portefeuillehouder met nummer geregistreerd in zijn daarvoor opgezette bestand: Centrale klachtenregistratie en –afhandeling.
 4. Als de klacht direct afgehandeld kan worden door de portefeuillehouder, zorgt deze voor een schriftelijke afhandeling daarvan. Mocht de klacht nader onderzoek vragen dan wordt de ontvangst ervan bevestigd door de portefeuillehouder.
 5. Na onderzoek door de portefeuillehouder, en zo nodig overleg of besluitvorming daarover in het parochiebestuur, verzorgt de portefeuillehouder het schriftelijke antwoord aan de klager.
 6. Na afhandeling worden de documenten, die betrekking hebben op de klacht doorgegeven aan de secretaris, die voor archivering zal zorgdragen.
 7. Jaarlijks wordt door de portefeuillehouder een evaluatie gemaakt van de klachten ten behoeve van het parochiebestuur.

Onderhoud begraafplaatsen

Er blijkt soms enige verwarring te bestaan over de kosten van het onderhoud voor de begraafplaatsen. Omdat mogelijk niet iedereen in het bezit is van het Reglement voor de 6 begraafplaatsen, waarin die kosten duidelijk zijn weergegeven, wordt onderstaand een korte samenvatting gegeven:
 • De kosten van het onderhoud aan een grafteken of grafmonument zijn voor rekening van de rechthebbende.
 • De bijdrage, die van de rechthebbende wordt gevraagd voor “algemeen onderhoud begraafplaats” wordt gebruikt voor het onderhoud aan het grote groen, zoals bomen en heggen, en voor de investeringen en het onderhoud van de infrastructuur, zoals ommuringen, verharde paden, drainage en water- en elektro-voorzieningen.
 • Tenslotte zijn wij blij en heel dankbaar dat een groep vrijwilligers, zonder enige vergoeding, de ruimte rond de graven, de onverharde paden, het gras en het kleine groen willen verzorgen, waardoor onze begraafplaatsen er steeds heel verzorgd uitzien.

Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u gerust contact opnemen met het parochiebestuur via e-mail: begraafplaatsen@parochieeersel.nl

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel