• Home
 • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Met ingang van 1 januari 2019 is onze nieuwe website “Samen Willibrordus” in de lucht. Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiecentrum opnemen.

Besluit rondom toekomstvisie

Besluit rondom toekomstvisie

Zoals bekend heeft het bestuur van de R.K. Parochie Sint Willibrordus in 2019 de Toekomstvisie vastgesteld. Na de informatierondes in de zes kerkdorpen en nadat het bestuur en het pastoraal team de ingekomen zienswijzen nader hebben besproken, heeft het bestuur bij brief van 14 februari 2020 aan de bisschop gevraagd een besluit te nemen over het bestuurlijke parochiële voornemen om de kerkgebouwen van de H. Johannes Geboorte te Duizel, de H.Lucia te Steensel en de H.H. Monulphus en Gondulphus te Knegsel aan de goddelijke eredienst te onttrekken.

De priesterraad heeft in mei 2020 op basis van de door ons aangereikte stukken unaniem positief geadviseerd over de onttrekking aan de eredienst van de kerkgebouwen in Duizel, Knegsel en Steensel.

Gezien dit positief advies en daarmee de mogelijkheid om de kerkgebouwen aan de eredienst te onttrekken heeft de bisschop aan het parochiebestuur bericht alle ruimte te geven om de herbestemmingstrajecten verder in gang te zetten en uit te voeren.

De uiteindelijke onttrekking aan de eredienst van deze kerken, welke niet gelijktijdig hoeft plaats te vinden, zal dan worden geformaliseerd middels een bisschoppelijk decreet en wel op het moment dat een herbestemming in zicht is.

Wij zijn in gesprek met diverse instanties voor wat betreft een mogelijke herbestemming.

Juli 2020.

Coronamaatregelen

DE KERK EN CORONAMAATREGELEN

Nu er vanaf 1 juli 2020 de kerkdeuren open gaan en er ook weer misvieringen en woord- en communiediensten  kunnen worden gehouden hebben wij indachtig de vastgestelde Coronaprotocollen  gekeken op welke wijze wij op een verantwoorde wijze hieraan invulling kunnen en willen geven bij kerkdiensten.


Dit heeft er toe geleid dat wij de volgende gedragscode hebben vastgesteld.
 • Gelieve de aanwijzingen van de voorganger en koster op te volgen.
 • Handen desinfecteren met desinfectie gel.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • De afgesloten banken niet gebruiken.
 • Gezinnen nemen plaats in banken langs het middenpad aan de linkerzijde.
 • Individuen nemen plaats in de banken langs het middenpad aan de rechterzijde, maximaal 3 personen per bank.
 • Passeer elkaar niet in dezelfde rij.
 • Na de dienst verlaten de personen op de achterste banken als eerste de kerk.
 • Kaarsjes kunnen alleen ná de viering, wanneer iedereen de kerk heeft verlaten, aangestoken worden.
 • Bezoek aan het toilet alleen in noodgevallen.
 • Géén handen schudden.
 • Er vindt géén gezang plaats.
 • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt
 • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achterin de kerk klaarstaan.

St. Janstrossenwijding

GEEN SINT JANSMIS MAAR WEL DE ST.JANSTROSSENWIJDING IN DUIZEL.

Op 24 juni 2020 heeft pastoor van Lamoen de Sint Janstrossen gezegend. Gebruikelijk is dat dit geschiedt tijdens een plechtige Eucharistieviering in de buitenlucht. De boeketten bestaan grotendeels uit veldbloemen die door de inwoners en/of bezoekers zelf worden gemaakt en meegebracht. Na afloop worden de gezegende boeketteen thuis aan de deurstijlen gehangen. Zo wordt gevraagd om bescherming tegen noodweer, blikseminslag en boze geesten en om geluk en gezondheid voor de bewoners.

Wijding van de Sint Janstrossen:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer.

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer verhoor ons gebed.

Allen: En mijn roepen kome tot U.

Voorganger: De Heer zij met u.

Allen: En met uw geest.

Laat ons bidden:

Heer, God almachtige Vader,

Wij mensen leven te midden van uw schepping.

Wij komen er uit voort.

Wij leven van wat de natuur ons biedt.

Maar soms worden we bedreigd door dezelfde natuur.

Daarom vertrouwen wij ons aan U toe.

Op voorspraak van Sint Jan vragen wij U:

Bescherm ons en zegen ons.

Zegen ook de trossen die wij hebben geplukt en verzameld,

want daarin geven wij uiting aan ons geloof, dat Gij ons aller Vader zijt,

tot in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

 

Bedevaart Eersel – Werbeeck op Kempen TV

Bedevaart Eersel – Werbeeck op Kempen TV

Aangezien de jaarlijkse bedevaart naar Werbeeck dit jaar vanwege corona en de hiermee in verband staande coronamaatregelingen, geen doorgang kan vinden, heeft de parochie aan Kempen TV gevraagd of het mogelijk is om in het weekend van zaterdag 27 juni, aandacht te geven aan de bedevaart. In 2008 is er door Ger van Dijk een prachtige film gemaakt over de bedevaart. Deze film zal door Kempen TV uitgezonden worden op vrijdagavond 26 juni tot zaterdag 27 juni 12.00 uur.
De film duurt ongeveer een uur en laat alle facetten van de bedevaart zien. Zeer de moeite waard om te kijken, zodat de pelgrims de bedevaart toch meemaken. Volgend jaar is het 360 jaar geleden dat Eersel voor het eerst naar Werbeeck trok. We hopen dat we in het laatste weekend van juni 2021 weer veel pelgrims mogen begroeten in Retie en Werbeeck. Dit geldt ook voor het gemeentebestuur van Retie, de parochie als ook het VVV, die aangegeven hebben ons volgend jaar weer gastvrij te onthalen.

De Kerkdeuren gaan weer open

De kerkdeuren gaan weer open

Tot onze grote vreugde biedt de ingezette verruiming van de ‘corona’ maatregelen ook ruimte voor (gedeeltelijke) hervatting van het kerkelijk leven. Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving echter beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.

Dat onze kerkdeuren per 1 juli iets verder opengaan, betekent nog niet dat de diensten weer ‘normaal’ zullen verlopen. Dat vraagt van het parochiebestuur en het pastoraal team de nodige organisatiekunde. De implicaties van de anderhalvemetersamenleving zijn voor ons als kerk niet gering. We zullen onze kerken moeten herinrichten om de vereiste afstand in acht te nemen en daarom moeten bepalen hoeveel mensen er hoogstens aanwezig kunnen zijn.

Dit alles voelt als een pastoraal ongenadige opdracht en het is in tegenspraak met wie en wat we ten diepste als kerk zijn: een open gemeenschap die mensen liefdevol in Gods grenzeloze genade wil laten delen. Toch moeten we deze maatregelen nemen. We kunnen niet anders dan met aangepaste bijeenkomsten de veiligheid en gezondheid van ons allemaal zo goed mogelijk waarborgen. Alleen op die manier kunnen we elkaar weer ontmoeten om samen te vieren.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben zich beraden over de invulling van de toegestane capaciteit van 100 personen en hebben daartoe samen met direct betrokkenen in de kerkdorpen bekeken wat dit betekent voor het aantal beschikbare zitplaatsen.

Daarbij hebben wij gekeken naar de mogelijkheden binnen het kerkgebouw.

Een en ander betekent in concreto het volgende:

Sint Lambertuskerk Vessem 50 zitplaatsen

Sint Willibrorduskerk Wintelre 100 zitplaatsen

Gondulphus en Monulphus kerk Knegsel 50 zitplaatsen

Luciakerk Steensel 90 zitplaatsen

Sint Willibrorduskerk Eersel 100 zitplaatsen

Sint Janskerk Duizel 70 zitplaatsen.

Let wel: Deze aantallen zijn ook van toepassing op alle misvieringen, inclusief uitvaarten.

coronamaatregelen

Misintenties

MISINTENTIES

Nu vanaf 1 juli 2020 de kerkdeuren open gaan en er kerkdiensten kunnen worden gehouden, bestaat de mogelijkheid dus ook weer om misintenties op te geven.

In alle geloofsgemeenschappen binnen onze R.K. Parochie Sint Willibrordus kunnen intenties worden aangemeld waarvoor tijdens de vieringen wordt gebeden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen. Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of jaargetijde kunnen aanleiding zijn om ook een intentie op te geven. Om zeker te zijn dat je intentie wordt opgelezen op de door jou gekozen datum is het belangrijk dat je deze 14 dagen voor de datum opgeeft!

Misintenties kunt u opgeven door in een enveloppe een briefje met de intentie(s) en het benodigde geld te doen. De kosten voor een intentie bedraagt € 10,00.
Deze kunt u in de brievenbus deponeren bij:

 • Tiny Kox, Kempstraat 11 te Duizel
 • Annie Spanjers, Gildestraat 35 of Smidseind 38 te Duizel
 • Pastorie, Kerkstraat 29 te Eersel
 • Pastorie, Steenselseweg 2 te Knegsel
 • Brievenbus kerk, Eindhovenseweg 30 te Steensel
 • Geert Dolman, Groenewoud 1-b te Vessem
 • Brievenbus Kerkplein, Willibrordusstraat 37 te Wintelre.

U dient uw opgave schriftelijk te doen met vermelding van de volgende gegevens:

 • Voor welk kerkdorp:
 • Intentie voor:
 • Datum van aflezen:
 • Naam aanvrager/contactpersoon
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon
 • E-mailadres.

Voor eventuele aanvullende en nadere informatie kunt u zich ook wenden tot het Parochiecentrum te Eersel Kerkstraat 29, telefoon 0497-512235.

Troost

Troost

Door de coronacrisis moeten uitvaarten in heel beperkte kring plaatsvinden. Prof. Manu Keirse, specialist in rouwverwerking, raadt aan om de familie te schrijven.
(Gelezen op www.kerknet.be)

“De maatregelen om de coronabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen, beperken het sociale leven van nagenoeg alle mensen. Het wordt echter gemis op gemis voor die families, die met het sterven van een dierbare worden geconfronteerd. Je kunt je ouders in woonzorgcentra of thuis niet gaan opzoeken. De dood wacht niet tot alle maatregelen voorbij zijn. Mensen missen laatste momenten van samenzijn. Deze komen nooit meer terug. Feit is dat de herinnering aan die laatste momenten van het leven heel erg bijblijven, ze hebben vaak een heel bijzondere betekenis voor groot en klein.

Afscheidsvieringen worden uitgesteld of nog in zeer beperkte kring met slechts een absoute georganiseerd. Wie sluit je hierbij uit – hoe moet hij of zij dan nog afscheid nemen of troost bieden? En hoe kun je dan jouw persoonlijk meeleven vormgeven terwijl je anderhalve meter afstand moet houden?

Een uitvaart in intieme kring gebeurt anders ook wel, maar dan op uitdrukkelijke wens van de familie of de overledene. Een afscheidsviering nú is juist een maatschappelijk gebeuren met heel veel impact!

Bij dit alles zijn er ook mensen die al in een rouwproces zitten, omdat er net vóór de crisis al iemand is overleden uit eigen kring; je kunt hen nu niet zo fysiek nabij zijn zoals je dat normaal zou willen.

Schrijf dan naar de familie in rouw…

Hier slechts een suggestie om iets te betekenen voor mensen, die met hun verdriet in het isolement dreigen terecht te komen: schrijf een brief naar een familie in rouw, of voor de digitale generatie: post iets op de sociale media.

Wat kun je schrijven? Enkele herinneringen aan de persoon die is overleden, kwaliteiten en kenmerken die je waardeert, zoals zijn moed, zijn inzet, zijn integriteit. Ook de manier waarop hij zich heeft geëngageerd in verschillende initiatieven. Een moment of een daad die je waardeert, iets over hoe je respect en je genegenheid zijn gegroeid, hoe deze persoon je leven heeft geraakt of beïnvloed.

Het doet voor de nabestaanden – straks weer in bredere kring – goed te lezen dat je dierbare geliefd is en gewaardeerd wordt.”

Pastorale rondgang

Pastorale rondgang (coronavirus)

In het kader van de parochiële toekomstvisie was het pastoraal team voornemens om de kerkdorpen te bezoeken en in gesprek te gaan over de pastorale zorg in de nieuwe situatie. Daartoe waren data vastgesteld.

In verband met de problematiek van het coronavirus zijn aanvankelijk de bijeenkomsten in Duizel, Vessem en Steensel afgelast. Inmiddels hebben we besloten om de andere geplande bijeenkomsten in Knegsel, Wintelre en Eersel ook af te gelasten. Wij zullen de ontwikkelingen in de komende weken volgen en nieuwe data vaststellen. U wordt hieromtrent geïnformeerd.

Vastenactie

Vastenactie 2020: Een beroepsopleiding verandert levens!

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten in o.a. Zambia en Bangla Desh om jongeren maar ook volwassenen een betere toekomst te geven door hen hulp te bieden bij het leren van een vak of bij de opstart van een eigen onderneming. Gelukkig krijgen kinderen in ontwikkelingslanden steeds meer basisonderwijs, 91% van alle kinderen gaat naar de lagere school. Helaas hebben lang niet alle jongeren kans om daarna verder te leren. Het aanbieden van vervolgonderwijs in de vorm van een beroepsopleiding stelt ze in staat om een vak te leren of een eigen bedrijfje te beginnen. Zo kunnen ze een betere toekomst opbouwen voor henzelf en hun gezin. Neem het voorbeeld van Patrick uit Zambia, die op jonge leeftijd zijn vader verloor. Dankzij een speciaal programma kon Patrick naar school en leerde het vak van kleermaker, zodat hij zijn moeder, broertjes en zusjes kan onderhouden. Tegenwoordig geeft hij naailes aan mensen met een beperking. “Iemand heeft mij vaardigheden aangeleerd en die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen”, zegt Patrick daarvan. 

Of het voorbeeld van Eshita uit Bangla Desh. Ze had amper genoeg geld om van te leven, laat staan om haar zoon de kans te geven het onderwijs te volgen, dat zij zelf nooit kon volgen. Door een project, gesteund door Vastenactie, leerde zij om eenden en kippen te fokken en te vaccineren en vis te kweken. Haar kleine onderneming levert zoveel op dat ze haar zoon een opleiding kan geven. Zo is haar droom werkelijkheid geworden.

Spreken deze voorbeelden u aan en wilt u eraan bijdragen, dat steeds meer mensen als Patrick en Eshita een vak leren of een onderneming op kunnen zetten, dan kan dat door een gift aan Vastenactie. Dat kunt u doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL21INGB0000005850 ten name van Vastenactie te Den Haag.

Vastenactie doet in de gemeente Eersel net als vorig jaar weer mee aan de Goede Doelenweek, samen met 18 andere Nationale Goede Doelen. Ook dan kunt u een gift aan Vastenactie invullen op het formulier dat huis aan huis wordt bezorgd. In verband met het Corona virus wordt de collecte voor de Goede Doelenweek, die oorspronkelijk zou worden gehouden in de week van 30 maart tot 4 april a.s. verplaatst naar een latere datum dit jaar.

Even minderen voor een ander, zorgt dat ze kunnen werken aan een betere toekomst. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Iemand van het Pastoraal team op de koffie?

Voelt u zich eenzaam, bent u ernstig ziek of in diepe rouw of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor, dan kan een bezoek van iemand uit het Pastoraal team tot grote steun zijn. Zij maken hier graag tijd voor vrij, maar moeten hiervan wel op de hoogte zijn. Laat u het ons weten?

Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om zelf hulp te vragen. Juist voor hen kan een bezoek belangrijk zijn. Als u dit signaleert, neem dan initiatief.

U kunt uw verzoek voor een vertrouwelijk gesprek telefonisch doorgeven via het parochiesecretariaat 0497-512235 of mailen naar parochiecentrum@parochieeersel.nl. Graag hierbij aangeven van wie u bezoek wilt ontvangen: Pastoor van Lamoen, Diaken Jansen, Diaken van Olmen of Pastoraal ondersteuner mevr. Kouwenberg.

Wij ontmoeten u graag.

 • 1
 • 2
Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel