• Home
  • Algemeen nieuws

Categorie: Algemeen nieuws

Algemeen nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Onze grafdelvers

Normaal sta je er niet zo bij stil, maar tijdens het bijwonen van een begrafenis besef je dat de makers van het graf daar een flinke klus aan hebben gehad. Zeker als het om een nieuw graf gaat, ruim 2 meter lang en bijna net zo diep, kun je je voorstellen dat er heel wat kruiwagens zand verplaatst zijn om de stoffelijke resten volgens de wettelijke voorschriften te kunnen begraven. De vrijwilligers, die dat in onze parochie doen en deden, komen daarbij ook nog wel eens onverwachte obstakels tegen, zoals puin of ander afval, dat vroeger op die plaats gestort is voor het een begraafplaats werd.

Het blijft daarom een zware klus, die zorgvuldig en met respect voor overledenen en nabestaanden wordt uitgevoerd. Dat is niet alleen zo bij een heel nieuw dubbeldiep graf, waar later nog een tweede stoffelijk overschot kan worden bijgezet, maar ook voor het maken van een graf voor zo’n bijzetting.

Het zal dan ook niemand verwonderen, dat de vrijwilligers, die dat deden en op leeftijd beginnen te komen, aangegeven hebben te willen stoppen met dit zware werk. Zo hadden de gebroeders van de Ven uit Knegsel, die de graven maakten in Knegsel en dat, samen met Jan Schoenmakers, ook in Vessem deden aan het parochiebestuur laten weten begin 2020 te stoppen. Rond die tijd hebben ook de 3 grafdelvers van Wintelre laten weten dat leeftijd en gezondheid steeds vaker een probleem werden, vooral bij het maken van een nieuw dubbeldiep graf, maar toch wel wat betrokken wilde blijven bij de begraafplaats. Eind 2020 hebben ook de grafdelvers uit Steensel aangegeven te willen stoppen met dat werk, dat ze al zo’n 25 jaar hadden gedaan voor de parochiegemeenschap in Steensel.

Dat betekende dat we in een vrij korte periode een oplossing hebben moeten zoeken voor het delven van graven op de 4 begraafplaatsen. In Eersel hadden we al een goede ervaring met het bedrijf van Frank Cuypers die, als opvolger van Piet de Haas, zo veel mogelijk machinaal graven delft. Is de plaats van het nieuwe graf niet goed bereikbaar met de machine, dan maakt Frank met enkele medewerkers het graf met de hand, maar uiteraard wel veilig en geheel volgens de ARBO regelgeving. We hebben daarom met Frank afgesproken dat hij voortaan ook de graven delft in Vessem, Knegsel en Steensel. In Wintelre wordt een nieuw graf wel gemaakt door Frank, maar wordt het graf na de begrafenis dikwijls gesloten door de grafdelvers. Ook heeft Wil Bierens al aan Frank Cuypers laten weten voor Steensel wel bij te willen springen als er veel begrafenissen tegelijkertijd zouden zijn in onze parochie. De grafdelvers in Duizel hebben laten weten, dat zij voorlopig nog wel enige tijd door willen gaan met deze activiteiten. Met al deze toezeggingen en afspraken zijn we als parochiebestuur uiteraard heel erg blij.

De vrijwilligers, die dat zware werk vele jaren hebben gedaan op onze begraafplaatsen hebben er ook aan bijgedragen, dat we de kosten voor het maken van een graf lager konden houden dan bij de uitvoering door een professioneel bedrijf en dat voordeel door konden geven aan de nabestaanden.

Hoewel we dat ook al gedaan hebben bij het afscheid willen wij vanuit het parochiebestuur de grafdelvers die gestopt zijn ook op deze plaats graag nog eens bedanken voor de vele jaren dat zij dit zware werk zorgvuldig en met veel respect voor overledenen en hun nabestaanden hebben uitgevoerd.

 

 

Nieuw hekwerk begraafplaats Knegsel

Het was al even een doorn in het oog, de verwilderde haag langs de begraafplaats in Knegsel.

Met man en macht is er door, onder andere vrijwilligers, gewerkt aan dit mooie resultaat.
Dankzij de strakke planning liep alles op rolletjes.

Eerst moest de verwilderde haag gerooid worden, waarna er begonnen kon worden met het aanbrengen van een nieuw gaashekwerk.
Dit geeft een verfraaiing, en tevens ook de mogelijkheid om machinale werkzaamheden op de begraafplaats Knegsel te kunnen verrichten. 

Ook de buren zijn er bijzonder blij mee. 

Lintjesregen 2021

Lintjesregen 2021

Burgemeester Wim Wouters heeft tijdens de Lintjesregen op 26 april 2021 twee inwoners in het zonnetje gezet. Door corona mocht de burgemeester niet zelf het lintje opspelden, maar heeft een familielid van de gedecoreerde dat gedaan. Beide dames zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Liesbeth Paanakker-Bunnik

Liesbeth ontving het lintje voor haar inzet als penningmeester en voorzitter van Toneelvereniging Ernst & Humor, voor haar inzet als voorzitter van Stichting Schoolcatechese Dekenaat Bladel en na de fusie van dekenaat Bladel met Veldhoven als bestuurslid, voor haar inzet als bestuurslid van de Stichting voor Levensbeschouwing en Onderwijs Zuidoost-Brabant en voor haar inzet als lid van de theatercommissie van cultureel centrum De Muzenval en voor haar inzet als bestuurslid en lid van de tentoonstellingscommissie van Kempenmuseum de Acht Zaligheden.

Ook haar werk als bestuurder en vrijwilliger bij de parochie Heilige Lucia/Samen Willibrordus ‘Rondom de toren’ mogen we niet vergeten.

Liesbeth is geruime tijd -van 2004 tot aan de fusie van de zes parochies in onze gemeente in 2014- actief geweest als lid van het toenmalige kerkbestuur van de R.K. Parochie H. Lucia te Steensel. Als bestuurslid heeft zij vooral secretariële taken vervuld, naast coördinerende taken binnen het grote “leger” van vrijwilligers binnen de parochie.

Na de fusie van de zes kerkdorpen en hun besturen in 2014 is zij als vrijwilligster nauw betrokken gebleven binnen de parochiegemeenschap van Steensel. Zij verricht nu als vrijwilligster binnen de groep “Rondom de toren” nog steeds coördinerende taken en is een verbindende factor tussen de diverse vrijwilligersgroepen.

Zij was bijzonder actief bij het werk rond het plaatselijke parochieblad, het Luciaklokje en na de fusie als redactielid van de Willibrorduskoerier.
Liesbeth heeft zich altijd een positief kritisch bestuurslid getoond. Zij accepteerde nooit klakkeloos wat er gezegd en opgedragen werd, overdacht alles en nam weloverwogen besluiten.

Deze koninklijke onderscheiding is haar van harte gegund en verdiend.

Een persoonlijke reactie van Liesbeth: ‘Graag wil ik alle mensen van harte danken voor de felicitaties. Het was overweldigend!’

Livestream kerk-tv

Kerk-TV

Inmiddels heeft ons camerateam, bestaande uit een groepje vrijwilligers, al enkele livestreams mogen verzorgen. We hebben daar al vele positieve reacties op mogen ontvangen.

Openbare vieringen zijn live te volgen via onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv. Ook kunnen daar eerder opgenomen vieringen worden teruggekeken.

De opnames vinden plaats in de kerk van Eersel. U wordt bij de ingang van de kerk erop geattendeerd dat de mogelijkheid bestaat dat er opnames kunnen worden gemaakt. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG. Hiervoor vindt u ook een flyer achter in de kerk bij de ingang.

Soms krijgen we de vraag waarom niet alle livestreams openbaar zijn. Dit leggen wij graag aan u uit.
Een besloten livestream betreft meestal een uitvaart of een jubileum. Bij een besloten livestream bepaalt de familie zelf wie kan meekijken en ontvangen de genodigden een code via de mail of wordt deze vermeldt op de rouwkaart.

Gevoelsmatig is het feit dat iedereen een uitvaart kan bezoeken in een kerk, als er geen coronabeperkingen zouden zijn, toch iets anders dan dat een uitvaart vrij voor iedereen op internet te zien is. U kunt zich daarom voorstellen dat men kiest voor een besloten livestream. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Dameskoor Vessem 50 jaar

In 1970 werd Piet van Tuijl benoemd tot pastoor in Vessem. Hij was voorstander van een levendige liturgie en wilde graag dat er in zoveel mogelijk missen gezongen werd. Tot dan toe werd er alleen door het herenkoor gregoriaans gezongen in de zondagse hoogmis. 

Daarom richtte pastoor van Tuijl zo gauw mogelijk een dameskoor op.  In eerste instantie voor rouw en trouw, omdat het door de week steeds moeilijker werd om het herenkoor bij elkaar te krijgen. Maar al heel gauw werd het dameskoor ook gevraagd voor de weekendvieringen.

Er meldden zich al snel een 15-tal dames aan. De eerste dirigent was Joke Bierlaagh en Jan Castelijns, de organist van het herenkoor, ging ook het dameskoor begeleiden. Er werden vooral Nederlandse liederen gezongen en de vaste gezangen soms ook in het latijn. Er waren toen veel door-de-weekse vieringen en soms waren er ’s middags wel 2 vieringen na elkaar. Dan zorgde Bertha van de pastoor dat er tussen de missen koffie met iets lekkers op het koor was. Nu en dan, vooral bij kerkelijke feesten, zongen de dames samen met de heren 4-stemmig als gemengd koor.  

Na enkele jaren werd Joke als dirigent opgevolgd door Riet van de Sande, tot die in 2004 ziek werd en Emmy Peeters het dirigeerstokje van Riet overnam. En de laatste paar jaren is Mien Kreuz onze dirigent. Het dameskoor is altijd een gezellige club geweest. De dames konden goed met elkaar opschieten en kwamen graag naar repetities en vieringen.

In mei 2020 waren er 5 leden die 50 jaren lid waren: Emmy Peeters, Nel Michielse, Cor Willems, Thea  Liebregts en organist Jan Castelijns. Omdat Cor Willems ernstig ziek was, is die in mei al gehuldigd, maar vanwege de coronapandemie hebben we nog geen kans gezien om het gouden jubileum te vieren en de andere jubilarissen te huldigen. We wachten op betere tijden, zodat we weer kunnen zingen en feest vieren.

40-jarig jubileum gemengd koor Truus van Hest-Theuws

Op 9 februari 2021 is aan Truus van Hest-Theuws de gouden medaille van de Gregoriusvereniging uitgereikt ter gelegenheid van haar 40 jarig jubileum bij het gemengd koor van Wintelre.

Direct nadat ze getrouwd was en in Wintelre kwam wonen is Truus lid geworden van ons gemengd koor. Dat was een goede manier om kennis te maken met Wintelre en met de mensen. En daarbij had Truus ook een goede zangstem. De altpartijen pasten heel goed bij haar. Naast het punctueel bezoeken van de repetities en de uitvoeringen in de kerk is ze ook graag bij de festiviteiten. De jaarlijkse fietstocht en natuurlijk het Ceciliafeest slaat ze niet over. Inmiddels is ze veertig jaar getrouwd en veertig jaar bij ons gemengd koor. In verband met de Corona perikelen zijn de festiviteiten op een laag pitje komen staan. Inmiddels is aan Truus wel de onderscheiding van de Gregoriusvereniging uitgereikt met daarbij de bijbehorende oorkonde. Een terechte waardering voor de vele uren die zij besteed heeft aan de kerkmuziek en allerhande zaken die daarlangs ook zijn gedaan. We hebben afgesproken dat we, zodra dat weer kan, met het hele koor dit jubileum nog eens feestelijk zullen herdenken.

Gemengd koor Wintelre

Verhuizing orgel Wintelre

Orgel Kerk Wintelre weer in gebruik

Afgelopen week is het orgel, met de inzet van enkele vrijwilligers, van het oksaal verhuisd naar de begane grond, voor in de kerk, zijdelings van het priesterkoor.

Het orgel werd gebouwd in 1964 door Verschueren orgelbouw b.v. Het orgel werd de laatste 15 jaren niet meer gebruikt vanwege de stijlen trap die toegang geeft tot het oksaal.
Dit was de reden dat de dirigent met koorzangers er de voorkeur aan gaven om voor in de kerk zijdelings van het priesterkoor de gezangen ten gehore te brengen.
Helaas verhuisde het orgel niet mee, tot groot gemis van vele kerkgangers.

Een aantal koorleden dienden bij het parochiebestuur het verzoek in om het orgel naar beneden te verplaatsen. Ook het parochiebestuur vond het jammer dat een goed functionerend orgel niet gebruikt werd en stemde daarom unaniem in met dit verzoek.

Het orgel vraagt wel wat groot onderhoud waarvoor een erkende orgelbouwer is gevraagd. Wij hopen binnenkort de mooie klanken van dit orgel weer te mogen horen in de kerk van Wintelre.

Wij bedanken alle vrijwilligers die met dit initiatief kwamen en zich hebben ingezet om deze verhuizing mogelijk te maken!

Het parochiebestuur Sint Willibrordus


Het orgel op zijn nieuwe plaats.

Het glas in lood raam is nu van
binnenuit weer zichtbaar.

Inbraak kerk Eersel

In de nacht van zaterdag 26 december op zondag 27 december 2020 is er een inbraak geweest in onze parochiekerk Eersel.

Via de achterdeur heeft men zich een toegang verschaft tot de kerk en alle binnendeuren zijn geforceerd met daarbij vernielingen aangericht aan het inliggend raamwerk, sloten, wanden en muren. Ook is er een offerblok opengebroken en leeggehaald. Er is voor een groot bedrag schade aangericht.

Het parochiebestuur spreekt van pure vandalisme.
Verschrikkelijk en héél triest.


Onze eerste gedachte was om de kerk ook overdag te sluiten, maar daarmee doen wij onze parochianen te kort, die nu vanwege corona toch al geen vieringen kunnen bijwonen.

Inmiddels zijn wij aanvullende maatregelingen aan het treffen om herhaling in te toekomst te voorkomen.

De vele steunbetuigingen die wij reeds hebben ontvangen doen ons goed!

Het parochiebestuur en pastorale team

           

 

Actie Kerkbalans 2021

Wat is Kerkbalans?                   

Met de Actie Kerkbalans doen de kerken jaarlijks een beroep op de plaatselijke geloofskernen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vraagt ook onze parochie de parochianen in januari een bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 tot en met 30 januari. Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal achter de nieuwe slogan:
Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Maak uw bijdrage over naar NL43 RABO 0113502958 
ten name van R.K. Parochie Sint Willibrordus te Eersel

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Wij danken allen die ons al vele jaren steunen.


Wist u dat wij een ANBI status hebben?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de belasting.

Pagina vrijwilligers

Onze website is vanaf heden uitgebreid met een aantal pagina’s voor onze vrijwilligers. Op deze pagina’s is algemene informatie te vinden evenals de documenten over vrijwilligersbeleid, reglement en gedragscode.

Neem gerust een kijkje! Dit kan ook via deze link Algemene informatie of vrijwilligersbeleid

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel