• Home
  • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Met ingang van 1 januari 2019 is onze nieuwe website “Samen Willibrordus” in de lucht. Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiecentrum opnemen.

DE KERK EN HET CORONAVIRUS

DE KERK EN HET CORONAVIRUS

In de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk kunnen met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen worden hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM.

Vanaf 1 juni 2020 mogen er dus 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten volgens de laatste richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verruimd naar 100 mensen. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM betreffende hygiëne, afstand, gezondheid.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben inmiddels kennis genomen van de protocollen en besloten dat de huidige gedragslijn onveranderd blijft en dus geldt tot 1 juli 2020. Met andere woorden: er verandert voorlopig niets. In de komende periode zullen wij per kerkdorp bekijken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de nieuwe omstandigheid van religieuze bijeenkomsten van 100 mensen.

Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Pinksteren

Pinksteren

In deze coronatijd leven we op 1 ½ meter afstand van elkaar. Soms zelfs nog verder als mensen elkaar niet mogen bezoeken in bijvoorbeeld een verpleeghuis.

Dat wil echter niet zeggen dat we niet aan elkaar denken. Misschien zijn we zelfs wel meer met elkaar bezig dan anders. We voelen ons verbonden. Het is niet “uit het oog, uit het hart”. Juist in deze tijd zijn we in ons hart elkaar meer nabij om de fysieke afstand te overbruggen.

In Oss is vorig jaar een monument onthuld voor de kinderen die een jaar eerder zijn omgekomen bij een tragisch spoorwegongeval met een stint. Op dat monument is de tekst aangebracht: “geen kind is zo aanwezig als een kind dat wordt gemist”. Bij een afscheid zeggen we wel eens: “In de stilte die iemand omgeeft die je mist, komt de persoon meer dan ooit tot leven”.

Zo is het ook met de viering van het Pinksterfeest. Jezus is teruggekeerd naar zijn Vader. Hij heeft zijn opdracht en zending willen doorgeven aan zijn leerlingen. Ook aan ons. Wij mogen nu gaan voortzetten in onze tijd wat Jezus ons heeft voorgedaan. Wat Hij ons heeft geleerd en meegegeven aan geloof, hoop en liefde. Wij zullen die boodschap opnieuw inhoud proberen te geven in de omstandigheden, waarin wij nu leven.

De eerste leerlingen van Jezus hadden aanvankelijk het gevoel er alleen voor te staan. Hun meester en leider werd gemist. Konden zij die opdracht wel aan?

Al doende en al gaande ervaren zij dat Degene die door hen wordt gemist nog sterker dan voorheen bij hen is en met hen meegaat. Door Zijn Geest is Hij bij hen aanwezig en leeft in hun hart. Daaruit putten zij moed en kracht, “spirit” en enthousiasme.

Met Pinksteren mag dat hopelijk ook onze ervaring zijn. Uit onze verbondenheid met de Heer en met elkaar ontstaat een nieuwe gemeenschap, waarin we ons samen willen inzetten voor een gedeeld ideaal. We willen elkaar nabij zijn en werken aan een goede wereld naar Gods beeld.

In onze “samen Willibrordus´ parochie staan we  voor de opgave onze parochie in te richten en klaar te maken voor de toekomst. Omdat we ook de komende jaren voor de mensen hier de boodschap van geloof, hoop en liefde willen blijven uitdragen, zoals onze tijd daar om vraagt.

Gaandeweg mogen we gewaarworden dat de Geest van Jezus nooit ver van ons vandaan is, maar de afstand van tijd en ruimte overbrugt om de harten van mensen in vuur en vlam te zetten. De heilige Geest wordt niet voor niets omschreven als de Helper en Trooster. Laten we ons daarvoor openstellen. Aan iedereen een gezegend Pinksterfeest toegewenst.

Pastoor C. van Lamoen.

Mariamaand

MARIAMAAND… stillekes uit lockdown.

Voor katholieken geldt Mei als dé Mariamaand. Op weg naar Pinksteren kunnen we ons afvragen: waar komt die devotie vandaan?

Met enige goede wil kun je een enkele aanzet vinden in de middeleeuwen, maar van volksdevotie is dan nog geen sprake. Geleerden wijzen er graag op dat Maria de plaats moest innemen voor allerhande heidense gebruiken. De naam van de maand Mei gaat terug op de Romeinse moedergodin Maia. Zij staat voor vruchtbaarheid, ontluikend leven, liefde.

Rond de eerste van haar maand kenden de Romeinen de Floralia, feesten en spelen ter ere van de bloemengodin Flora. Op middeleeuwse afbeeldingen wordt de meimaand geïllustreerd door boeren op het land, bloemen, vogeltjes en ridders te paard die met hun geliefde de natuur intrekken. Er werd volop gedanst en mensen leidden hun eigen leven.

Dit tot verdriet van de kerkelijke overheden. In 1579 probeert Carolus Borromeus, in zijn bisschopsstad Milaan, de aandacht van de bevolking af te leiden van dergelijke excessen, en ze om te buigen in gebedsstonden voor het beeld van Maria in de kathedraal. In die jaren heerste juist de pest in Noord-Italië. Ook elders in de wereld ging men in diezelfde tijd tot Maria bidden. Een devotie ontstond…, tot op de dag van vandaag, nu we ons bevinden in de meimaand, tussen Hemelvaart en Pinksteren, ten tijde ook van een epidemie. Maar wie is zij?

 

Maria – zo vertellen ons oude verhalen en oude schilderijen – verbleef na Jezus’ dood in de kring van zijn eerste apostelen. Zij die het leven gaf aan Jezus, bracht ook leven terug in de kring van zijn uitgedoofde volgelingen.
Achter dichte luiken (beloken Pasen), vertelt de Bijbel, zitten ze verdrietig en uitgeblust bijeen om zijn vroege, onverdiende dood, net als velen van ons in een soort lockdown.

Maar dan gaat er met Maria in hun midden toch weer een vuurtje branden; ze raken opnieuw begeesterd: de luiken gaan weer open, ze durven de straat op en hun boodschap wie Jezus was en wat Hij wilde, wordt verstaan.

Dat was de eerste maar niet de laatste keer dat het evangelie eerst niet werd verstaan en christelijke denken leek uitgedoofd, maar dat het vuur toch weer oplaaide en mensen opnieuw bezielde. De geschiedenis laat zien dat het christendom vanaf het begin goede en uitbundige periodes heeft gekend, maar ook tijden dat het een kwijnend bestaan leidde, of dat het alleen nog leefde bij kleine groepen achter gesloten deuren…

In zo’n tijd lijken wij ook nu weer beland. Geloven mag nog wel, maar achter de voordeur, met de luiken dicht… 

Wat kunnen we daaraan doen? Weinig of niks. Dat hoort bij het leven; bij alle groei hoort lente en zomer, maar horen ook tijden van herfst en winter. Zo zijn er zomerse tijden dat het evangelie wordt verteld, vertaald en verstaan, maar ook tijden waarin het evangelie onverstaanbaar wordt doorgegeven in oude, diepzinnige, soms versleten woorden.

Met Pinksteren bidden we nog meer dan anders (en op voorspraak van Maria!) dat ons geloof weer kleur en smaak krijgt…, hopend dat we met elkaar onze lockdown stillekes kunnen doorbreken, met aandacht (gepaste afstand) voor mensen om ons heen…

Gebed tot Maria

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

Moederdag

Moederdag

Haar waarde is hoger dan die van juwelen…

Karaktertrekken en eigenschappen van mannen en vrouwen, functionarissen en rollen die mensen soms vervullen, zo ook van God, worden soms heel beeldend weergegeven. In het Bijbelboek Spreuken (hoofdstuk 31) wordt God vergeleken met wie en wat een moeder zoal is en doet: “een flinke vrouw, werkte met vaardige hand, als een koopman haalde zij voedsel aan en zorgde voor het eten van hun kinderen…, zelfs ’s nachts ging haar lamp niet uit, hield in het oog allen die haar lief waren en aan haar zorgen waren toevertrouwd…”. Het is een tekst die we heel vaak lezen bij het gelovig afscheid van een lieve moeder en oma, een tekst ook die best wel eens mag klinken om wie je lief is geworden op te hemelen nu ze nog volop in het leven staat…

Een steen die rollen kan

Een steen die rollen kan
Wat kan een mens toch vastzitten
in angstige gedachten,
in een gevoel van paniek,
in de herinnering aan het vreselijke wat gaande is
van toen, ooit, nu.
Als een steen op je hart!

Wat kun je toch gevangen zitten in je verdriet,
in je zorgen om wat er komen gaat,
in opstandigheid – omdat je bijna niets meer in de hand hebt.
Een steen op je hart.

Wat een opluchting als je eens flink kunt huilen.
Als je eens hartgrondig kunt vloeken. Of bidden.
Wat een opluchting als je je verhaal eens kunt doen.
De steen op je hart komt in beweging.
Je voelt je weer wat bevrijd.

Er wordt een oud verhaal – steeds opnieuw – verteld:
over een mens die dood was.
Een steen hield hem gevangen in het graf.
Maar de steen had niet het laatste woord.
Wéggerold werd hij – zo vertelt het verhaal –
en er kwam uitzicht, opnieuw weer levensruimte.

Onze wens voor Pasen voor u:
dat de stenen, groter of kleiner, die soms zo in de weg kunnen
zitten, weggerold worden en

dat er nieuwe levensruimte voelbaar wordt.

Dat u die thuis mag vieren
in kleine kring
stráks weer sámen, jong en oud.

Het licht met Pasen

Het licht met Pasen

Op paaszaterdag heeft pastoor Van Lamoen de paaskaarsen gewijd en ingezegend. Deze zijn vervolgens terug gegaan naar onze kerkdopen Zo zal het licht van Pasen vanuit onze parochiekerk toch verspreid worden naar onze geloofsgemeenschappen van Samen Willibrordus.


Bij licht van de paaskaars

God, door uw Zoon hebt Gij aan alle mensen uw Licht geschonken in de donkere nacht.

Zegen deze nieuwe kaarsen.

Vanuit onze parochiekerk willen wij het licht van Pasen verspreiden naar al onze kerkdorpen.

Moge dit licht ons vergezellen in het komende jaar op al onze wegen.

Moge het een teken van hoop zijn in deze moeilijke tijden.

 


Gebed bij de paaskaarsen

Christus gisteren en heden

Begin en Einde

Alfa

En Omega

Hem behoren tijd

En eeuwigheid

heerlijkheid en heerschappij

door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Door zijn heilige

glorievolle wonden

bescherme en behoede ons

Christus de Heer.

Amen.

Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis

moge uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven.

Amen.

Zalig Pasen wensen. 
Het Pastoraal team en het parochiebestuur.

Troost

Troost

Door de coronacrisis moeten uitvaarten in heel beperkte kring plaatsvinden. Prof. Manu Keirse, specialist in rouwverwerking, raadt aan om de familie te schrijven.
(Gelezen op www.kerknet.be)

“De maatregelen om de coronabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen, beperken het sociale leven van nagenoeg alle mensen. Het wordt echter gemis op gemis voor die families, die met het sterven van een dierbare worden geconfronteerd. Je kunt je ouders in woonzorgcentra of thuis niet gaan opzoeken. De dood wacht niet tot alle maatregelen voorbij zijn. Mensen missen laatste momenten van samenzijn. Deze komen nooit meer terug. Feit is dat de herinnering aan die laatste momenten van het leven heel erg bijblijven, ze hebben vaak een heel bijzondere betekenis voor groot en klein.

Afscheidsvieringen worden uitgesteld of nog in zeer beperkte kring met slechts een absoute georganiseerd. Wie sluit je hierbij uit – hoe moet hij of zij dan nog afscheid nemen of troost bieden? En hoe kun je dan jouw persoonlijk meeleven vormgeven terwijl je anderhalve meter afstand moet houden?

Een uitvaart in intieme kring gebeurt anders ook wel, maar dan op uitdrukkelijke wens van de familie of de overledene. Een afscheidsviering nú is juist een maatschappelijk gebeuren met heel veel impact!

Bij dit alles zijn er ook mensen die al in een rouwproces zitten, omdat er net vóór de crisis al iemand is overleden uit eigen kring; je kunt hen nu niet zo fysiek nabij zijn zoals je dat normaal zou willen.

Schrijf dan naar de familie in rouw…

Hier slechts een suggestie om iets te betekenen voor mensen, die met hun verdriet in het isolement dreigen terecht te komen: schrijf een brief naar een familie in rouw, of voor de digitale generatie: post iets op de sociale media.

Wat kun je schrijven? Enkele herinneringen aan de persoon die is overleden, kwaliteiten en kenmerken die je waardeert, zoals zijn moed, zijn inzet, zijn integriteit. Ook de manier waarop hij zich heeft geëngageerd in verschillende initiatieven. Een moment of een daad die je waardeert, iets over hoe je respect en je genegenheid zijn gegroeid, hoe deze persoon je leven heeft geraakt of beïnvloed.

Het doet voor de nabestaanden – straks weer in bredere kring – goed te lezen dat je dierbare geliefd is en gewaardeerd wordt.”

Diensten (vieringen)

Diensten (vieringen)

Nu er de komende weken geen vieringen in onze kerken plaatsvinden, vermelden wij hier  een aantal momenten waarop en waar Eucharistieviering plaatsvindt.

KRO-NCRV zendt op zondag de Eucharistieviering uit op televisie, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Radio Maria zendt iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

De dagelijkse live streams door KRO-NCRV gaan het land in! Met ingang van maandag 27 april is gedurende twee weken een eucharistieviering te volgen vanuit de Sint Bavo kathedraal in Haarlem: iedere maandag tot en met zaterdag om 09.00 uur.

Na deze twee weken volgt een andere locatie van waar de live stream wordt uitgezonden. Sinds woensdag 18 maart kwam er van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting uit Hilversum. Nu kiest de omroep er voor om te streamen vanuit diverse plaatsen in Nederland, waar door parochies al dagelijks gestreamd wordt. Er wordt dan gebruik gemaakt van de door de betreffende parochies zelf verzorgde stream die via KRO-NCRV zo een groter publiek kan bereiken.

Geloofsgesprek op de plek van dagsluiting.

De stream wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Iedere avond om 19.00 uur werd eerder een dagsluiting uitgezonden via de live stream. Nu zendt KRO-NCRV op dat tijdstip online een eerder op televisie uitgezonden geloofsgesprek uit.

De dagelijkse vieringen en geloofsgesprekken zijn te volgen via deze website en de facebook-pagina.

Misintenties

MISINTENTIES

Door allerlei maatregelen ten gevolge van het coronavirus zullen er tot 1 juni 2020 geen misvieringen plaatsvinden.
Dit betekent ook dat we geen misintenties meer zullen plaatsen in De Hint.
Voor zover er nog misintenties ons bereiken, zullen wij die meenemen bij de eerstvolgende mogelijkheid. Dit geldt ook voor de al eerder opgegeven intenties.
Wij verzoeken u dan ook voorlopig geen misintenties meer door te geven.

Pastorale rondgang

Pastorale rondgang (coronavirus)

In het kader van de parochiële toekomstvisie was het pastoraal team voornemens om de kerkdorpen te bezoeken en in gesprek te gaan over de pastorale zorg in de nieuwe situatie. Daartoe waren data vastgesteld.

In verband met de problematiek van het coronavirus zijn aanvankelijk de bijeenkomsten in Duizel, Vessem en Steensel afgelast. Inmiddels hebben we besloten om de andere geplande bijeenkomsten in Knegsel, Wintelre en Eersel ook af te gelasten. Wij zullen de ontwikkelingen in de komende weken volgen en nieuwe data vaststellen. U wordt hieromtrent geïnformeerd.

  • 1
  • 2
Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel