• Home
 • Corona nieuws

Categorie: Corona nieuws

Coronavirus

Afgelopen maanden hebben we kunnen zien de impact van het Coronavirus op onze samenleving.  Er worden allerlei protocollen en maatregelen vastgesteld en gewijzigd.  Uiterst belangrijk met als doel de verspreiding van het virus te beperken. Door de ontwikkelingen ziet het leven er voor ons allemaal toch anders uit. Dat brengt ook onzekerheid met zich mee.

Wij zullen daar waar mogelijkheden zijn onze taken op pastoraal en kerkelijk  gebied aanpassen aan de gedragsregels die vanuit hogerhand worden vastgesteld.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze parochie via De Hint. Voorts streven wij er naar om de actualiteit te plaatsten op deze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

Het parochiebestuur en het pastoraal team.

Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk

De Nederlandse Bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.

Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd meegewogen. Dat geldt ook voor de uitkomsten van een deze week nog te voeren overleg met het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). De bisschoppen beslissen daarna welke versoepelingen er voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie vanaf 25 september mogelijk zijn. Deze worden gepubliceerd op www.rkkerk.nl en verder bekend gemaakt via onze bisdomwebsite en verzonden aan de parochies.

Wij willen en mogen u weer begroeten in de kerk!

Beste parochianen,

Van meerdere kanten bereikte onze parochie in de voorbije periode de vraag: “wanneer kunnen de kerken weer open voor fysieke vieringen, waarbij mensen weer naar de kerk mogen komen?”

Hieruit spreekt een verlangen van mensen om elkaar weer te mogen ontmoeten en samen te mogen vieren. Dit voelt toch anders aan dan thuis voor de TV of achter een beeldscherm de viering digitaal volgen.

We merken aan alles in de samenleving dat voorzichtig weer meer dingen mogelijk worden. Tegelijkertijd worden we ook gewaarschuwd om niet overmoedig te zijn of te worden. Langzaam en verantwoord opengaan is eigenlijk de beste optie.

Wij zijn dan ook blij u te kunnen vertellen dat onze kerken vanaf het weekend 26 en 27 juni weer open zijn voor vieringen. We zijn eindelijk in de gelegenheid om samen te komen in onze kerken.

Het zou te ver voeren om het Coronaproces in haar ontwikkeling, benadering en besluitvorming met betrekking tot al zijn facetten toe te lichten.
U kunt er echter van verzekerd zijn dat het parochiebestuur in samenspraak met het pastoraal team telkenmale nadat de persconferentie van de overheid heeft plaatsgevonden aan tafel heeft gezeten om te bekijken welke verantwoorde mogelijkheden er zijn om de kerken open te houden. Aansluitend op die persconferentie verschenen dan via de kerkelijke autoriteiten richtlijnen en standpunten inhoudende op welke wijze kerkvieren mogelijk zou kunnen zijn. Dit was niet altijd helder omdat de inlichtingen van de zijde van de rijksoverheid niet één op één liepen met de kerkelijke ‘richtlijnen’. Zo bestond en bestaat ook nog altijd onduidelijkheid of kinderen tot en met 12 jaren wel of niet moeten worden meegerekend.

Wij hebben ons bij het nemen van besluiten altijd de indringende vraag gesteld of het verantwoord is om door te gaan met onze publieke liturgievieringen.

Coronaproces
Een aantal markante tijdstippen in het Coronaproces willen we kort aanstippen:

01 maart 2020:
De eerste maatregelen worden van kracht bij vieringen en hebben grotendeels hun invloed op de wijze van de Eucharistieviering.
13 maart 2020:
Gezien de ontwikkelingen van het virus wordt landelijk besloten de publieke vieringen tot 31 maart te stoppen. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten en huwelijken met een beperkt aantal van 30 personen.
06 mei 2020:
De rijksoverheid presenteert een routekaart voor mogelijke versoepelingen. De kerkelijke overheid beraadt zich vervolgens wat dit zou kunnen betekenen voor de kerkelijke vieringen.
1 juni 2020 :
De publieke vieringen kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen. Een en ander is uitgewerkt in een drietal protocollen respectievelijk betrekking hebbende op gelovigen, bedienaren en kerkgebouwen. Deze verruiming is kort nadien nog verder uitgewerkt met als consequentie dat het aantal deelnemers kan variëren naar gelang de aanwezige ruimte in het kerkgebouw. De versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.

De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen.

Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Samenkomen in kerken kan dan mogelijk met meer dan honderd mensen. In kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochie dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkgangers er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de openlucht. In feite betekende dit dat vóórdat de kerkelijke activiteiten zouden kunnen worden hervat er een inrichtingsplan (stoelenplan) moest worden opgesteld. Dit hebben wij gedaan en dat gaf het volgende beeld met betrekking tot het toegestane aantal kerkgangers vanaf 1 juli 2020.  

01 juli 2020:
Aantal toegestane kerkgangers per kerk:

 • Duizel 70
 • Eersel 100
 • Knegsel 50
 • Steensel 90
 • Vessem 50
 • Wintelre 100

We hebben onze kerkgebouwen daarop ingericht en hebben tevens besloten gelet op deze aantallen kerkbezoekers noch registratie, noch voorafgaande reservering te laten plaatsvinden. Wel dienen de richtlijnen in acht te worden genomen. We hebben daartoe ook middels een geplaatste banner bij binnenkomst van de kerk medewerking voor gevraagd.   

Oktober 2020:
Vervolgens werd geconstateerd dat het aantal besmettingen aanzienlijk en in een kort tijdbestek toenam hetgeen heeft geleid tot het terugdraaien van de verruiming per 1 juli 2020 en dat was voor het parochiebestuur aanleiding om vanaf oktober 2020 na zorgvuldige afweging en beraadslagingen de kerken helaas te sluiten.

Inmiddels zijn wij in tijd een stuk verder en mogen vaststellen dat er sprake is van toch wel zeer positieve ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus en inherent hieraan kan verruiming plaatsvinden.

05 juni 2021:
De overheid voert een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Deze wordt verhoogd van 30 naar 50 (kleine kerken). Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden. Het parochiebestuur kiest niet voor reservering.

Aantal zitplaatsen in de kerk
Deze verruiming afgezet tegen ons stoelenplan van juli 2020 betekent het volgende:

 • Duizel 60
 • Eersel 120
 • Knegsel 50
 • Steensel 50
 • Vessem 50
 • Wintelre 55

Conclusie op dit moment is dus dat we weer met meer mensen samen mogen vieren en dat stemt ons tot vreugde.

Voor onze parochie hield dit in dat we in de parochiekerk van Eersel op 5 en 6 juni 2021 voorzichtig begonnen zijn met vieringen waarbij 80 personen mogen komen.

Er zijn echter geen misintenties en er is ook nog niet samen gezongen. Ook worden alle vieringen via livestream opgenomen en gepresenteerd.

Zingen en koren
De richtlijnen met betrekking tot zingen zijn op 5 juni nog niet gewijzigd, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn.

Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

We houden de ontwikkelingen nauwgezet bij en zullen indien daartoe nieuwe mogelijkheden ontstaan bijstelling doen met betrekking tot het aantal kerkgangers. Hieromtrent zal informatie plaatsvinden middels publicatie in De Hint en op onze website alsmede ook zullen wij de contactpersonen in de kerkdorpen inlichten.

Misintenties
We willen nog voorzichtig zijn ten aanzien van de misintenties. Die kunnen voor een te grote toeloop zorgen. Daarom willen we de misintenties die er nog liggen vanuit het recente verleden en die mensen hebben opgegeven nog niet afzonderlijk aflezen in de vieringen. Wij zullen het tijdstip wanneer dat zal plaatsvinden tijdig bekendmaken via onze informatiekanalen. Daarbij zullen wij ook aangeven het moment wanneer misintenties weer kunnen worden opgegeven middels de gebruikelijke weg. Voorst zullen wij op korte termijn in een publicatie in De Hint nog nadere aandacht schenken aan het onderwerp misintenties.

Nieuwe priester
Ondertussen hebben we een nieuwe collega priester in ons midden mogen begroeten in de persoon van pastor Stefan Schevers. U hebt dit ook uit de krant en uit De Hint kunnen vernemen. In het onderstaande overzicht van de weekendvieringen hebben we meegenomen het moment dat onze nieuwe pastor in het kerkdorp zal worden geïntroduceerd. Verder zullen wij het tijdstip nog bekend maken op welke wijze en wanneer de persoonlijke kennismaking met onze nieuw pastor zal plaatsvinden.

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel
Tevens is er in de afgelopen periode aandacht besteed aan het inhalen van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel dat door Corona was uitgesteld. We zijn blij dat we nu weer zover zijn gekomen.

Livestream
In 2020 is het parochiebestuur zich gaan beraden over het plaatsen van camera’s in de kerk van Eersel ten behoeve van kerk-TV. Dit is een heel proces van offertes aanvragen, gesprekken met specialisten over wat wel én niet mogelijk is en uiteindelijk de plaatsing van de camera’s en het controle paneel. Vervolgens moesten we op zoek naar vrijwilligers die de bediening van de camera’s op zich wilden nemen, de zogenoemde camera operators.

Die hadden we al snel gevonden in de personen van Walter Louwers, onze hulpkoster, Wil Lepelaars, onze duizendpoot, en sinds kort Chris Kinders. Samen zorgen zij ervoor dat er mooie opnames worden gemaakt van (besloten) uitvaarten en (speciale) vieringen. U heeft vast al een keer gekeken op onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv of op www.kerkdienstgemist.nl (selecteer Eersel). Hier ziet u welke vieringen in de planning staan, of er op dat moment een uitzending is en kunt u vieringen (tot twee maanden terug) terugkijken.

In de kerk wordt kenbaar gemaakt dat er opnames kunnen plaatsvinden. Wanneer u expliciet niet in beeld wilt komen dan kunt u dit aangeven bij een vrijwilliger of een medewerker van het pastoraal team. Zij wijzen u een zitplaats buiten beeld aan. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG, hiervoor vindt u flyers bij de ingang van de kerk.

Liturgisch rooster
Er is inmiddels een liturgisch rooster opgesteld voor de periode juni-juli 2021. Zie onderstaand overzicht. Wij zullen de komende tijd een nieuw rooster maken voor de periode augustus-december 2021.

Liturgisch rooster juni/juli 2021

Coronamaatregelen

DE KERK EN CORONAMAATREGELEN

Wanneer de kerkdeuren weer open gaan en er ook weer weekendvieringen en woord- en communiediensten  kunnen worden gehouden hebben wij indachtig de vastgestelde Coronaprotocollen  gekeken op welke wijze wij op een verantwoorde wijze hieraan invulling kunnen en willen geven bij kerkdiensten.


Dit heeft er toe geleid dat wij de volgende gedragscode hebben vastgesteld.
 • Gelieve de aanwijzingen van de voorganger en koster op te volgen.
 • Handen desinfecteren met desinfectie gel.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • De afgesloten banken niet gebruiken.
 • Gezinnen nemen plaats in banken langs het middenpad aan de linkerzijde.
 • Individuen nemen plaats in de banken langs het middenpad aan de rechterzijde, maximaal 3 personen per bank.
 • Passeer elkaar niet in dezelfde rij.
 • Na de dienst verlaten de personen op de achterste banken als eerste de kerk.
 • Kaarsjes kunnen alleen ná de viering, wanneer iedereen de kerk heeft verlaten, aangestoken worden.
 • Bezoek aan het toilet alleen in noodgevallen.
 • Géén handen schudden.
 • Er vindt géén gezang plaats.
 • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt
 • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achterin de kerk klaarstaan.

Misintenties tijdens de coronaperiode

MISINTENTIES TIJDENS DE CORONAPERIODE

Beste Parochianen 

Vanwege de coronacrisis hebben de vieringen in onze kerken noodgedwongen langere tijd stilgelegen. Gedurende al deze weken zijn daarom ook geen misintenties afgelezen. Intussen heeft zich wel in al die tijd een veelvoud van misintenties opgehoopt. Zoveel dat we die niet allemaal in een weekend kunnen aflezen. Op een gegeven moment hebben we daarom ook aan u gevraagd geen nieuwe intenties meer op te geven.

Nu de vieringen in de kerken weer gaan opstarten gaat de situatie rond de misintenties zich ook weer normaliseren. Dit bekent dat met ingang van het weekend van 4 – en 5 juli 2020 de misintenties zullen worden afgelezen en ook bekend zullen worden gemaakt in De Hint.

Alleen voor de enorme berg misintenties die zijn blijven liggen moeten we een oplossing gaan vinden. Sommige kerkdorpen hebben door de contactpersoon zelf al contact opgenomen met de betreffende families om af te spreken hoe een verder vervolg gegeven kan gaan worden aan deze intenties. Voor alle intenties waarover nog geen overleg heeft plaatsgevonden en waar nog niets over is afgesproken zal een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De mensen die dit betreft willen wij beleefd en vriendelijk vragen of zij zelf contact op willen nemen met degene die in het desbetreffende kerkdorp de misintenties verzorgt. Vanaf nu kunnen ook weer nieuwe intenties worden opgegeven.

Wij begrijpen dat het even wat aanpassing vraagt van iedereen om weer goed op te starten. Daarvoor onze hartelijke dank. 

Namens het pastoraal team

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel