Categorie: Algemeen

Algemeen nieuws van de Parochie Sint Willibrordus Eersel

Bezorging De Hint

Regelmatig publiceert de Parochie Sint Willibrordus via de pagina ‘Samen Willibrordus’ in De Hint haar parochienieuws en wekelijks de kerkberichten.

We ontvangen regelmatig berichten dat in sommige delen van de gemeente Eersel De Hint niet of niet regelmatig wordt ontvangen. 
Dat is erg jammer, want zo mist u, naast alle andere mededelingen uit de gemeente, ook onze kerkberichten.

Wij melden daarom regelmatig bezorgklachten aan de uitgeverij Gielen. Deze heeft het volgende verzoek aan iedereen die De Hint niet of niet regelmatig ontvangt:

De bezorging waar het schort zijn de buitengebieden, hier is niet aan bezorgers te komen of het is veel te duur. De mensen dienen de klacht te melden via de website van www.gielen.nl

Daar staat een klachtenformulier aangaande de bezorging van de weekbladen.

Door dit in te vullen word de klacht meteen behandeld door het bezorgbureau en zo ook meteen doorgestuurd naar de betreffende bezorger.
Als het een klacht betreft uit een buitengebied krijgt de melder meteen door waar een afgiftepunt is om de krant gratis op te kunnen halen of de optie om de krant wekelijks digitaal in te zien op de website.

Meer kunnen we vooralsnog niet doen.

Actie Kerkbalans 2023

ACTIE KERKBALANS 2023              

Zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari 2023.

Voor de kerk van morgen

Voor iedereen betekent de kerk iets anders. Voor sommigen is geloven in God misschien helemaal niet hun ding, maar is er wel zoiets als een christelijke cultuur, met normen en waarden. Er zijn mensen die niets met een kerk hebben, maar wel vinden dat de monumentale gebouwen bewaard moeten blijven.

Voor iedereen heeft de kerk dus een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in ons dorp. Voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is een plek waar je viert, rouwt, waar je tot rust komt of tot bezinning. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaars aan te steken als je daar behoefte aan hebt. De plek waar je kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.

Het is een plek voor vieringen , een kaarsje opsteken en waar we pastoraal omzien naar elkaar. Het is toch ook bijzonder om te merken hoe we samen toch ook Kerk kunnen zijn in deze tijd.

Wat is er veel gebeurd de afgelopen jaren. Er kan in een korte tijd veel veranderen. De pandemie heeft op een rigoureuze manier onderstreept dat het leven niet altijd loopt zoals wij hopen en of verwachten. Met grote gevolgen voor onze gezondheid, werk, studie en het dagelijks leven. Het raakt ons allemaal. De kerk kan iets voor ons betekenen , zowel nu als in de toekomst en daarmee een positie bijdrage leveren aan onze samenleving.

Ook onze kerkgemeenschap heeft de gevolgen ondervonden van het coronavirus. Zo konden er geen publieke vieringen plaatsvinden of slechts met een zeer beperkt aantal bezoekers.

Gelukkig hebben wij de verbinding met onze parochianen kunnen maken via de digitale weg. Via onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-TV  zenden wij alle weekendvieringen rechtstreeks uit.

Al die momenten zoals die hierboven zijn genoemd zijn echter niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke en bepaalde momenten in ons leven moet echter wel onderhouden worden.  Het gaat dan niet alleen over onderhoud, maar ook over zaken als verwarming, verlichting, kosten van de eredienst en van de vele activiteiten, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten, te veel om op te noemen. Deze kosten worden gemaakt om de kerkdeuren open te zetten en open te houden om u en vele anderen welkom te kunnen heten. Deze kosten kunnen helaas niet gedekt worden door de opbrengst van collectes en bijdragen aan vieringen. Daar hebben wij vooral ook de opbrengst van de actie Kerkbalans voor nodig.

Wat is de Actie Kerkbalans?

Dit jaar houden we ook weer de Actie Kerkbalans ter ondersteuning van onze parochie. De Actie wordt gehouden in de periode van 14 tot en met 28 januari 2023.

Met uw steun en uw bijdrage kunnen we samen een betrokken en vitale kerkgemeenschap zijn en blijven, waarin het pastorale team aanspreekbaar is en haar energie kan aanwenden voor het welzijn van de parochiegemeenschap. We kunnen hierdoor vanuit ons geloof er voor elkaar zijn, een gemeenschap zijn om te vieren, hulp en troost te vinden in de moeilijke momenten in het leven alsook een ‘plek’ creëren om de vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven met elkaar te delen. Om hieraan invulling te kunnen blijven geven is uw financiële steun onontbeerlijk!

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we ook de kerk van morgen mogelijk.

Wij bouwen en vertrouwen op uw financiële steun en zijn u daar bijzonder dankbaar voor. Er zijn diverse mogelijkheden om uw bijdrage te voldoen. Wellicht doet u dat reeds automatisch. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer: NL63RABO 0112 8016 76 ten name van Parochie Sint Willibrordus

Het is ook mogelijk om onderstaand aanmeldingsformulier voor een eenmalige machtiging ter incasso van uw bijdrage in te vullen. Daarna kunt u het uitknippen en inleveren bij of opsturen naar het Parochiecentrum, Kerkstraat 29, 5521 JK Eersel. Het aanmeldingsformulier is via onderstaande link op onze website www.samenwillibrordus.nl te downloaden. Uw bijdrage zal dan éénmalig worden geïncasseerd.

Geef voor uw parochie, zij is het meer dan waard! Alle gevers dank voor uw bijdragen en uw steun.              

Aanmeldformulier incasso

Inzameling voedselbank 2022

Kerkdorp Eersel en de Protestantse kerk hielden samen in de adventsperiode op 10 december jl. een inzameling voor de voedselbank Bladel/Eersel.

De opbrengt voor de voedselbank was dit jaar enorm. Tassen, dozen en kratjes vol werden aangeboden. Ook kinderen kwamen met een bolderkar met zelf ingezameld eten. Aan iedereen hartelijk dank, ook namens de Voedselbank.

Werkgroep Voedselbank, parochie Sint Willibrordus te Eersel.

Dameskoor St. Cecilia zoekt versterking!

Dameskoor St. Cecilia zoekt versterking!

Wij zijn het Dameskoor St. Cecilia uit Eersel en zijn al sinds 1966 actief.
Wij zingen regelmatig tijdens de reguliere en speciale vieringen in de kerk.

Vind je zingen ook leuk, kom dan eens een keer luisteren bij onze repetities, want wij zijn op zoek naar nieuwe leden.

Op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur repteren wij in de kerk van Eersel.

Wil je meer weten over het koor neem dan contact op met Riek Hoeks. Tel. 0497 516197
Mailadres: riek.hoeks@hotmail.com

Energiemaatregelen in onze kerken!

In de afgelopen periode heeft u het allemaal gemerkt dat de prijzen voor energie sterk zijn gestegen. Voor heel veel mensen levert deze sterk gestegen prijs problemen op. Gelukkig is onze overheid zich daarvan bewust en wil huishoudens zoveel mogelijk tegemoetkomen.

Ook voor het verwarmen van de kerkgebouwen van onze Willibrordusparochie heeft dit grote gevolgen. In het ‘verleden’ was het verwarmen van onze kerken reeds duur; echter door deze exorbitante stijging van prijzen is er zelfs sprake van een verviervoudiging van kosten. U zult begrijpen dat dit zwaar zal drukken op de exploitatie van onze parochie. Het is ons bekend dat er in andere parochies er al missen en vieringen geen doorgang vinden of op andere locaties worden gehouden. In ver­band met deze situatie op de energie­markt en de con­se­quentie voor grote energieverbruikers zoals kerken zijn er de afgelopen tijd bijeenkomsten geweest tussen het bisdom en pa­ro­chies. Het bisdom van Den Bosch vraagt pa­ro­chies dringend om serieuze maat­regelen te nemen be­tref­fen­de het energieverbruik.

In de bestuursvergadering van 15 november 2022 heeft het kerkbestuur uitgebreid stilgestaan bij wat wel en niet verantwoord  en haalbaar is. Er zijn natuurlijk verschillende opties, maar sluiting of verplaatsing is zeker niet aan de orde mede gezien het feit dat er in feite slechts sprake is van één viering in het weekend in onze kerkdorpen. De kerken moeten uiteraard vorstvrij worden gehouden en ook voor bijvoorbeeld de orgels is een minimum temperatuur nodig.

Het bestuur is dan ook van mening dat we de thermostaat in de kerken een half uur voor aanvang van de viering verhogen naar 15 graden. Een half uur voor het einde van de viering schakelen we terug naar 12 graden. Wellicht verdient het aanbeveling om u warm te kleden tijdens uw kerkbezoek.
Op deze wijze verwachten wij de toename van de stookkosten enigszins te kunnen beperken.

Intussen denken we wel verder na over wat we kunnen doen om dé problematiek van de hoge energiekosten zoveel mogelijk te verzachten c.q., te beperken.
Wij begrijpen dat deze maatregel invloed kan hebben op de manier waarop u het kerkbezoek ervaart. Anderzijds hopen wij dat de noodzaak ook duidelijk is.

Zodra er meer bekend is of wordt over eventueel te nemen maatregelen zullen wij u via publicatie in De Hint en op onze website nader informeren.

Het kerkbestuur van de R.K. parochie Sint Willibrordus Eersel.

Nieuwe pagina Vacatures

Regelmatig hebben wij vacatures voor vrijwilligerswerk in onze Parochie. Daarom kunt u vanaf nu op onze pagina Vacatures terecht voor het actuele aanbod.

U vindt de pagina onder het kopje welkom op onze hoofdpagina. Of klik op de bovenstaande link.

Heeft u interesse maar staat er geen vacature bij die aansluit bij uw interesse, twijfel dan niet en neem contact op met onze parochiesecretaresse. Samen kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

Graag tot ziens!

Livestream kerk-tv

Kerk-TV

Inmiddels heeft ons camerateam, bestaande uit een groepje vrijwilligers, al enkele livestreams mogen verzorgen. We hebben daar al vele positieve reacties op mogen ontvangen.

Openbare vieringen zijn live te volgen via onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv. Ook kunnen daar eerder opgenomen vieringen worden teruggekeken.

De opnames vinden plaats in de kerk van Eersel. U wordt bij de ingang van de kerk erop geattendeerd dat de mogelijkheid bestaat dat er opnames kunnen worden gemaakt. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG. Hiervoor vindt u ook een flyer achter in de kerk bij de ingang.

Soms krijgen we de vraag waarom niet alle livestreams openbaar zijn. Dit leggen wij graag aan u uit.
Een besloten livestream betreft meestal een uitvaart of een jubileum. Bij een besloten livestream bepaalt de familie zelf wie kan meekijken en ontvangen de genodigden een code via de mail of wordt deze vermeldt op de rouwkaart.

Gevoelsmatig is het feit dat iedereen een uitvaart kan bezoeken in een kerk, als er geen coronabeperkingen zouden zijn, toch iets anders dan dat een uitvaart vrij voor iedereen op internet te zien is. U kunt zich daarom voorstellen dat men kiest voor een besloten livestream. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel