• Home
 • Corona nieuws

Categorie: Corona nieuws

Coronavirus

Afgelopen maanden hebben we kunnen zien de impact van het Coronavirus op onze samenleving.  Er worden allerlei protocollen en maatregelen vastgesteld en gewijzigd.  Uiterst belangrijk met als doel de verspreiding van het virus te beperken. Door de ontwikkelingen ziet het leven er voor ons allemaal toch anders uit. Dat brengt ook onzekerheid met zich mee.

Wij zullen daar waar mogelijkheden zijn onze taken op pastoraal en kerkelijk  gebied aanpassen aan de gedragsregels die vanuit hogerhand worden vastgesteld.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze parochie via De Hint. Voorts streven wij er naar om de actualiteit te plaatsten op deze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

Het parochiebestuur en het pastoraal team.

Continuering sluiting kerken

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown en continuering maatregelen voor onze kerken. 

In december heeft het kabinet nieuwe, tijdelijke, maatregelen afgekondigd om onze vrijheden in ons dagelijks leven te bespoedigen.
De huidige maatregelen van de gedeeltelijke lockdown blijven van kracht en vanaf dinsdag 15 december tot tenminste dinsdag 09 februari gaat Nederland in de strengste lockdown tot nu toe.

Wat houdt dat in voor onze kerken?

 • Onze kerken blijven voor vieringen gesloten tot en met 09 februari 2021, tenzij er nieuwe ontwikkelingen zich voordoen die zouden kunnen leiden tot een zekere mate van afschaling.
 • Het maximum aantal personen dat bij een uitvaartplechtigheid aanwezig mag zijn wordt met ingang van maandag 25 januari aanstaande teruggebracht tot 50. Dit is exclusief kinderen (tot en met 12 jaar) en uitvaartmedewerkers. Mits de grootte van de kerk dit toelaat (zie onderstaand overzicht) en waarbij vooraf registratie via de uitvaartondernemer noodzakelijk is.
 • Bruiloften kunnen worden bijgewoond door maximaal 30 personen.
 • Er geldt een mondkapjesplicht. Wanneer er is plaatsgenomen in de kerkbank mag deze worden afgedaan.
 • Houd 1,5 meter afstand en bij het betreden van de kerk moeten handen worden gedesinfecteerd.
 • De kerken in Eersel en Steensel blijven toegankelijk voor het aansteken van een kaarsje.

Toelaatbaar aantal personen per kerk:

Sint Lambertuskerk Vessem 50 zitplaatsen
Sint Willibrorduskerk Wintelre 100 zitplaatsen
Gondulphus en Monulphus kerk Knegsel 50 zitplaatsen
Luciakerk Steensel 90 zitplaatsen
Sint Willibrorduskerk Eersel 100 zitplaatsen
Sint Janskerk Duizel 70 zitplaatsen.


Wij zullen ons ná de persconferentie van het kabinet rond 09 februari opnieuw beraden over de al of niet openstelling van de kerken na deze periode.

Namens het Bestuur en het Pastoraal Team R.K. Parochie Sint Willibrordus

Update 14-10-2020: De kerk en de tweede coronagolf

Update woensdag 14 oktober 2020

Beste parochianen,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk.

Nu de tweede coronagolf steeds groter wordt, heeft de overheid dinsdagavond nieuwe (strengere) maatregelen afgekondigd. Wij moeten ons sociaal leven op basis van deze nieuwe ontwikkelingen verder beperken. Het is ook ónze plicht, als Bestuur en Pastoraal Team, onze gelovigen te beschermen door het kerkelijke leven in te perken ter bescherming van de volksgezondheid.

Dit houdt het volgende in:

 • Met ingang van donderdag 15 oktober tot en met maandag 02 november sluiten onze kerken. Dit betekent géén weekendvieringen en woord- en gebedsdiensten.
 • De activiteiten rond Allerzielen worden afgelast.
 • Het Heilig Vormsel dat gepland stond voor 17 oktober 2020 zal geen doorgang vinden.
 • Uitvaarten kunnen bijgewoond worden door maximaal 30 personen waarbij vooraf registratie via de uitvaartondernemer noodzakelijk is. Tevens het dringende advies om mondkapjes te dragen vooruitlopend op een wettelijke verplichting.
 • De kerken in Eersel en Steensel blijven toegankelijk voor het aansteken van een kaarsje.

Wij begrijpen dat deze beslissingen ingrijpend zijn maar in deze huidige situatie moeten eigen meningen worden opgeschort en pijnlijke keuzes gemaakt worden in het belang van ons allemaal!

Namens het Bestuur en het Pastoraal Team R.K. Parochie Sint Willibrordus

 

Uitzonderingspositie voor kerken bij nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen

Vanaf vandaag 28 september om 18.00 uur gelden nieuwe aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Voor kerken wordt echter een uitzondering gemaakt. Dat maakten premier Rutte en minister Hugo de Jonge maandagavond bekend tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. Er werden verschillende maatregelen aangekondigd om een tweede coronagolf zo snel mogelijk te breken. De maatregelen gelden voorlopig voor drie weken.

Mag ik naar de kerk?

U mag naar de kerk als u een vaste zitplaats heeft. Als u 18 jaar of ouder bent moet u ook 1,5 meter afstand houden tot mensen buiten uw huishouden.

Bij religieuze diensten mogen maximaal 100 personen per ruimte aanwezig zijn zonder reservering (exclusief personeel). Dit geldt ook voor uitvaarten en bruiloften.
Zie tevens onze pagina coronamaatregelen op onze welkomspagina.

Mag er gezongen worden? 

Zangkoren mogen zingen als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen. Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is niet verboden. Mensen uit risicogroepen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn. 

Zanggroepen en koren in de kerk

Zanggroepen en koren in de kerk

Op vrijdag 10 juli zijn nieuw richtlijnen gepubliceerd met aanpassing van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING (10 juli 2020)

 • Geen gezangen door gelovigen (volkszang) tijdens de viering
 • Een cantor of enkele zangers kunnen zingen mits
 • er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie;
 • er een goede ventilatie is;
 • er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden
 • de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

 Bij het begrip ‘enkele zangers’ wordt geen absoluut maximum genoemd, omdat dit arbitrair is en geen recht doet aan het feit dat plaatselijke omstandigheden met name met betrekking tot ventilatie zeer kunnen verschillen.

Het parochiebestuur heeft vanuit de kerkdorpen de vraag gekregen wanneer er weer kan worden gezongen. We hebben op verzoek van die koren de richtlijnen aan hen toegezonden. Als aan de nieuwe richtlijn wordt voldaan kan met inachtnememing hiervan gezongen worden.

Het is aan de koren zelf te bepalen of zij gezang ten gehore willen brengen.

Hoe vervelend en jammer het ook moge zijn, het herenkoor Gaudeamus uit Eersel heeft besloten gelet op de risico’s van de doelgroep vooralsnog af te zien van het hervatten van de repetities en het zingen tijdens de vieringen.

Coronamaatregelen

DE KERK EN CORONAMAATREGELEN

Wanneer de kerkdeuren weer open gaan en er ook weer weekendvieringen en woord- en communiediensten  kunnen worden gehouden hebben wij indachtig de vastgestelde Coronaprotocollen  gekeken op welke wijze wij op een verantwoorde wijze hieraan invulling kunnen en willen geven bij kerkdiensten.


Dit heeft er toe geleid dat wij de volgende gedragscode hebben vastgesteld.
 • Gelieve de aanwijzingen van de voorganger en koster op te volgen.
 • Handen desinfecteren met desinfectie gel.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • De afgesloten banken niet gebruiken.
 • Gezinnen nemen plaats in banken langs het middenpad aan de linkerzijde.
 • Individuen nemen plaats in de banken langs het middenpad aan de rechterzijde, maximaal 3 personen per bank.
 • Passeer elkaar niet in dezelfde rij.
 • Na de dienst verlaten de personen op de achterste banken als eerste de kerk.
 • Kaarsjes kunnen alleen ná de viering, wanneer iedereen de kerk heeft verlaten, aangestoken worden.
 • Bezoek aan het toilet alleen in noodgevallen.
 • Géén handen schudden.
 • Er vindt géén gezang plaats.
 • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt
 • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achterin de kerk klaarstaan.

De Kerkdeuren gaan weer open

De kerkdeuren gaan weer open

Tot onze grote vreugde biedt de ingezette verruiming van de ‘corona’ maatregelen ook ruimte voor (gedeeltelijke) hervatting van het kerkelijk leven. Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving echter beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.

Dat onze kerkdeuren per 1 juli iets verder opengaan, betekent nog niet dat de diensten weer ‘normaal’ zullen verlopen. Dat vraagt van het parochiebestuur en het pastoraal team de nodige organisatiekunde. De implicaties van de anderhalvemetersamenleving zijn voor ons als kerk niet gering. We zullen onze kerken moeten herinrichten om de vereiste afstand in acht te nemen en daarom moeten bepalen hoeveel mensen er hoogstens aanwezig kunnen zijn.

Dit alles voelt als een pastoraal ongenadige opdracht en het is in tegenspraak met wie en wat we ten diepste als kerk zijn: een open gemeenschap die mensen liefdevol in Gods grenzeloze genade wil laten delen. Toch moeten we deze maatregelen nemen. We kunnen niet anders dan met aangepaste bijeenkomsten de veiligheid en gezondheid van ons allemaal zo goed mogelijk waarborgen. Alleen op die manier kunnen we elkaar weer ontmoeten om samen te vieren.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben zich beraden over de invulling van de toegestane capaciteit van 100 personen en hebben daartoe samen met direct betrokkenen in de kerkdorpen bekeken wat dit betekent voor het aantal beschikbare zitplaatsen.

Daarbij hebben wij gekeken naar de mogelijkheden binnen het kerkgebouw.

Een en ander betekent in concreto het volgende:

Sint Lambertuskerk Vessem 50 zitplaatsen

Sint Willibrorduskerk Wintelre 100 zitplaatsen

Gondulphus en Monulphus kerk Knegsel 50 zitplaatsen

Luciakerk Steensel 90 zitplaatsen

Sint Willibrorduskerk Eersel 100 zitplaatsen

Sint Janskerk Duizel 70 zitplaatsen.

Let wel: Deze aantallen zijn ook van toepassing op alle misvieringen, inclusief uitvaarten.

coronamaatregelen

Misintenties

MISINTENTIES

Nu vanaf 1 juli 2020 de kerkdeuren open gaan en er kerkdiensten kunnen worden gehouden, bestaat de mogelijkheid dus ook weer om misintenties op te geven.

In alle geloofsgemeenschappen binnen onze R.K. Parochie Sint Willibrordus kunnen intenties worden aangemeld waarvoor tijdens de vieringen wordt gebeden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen. Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of jaargetijde kunnen aanleiding zijn om ook een intentie op te geven. Om zeker te zijn dat je intentie wordt opgelezen op de door jou gekozen datum is het belangrijk dat je deze 14 dagen voor de datum opgeeft!

Misintenties kunt u opgeven door in een enveloppe een briefje met de intentie(s) en het benodigde geld te doen. De kosten voor een intentie bedraagt € 10,00.
Deze kunt u in de brievenbus deponeren bij:

 • Tiny Kox, Kempstraat 11 te Duizel
 • Annie Spanjers, Gildestraat 35 of Smidseind 38 te Duizel
 • Pastorie, Kerkstraat 29 te Eersel
 • Pastorie, Steenselseweg 2 te Knegsel
 • Brievenbus kerk, Eindhovenseweg 30 te Steensel
 • Geert Dolman, Groenewoud 1-b te Vessem
 • Brievenbus Kerkplein, Willibrordusstraat 37 te Wintelre.

U dient uw opgave schriftelijk te doen met vermelding van de volgende gegevens:

 • Voor welk kerkdorp:
 • Intentie voor:
 • Datum van aflezen:
 • Naam aanvrager/contactpersoon
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon
 • E-mailadres.

Voor eventuele aanvullende en nadere informatie kunt u zich ook wenden tot het Parochiecentrum te Eersel Kerkstraat 29, telefoon 0497-512235.

Misintenties tijdens de coronaperiode

MISINTENTIES TIJDENS DE CORONAPERIODE

Beste Parochianen 

Vanwege de coronacrisis hebben de vieringen in onze kerken noodgedwongen langere tijd stilgelegen. Gedurende al deze weken zijn daarom ook geen misintenties afgelezen. Intussen heeft zich wel in al die tijd een veelvoud van misintenties opgehoopt. Zoveel dat we die niet allemaal in een weekend kunnen aflezen. Op een gegeven moment hebben we daarom ook aan u gevraagd geen nieuwe intenties meer op te geven.

Nu de vieringen in de kerken weer gaan opstarten gaat de situatie rond de misintenties zich ook weer normaliseren. Dit bekent dat met ingang van het weekend van 4 – en 5 juli 2020 de misintenties zullen worden afgelezen en ook bekend zullen worden gemaakt in De Hint.

Alleen voor de enorme berg misintenties die zijn blijven liggen moeten we een oplossing gaan vinden. Sommige kerkdorpen hebben door de contactpersoon zelf al contact opgenomen met de betreffende families om af te spreken hoe een verder vervolg gegeven kan gaan worden aan deze intenties. Voor alle intenties waarover nog geen overleg heeft plaatsgevonden en waar nog niets over is afgesproken zal een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De mensen die dit betreft willen wij beleefd en vriendelijk vragen of zij zelf contact op willen nemen met degene die in het desbetreffende kerkdorp de misintenties verzorgt. Vanaf nu kunnen ook weer nieuwe intenties worden opgegeven.

Wij begrijpen dat het even wat aanpassing vraagt van iedereen om weer goed op te starten. Daarvoor onze hartelijke dank. 

Namens het pastoraal team

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel