• Home
  • Bestuurlijk nieuws

Categorie: Bestuurlijk nieuws

Bestuurlijk nieuws van de parochie Samen Willibrordus

DE KERK EN HET CORONAVIRUS

DE KERK EN HET CORONAVIRUS

In de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk kunnen met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen worden hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM.

Vanaf 1 juni 2020 mogen er dus 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten volgens de laatste richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verruimd naar 100 mensen. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM betreffende hygiëne, afstand, gezondheid.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben inmiddels kennis genomen van de protocollen en besloten dat de huidige gedragslijn onveranderd blijft en dus geldt tot 1 juli 2020. Met andere woorden: er verandert voorlopig niets. In de komende periode zullen wij per kerkdorp bekijken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de nieuwe omstandigheid van religieuze bijeenkomsten van 100 mensen.

Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Restauratie

Restauratie

De restauratiewerkzaamheden aan de parochiekerk in Eersel vorderen gestadig. Een kijk door het nieuwe glas in loodraam.

Knegsel weer bij de tijd

Knegsel weer bij de tijd

In maart is gebleken dat de torenuurwerk en de verlichting niet goed functioneerde. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste verlichtingselementen bij de cijfers niet of op halve kracht dienst deden. Ook de verlichtingsstaven werkten nauwelijks. Met andere woorden: er was sprake van een grote hoeveelheid aan kapotte verlichtingselementen. Alles is weer vervangen en uitgevoerd in een modern jasje.

Parochiesecretaresse

Vacature van secretaresse wordt ingevuld
Met ingang van 1 juni 2020 zal de functie van parochiesecretaresse worden vervuld door
Mevrouw Lucyl van den Putte.

Willibrorduskerk Eersel in de steigers

Willibrorduskerk Eersel in de steigers

In het kader van het Besluit rijkssubsidie instandhouding monumenten is in 2015 BRIM-subsidie toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor werkzaamheden aan de Willibrorduskerk in Eersel. Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat de in aanmerking komende onderhoudswerkzaamheden binnen zes jaar in uitvoering worden genomen, zelfs zijn afgerond.
Het betreft onder meer werkzaamheden aan leien daken aan de linkerzijgevel van de kerk, vanwege regelmatig voorkomende lekkages die vervolgens kunnen leiden tot grotere schades. Daarom heeft het parochiebestuur, in goed overleg met het bouwbureau van het bisdom, besloten nu te starten met de werkzaamheden. Verder zullen ook enkele ramen, diverse loodwerken en voegwerken in de klus worden meegenomen.
Ook de penanten, waaraan de draaipoorten naar de begraafplaats zijn afgehangen, zullen worden meegenomen. Na de restauratie zullen de penanten en de smeedijzeren poort een mooiere uitstraling hebben bij de toegang naar de begraafplaats.

Als de weergoden goed meewerken en de bouwvakkers gespaard blijven van het Coronavirus, hopen we dat de werkzaamheden over 6 à 7 weken gereed zullen zijn.

Nieuwe penningmeester parochiebestuur Sint Willibrordus

Nieuwe penningmeester parochiebestuur Sint Willibrordus.

Met ingang van 1 maart 2020 is de heer Toon van de Ven uit Eersel benoemd door de bisschop tot lid van het bestuur van de R.K.Parochie Sint Willibrordus. Hij is portefeuillehouder financiën.

Wat doet de portefeuillehouder financiën?

In algemene zin betreft dit het volgende:

  • Voorbereiden en vormgeven financieel beleid
  • Bewaken van kwaliteit van het financieel beheer
  • Het laten opstellen van de begroting en jaarrekening
  • Bewaken van de doel- en rechtmatigheid van de besteding van de parochiële financiën.

De heer Toon van de Ven is geen onbekende in vrijwilligersland. Zo is het lid van de werkgroep MOV en lid van het broederschap der processie van Onze Lieve Vrouw van Werbeek.

Vastenactie

Vastenactie 2020: Een beroepsopleiding verandert levens!

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten in o.a. Zambia en Bangla Desh om jongeren maar ook volwassenen een betere toekomst te geven door hen hulp te bieden bij het leren van een vak of bij de opstart van een eigen onderneming. Gelukkig krijgen kinderen in ontwikkelingslanden steeds meer basisonderwijs, 91% van alle kinderen gaat naar de lagere school. Helaas hebben lang niet alle jongeren kans om daarna verder te leren. Het aanbieden van vervolgonderwijs in de vorm van een beroepsopleiding stelt ze in staat om een vak te leren of een eigen bedrijfje te beginnen. Zo kunnen ze een betere toekomst opbouwen voor henzelf en hun gezin. Neem het voorbeeld van Patrick uit Zambia, die op jonge leeftijd zijn vader verloor. Dankzij een speciaal programma kon Patrick naar school en leerde het vak van kleermaker, zodat hij zijn moeder, broertjes en zusjes kan onderhouden. Tegenwoordig geeft hij naailes aan mensen met een beperking. “Iemand heeft mij vaardigheden aangeleerd en die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen”, zegt Patrick daarvan. 

Of het voorbeeld van Eshita uit Bangla Desh. Ze had amper genoeg geld om van te leven, laat staan om haar zoon de kans te geven het onderwijs te volgen, dat zij zelf nooit kon volgen. Door een project, gesteund door Vastenactie, leerde zij om eenden en kippen te fokken en te vaccineren en vis te kweken. Haar kleine onderneming levert zoveel op dat ze haar zoon een opleiding kan geven. Zo is haar droom werkelijkheid geworden.

Spreken deze voorbeelden u aan en wilt u eraan bijdragen, dat steeds meer mensen als Patrick en Eshita een vak leren of een onderneming op kunnen zetten, dan kan dat door een gift aan Vastenactie. Dat kunt u doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL21INGB0000005850 ten name van Vastenactie te Den Haag.

Vastenactie doet in de gemeente Eersel net als vorig jaar weer mee aan de Goede Doelenweek, samen met 18 andere Nationale Goede Doelen. Ook dan kunt u een gift aan Vastenactie invullen op het formulier dat huis aan huis wordt bezorgd. In verband met het Corona virus wordt de collecte voor de Goede Doelenweek, die oorspronkelijk zou worden gehouden in de week van 30 maart tot 4 april a.s. verplaatst naar een latere datum dit jaar.

Even minderen voor een ander, zorgt dat ze kunnen werken aan een betere toekomst. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Openstelling Parochiecentrum

Het Parochiecentrum is vanaf 5 maart 2020 geopend op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in plaats van op de maandag. Op de andere dagen en uren telefonisch bereikbaar onder het nummer: 0497-512235. Ook voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met dit telefoonnummer.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel