Bestuurlijke / uitvoerende taken

Samenstelling - Portefeuilles

Parochiebestuur

Parochiebestuur

Van links naar rechts; Riny Reniers, Jos Thomas, Pastoor Camiel van Lamoen, Piet Hooijmaijers, Hans Castelijns, Frans Rombouts.

Het Parochiebestuur


De taken en bevoegdheden van het parochiebestuur zijn beschreven in het Algemeen Reglement (AR) voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de facilitaire taken die voor elke parochie gelden. Het gaat hierbij o.a. om taken als verwerven van gelden, onderhoud van gebouwen, terreinen en voorzieningen. Het parochiebestuur wordt ondersteund door vele vrijwilligers, meestal verenigd in werkgroepen. Deze werkgroepen opereren parochiebreed of lokaal. Voor de aansturing van parochiebreed opererende vrijwilligers en werkgroepen kan het parochiebestuur kiezen uit directe aansturing of indirecte aansturing.

Het parochiebestuur beslist welke taken door het parochiebestuur zelf worden uitgevoerd, en welke taken gedelegeerd worden aan de commissie, werkgroep of vrijwilliger. Het parochiebestuur kan in overleg nieuwe werkgroepen instellen, bestaande werkgroepen samenvoegen of opheffen. Voor alle organen is het wenselijk huishoudelijke reglementen op te stellen, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.

Portefeuilles


Samenstelling en werkwijze

Het parochiebestuur is samengesteld uit door de bisschop benoemde parochianen. De pastoor is qualitate qua voorzitter van het parochiebestuur. Het voorzitterschap van het parochiebestuur kan worden gedelegeerd naar de vicevoorzitter (zie artikel 26 van het AR). Dit is ook geschied in onze parochie. Het parochiebestuur bepaalt zelf de onderlinge verdeling van taken.

De leden van het parochiebestuur:

Camiel van Lamoen, pastoor en voorzitter
Jos Thomas, (gevolmachtigd) vicevoorzitter
Hans Castelijns, secretaris
Vacature, portefeuillehouder financiën
Frans Rombouts, portefeuillehouder vastgoed
Piet Hooijmaijers, portefeuillehouder begraafplaats
Riny Reniers-Leermakers, portefeuillehouder algemene zaken, contact en communicatie.  

Beleidsvorming Samen Willibrordus


Uitgangspunten


Voor de vorming van toekomstig beleid is het van belang te weten welke ontwikkelingen zich voor doen die van invloed (kunnen) zijn op de kerk in de parochie Eersel. Deze ontwikkelingen zijn niet van de laatste tijd maar zijn al echt voelbaar in de periode vanaf de jaren negentig.

Zonder volledigheid na te streven kunnen de volgende trends en ontwikkelingen worden herkend:

  • de ontkerkelijking zet door;
  • een grote toenemende vergrijzing;
  • de toename van de informatie- en communicatietechnologie (social media);
  • de gewijzigde man-vrouwrelatie onder andere op de arbeidsmarkt (beiden een baan, minder tijd);
  • de individualisering zet door;
  • de huidige welvaart is, naast vele andere factoren, ook van invloed op het geloofsleven;
  • de randkerkelijkheid; hiermede wordt bedoeld dat mensen weliswaar nog geloven, maar niet meer actief deelnemen aan eucharistievieringen en parochiële activiteiten.

Minder geboortes heeft automatisch gevolgen voor het aantal dopelingen, eerste communicanten, vormelingen. Eigenlijk kan de conclusie getrokken worden dat er weinig kerkelijke instroom is. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook invloed op huwelijken en uitvaarten. Minder kerkelijke uitvaarten, de groei van crematies en andere uitvaart rituelen. Ook mogen de effecten van vergrijzing niet uit het oog verloren worden. Daarnaast spelen ook de sterk verminderde priesterroepingen een belangrijke rol en dat betekent impliciet dat wij, het parochiebestuur, met grote zorg moeten omgaan met de beschikbare menskrachten. Hieronder wordt inzicht verschaft in getallen Deze gegevens  zijn ontleend aan publicaties vanuit Kaski (Het Kaski is het expertisecentrum over religie en samenleving. Zij volgen de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen de samenleving. Het Kaski is onderdeel van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit).

Kaski-gegevens

Als basis voor het landelijk overzicht is genomen het jaar 2003 en dan afgezet naar het jaar 2016.

Voor de gegevens per kerkdorp zijn de jaren 2011 t/m 2018 weergegeven.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel