• Home
 • Corona nieuws

Categorie: Corona nieuws

Coronavirus

Afgelopen maanden hebben we kunnen zien de impact van het Coronavirus op onze samenleving.  Er worden allerlei protocollen en maatregelen vastgesteld en gewijzigd.  Uiterst belangrijk met als doel de verspreiding van het virus te beperken. Door de ontwikkelingen ziet het leven er voor ons allemaal toch anders uit. Dat brengt ook onzekerheid met zich mee.

Wij zullen daar waar mogelijkheden zijn onze taken op pastoraal en kerkelijk  gebied aanpassen aan de gedragsregels die vanuit hogerhand worden vastgesteld.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze parochie via De Hint. Voorts streven wij er naar om de actualiteit te plaatsten op deze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

Het parochiebestuur en het pastoraal team.

Nieuwe versoepeling in onze parochie per 25 september 2021

Beste parochianen,

De Nederlandse Bisschoppen hebben vorige week overleg gehad naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september. 

Bij de besluitvorming door de bisschoppen zijn de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd meegewogen. Dat heeft geleid tot de volgende maatregelen die voor onze parochie gelden vanaf 25 september 2021:

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek komt te vervallen, het kerkgebouw wordt tijdens en na de viering voldoende geventileerd.
 • Vooraf opgeven en registeren zal niet nodig zijn. Ook hoeft men géén coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
 • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Geef elkaar de ruimte als dit gevraagd wordt.
 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.
 • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt.
 • De hostiecupjes blijven gehandhaafd.
 • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt.
 • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achter in de kerk klaarstaan.
 • Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, mits op 1,5 meter afstand en in zigzagformatie.

We realiseren ons dat dit best een spannend moment is. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, een ander zal het juist veel enger vinden om de kerk binnen te gaan als iedereen weer dicht bij elkaar zit, zonder afstand.
Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn en elkaar daarin ook respecteren. Het einde van deze maatregel heft echter onze zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar toe niet op.

Wij heten u van harte welkom!

Het parochiebestuur en pastoraal team

Coronamaatregelen

DE KERK EN CORONAMAATREGELEN

Wanneer de kerkdeuren weer open gaan en er ook weer weekendvieringen en woord- en communiediensten  kunnen worden gehouden hebben wij indachtig de vastgestelde Coronaprotocollen  gekeken op welke wijze wij op een verantwoorde wijze hieraan invulling kunnen en willen geven bij kerkdiensten.


Dit heeft er toe geleid dat wij de volgende gedragscode hebben vastgesteld.
 • Gelieve de aanwijzingen van de voorganger en koster op te volgen.
 • Handen desinfecteren met desinfectie gel.
 • Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
 • Bezoek aan het toilet alleen in noodgevallen.
 • Géén handen schudden.
 • Om en om zijn de kerkbanken afgesloten met een lint, op deze banken kan niet worden plaatsgenomen.
 • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt
 • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achterin de kerk klaarstaan.

Misintenties tijdens de coronaperiode

MISINTENTIES TIJDENS DE CORONAPERIODE

Beste Parochianen 

Vanwege de coronacrisis hebben de vieringen in onze kerken noodgedwongen langere tijd stilgelegen. Gedurende al deze weken zijn daarom ook geen misintenties afgelezen. Intussen heeft zich wel in al die tijd een veelvoud van misintenties opgehoopt. Zoveel dat we die niet allemaal in een weekend kunnen aflezen. Op een gegeven moment hebben we daarom ook aan u gevraagd geen nieuwe intenties meer op te geven.

Nu de vieringen in de kerken weer gaan opstarten gaat de situatie rond de misintenties zich ook weer normaliseren. Dit bekent dat met ingang van het weekend van 4 – en 5 juli 2020 de misintenties zullen worden afgelezen en ook bekend zullen worden gemaakt in De Hint.

Alleen voor de enorme berg misintenties die zijn blijven liggen moeten we een oplossing gaan vinden. Sommige kerkdorpen hebben door de contactpersoon zelf al contact opgenomen met de betreffende families om af te spreken hoe een verder vervolg gegeven kan gaan worden aan deze intenties. Voor alle intenties waarover nog geen overleg heeft plaatsgevonden en waar nog niets over is afgesproken zal een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De mensen die dit betreft willen wij beleefd en vriendelijk vragen of zij zelf contact op willen nemen met degene die in het desbetreffende kerkdorp de misintenties verzorgt. Vanaf nu kunnen ook weer nieuwe intenties worden opgegeven.

Wij begrijpen dat het even wat aanpassing vraagt van iedereen om weer goed op te starten. Daarvoor onze hartelijke dank. 

Namens het pastoraal team

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel