• Home
  • Bestuurlijk nieuws

Categorie: Bestuurlijk nieuws

Bestuurlijk nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Nieuwe bankrekening voor giften: Missio Nederland

Nieuwe bankrekening voor giften ten behoeve van Jeugd Missie Actie en Stichting Pauselijke Missiewerken. Beide goede doelen zijn opgegaan in: Missio Nederland

Beste parochianen,

Onze parochie houdt al jarenlang twee bankrekeningen aan waarop u uw giften kon storten behoeve van de Jeugd Missie Actie enerzijds en de Stichting Pauselijke Missiewerken anderzijds. De netto opbrengst van de betreffende giften werd dan jaarlijks doorgestort naar de genoemde goede doelen. Deze beide goede doelen zijn overigens inmiddels opgegaan in de overkoepelende stichting Missio Nederland.

Vanwege de gestegen bankkosten van deze twee bankrekeningen heeft het kerkbestuur besloten om deze in het nieuwe jaar 2022 op te heffen en wordt u als schenker gevraagd om uw giften voortaan rechtstreeks over te willen maken naar het bankrekeningnummer van Missio Nederland, dat hieronder wordt genoemd.

Missio Nederland

De voornaamste doelstelling van Missio is het financieel ondersteunen van parochies en bisdommen in de derde wereld, o.a. door opvang en onderdak voor wees- en straatkinderen, aanschaf van schoolboeken voor kinderen, maar ook het ondersteunen van lokale mensen bij hun opleiding tot priester of pastoraal werk(st)er en het helpen van vrijwilligers bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden.

Het bankrekening van Missio Nederland is: NL93 INGB 0000 0087 25

De bankrekeningen die gaan vervallen zijn:

Pauselijke Missiewerken: NL24 RABO 0113 5025 24

Jeugd Missie Actie        : NL43 RABO 0113 5973 39

Aanpassen periodieke overboeking

Parochianen die een periodieke overboeking hadden voor deze giften, verzoeken wij om bij hun bankinstelling het bankrekeningnummer te laten wijzigen in dat van de Stichting Missio Nederland.

Spreekt het werk van Missio Nederland u aan en wilt u als nieuwe schenker hieraan een bijdrage leveren, ook dan is uw gift vanzelfsprekend meer dan welkom op het bankrekeningnummer van deze stichting. Indien u vragen heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer Toon van de Ven op 06-83321700

Het kerkbestuur

Toekomstvisie, stand van zaken

Stand van zaken met betrekking tot de toekomstvisie R.K. Parochie Sint Willibrordus Eersel

Zoals bekend heeft het parochiebestuur en het pastoraal team in oktober 2019 in elk kerkdorp een bijeenkomst belegd waarin zij hebben mede gedeeld het parochiebestuur en het pastoraal team voornemens is om een drietal kerken te sluiten en aan de eredienst te onttrekken. Het besluit om kerken aan de eredienst te onttrekken is een besluit van de bisschop. Na de informatie-avonden hebben wij de ontvangen mondelinge zienswijzen tijdens die avonden evenals de schriftelijke reacties nader besproken hetgeen echter niet heeft geleid tot aanpassing van ons standpunt. Vervolgens hebben wij ons gewend tot de bisschop onder overlegging van alle relevante informaties. De bisschop heeft ons in juni het volgende bericht:

De Priesterraad heeft in haar vergadering van mei 2020 op basis van onze argumenten (deze zijn beschreven in het document: DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!: ‘MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED’) unaniem positief geadviseerd over de onttrekking aan de eredienst van de kerken te Duizel, Knegsel en Steensel.

De uiteindelijke onttrekking aan de eredienst van deze kerken, welke niet gelijktijdig hoeft plaats te vinden, zal dan worden geformaliseerd middels een bisschoppelijk decreet en wel op het moment dat een herbestemming in zicht is.

Het parochiebestuur is in overleg met diverse instanties met betrekking tot die herbestemming. Zolang die nog niet is geaccordeerd blijven er kerkelijke vieringen plaatsvinden. Mede in verband met de ‘personele bezetting’ van het pastoraal team in de zeer nabije toekomst beraden wij ons momenteel op de huidige frequentie van het aantal weekendvieringen.

Openstelling Parochiecentrum

Het Parochiecentrum is vanaf 5 maart 2020 geopend op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in plaats van op de maandag. In juli en augustus van 10.00 tot 11.00 uur. Op de andere dagen en uren telefonisch bereikbaar onder het nummer: 0497-512235. Ook voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met dit telefoonnummer.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel