• Home
  • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Digitale Stille Omgang 20 maart 2021

In verband met corona wordt De Stille Omgang van 2021 alleen digitaal georganiseerd.

20 maart om 20.30 uur: Heilige Mis vanuit de Nicolaasbasiliek te Amsterdam.

De mis wordt voorgegaan door pastoor Eric Fennis, samen met co-celebranten Eugene Jongerden en Jan Stuyt sj.

Aansluitend aan de mis zal een film worden uitgezonden van de Stille Omgang door Amsterdam in nachtelijk Amsterdam. Zo kunt u vanuit huis de omgang meebeleven en ook de intenties in de tocht meebidden. Deze uitzending zal ook via hetzelfde kanaal worden uitgezonden.

Via onderstaande link naar Youtube kunt u de H. Mis en Digitale Stille Omgang vanaf 20.15 uur volgen (klik op de foto).

 19 uur – 20.30 uur: Digitaal jongerenprogramma met workshops.

Pater jezuïet Jan Stuyt zal het jongerenprogramma openen met een interactieve inleiding over het thema ‘luisteren’. Dit naar aanleiding van het leven van pater jezuïet Frans van der Lugt, die zijn apostolaat in Syrië had en daar als martelaar om het leven kwam.

Voor het programma en inlogcode, kijk op:

www.stille-omgang.nl

Nieuwe pagina ’40-dagentijd en op weg naar Pasen’

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, willen wij u handreikingen bieden om thuis Pasen te vieren. We hebben daarvoor een speciale pagina gemaakt, ‘veertigdagentijd/vasten en Pasen’.

Op deze pagina vindt u informatie, overwegingen en inspiratie voor groot en klein in deze vastentijd en in de aanloop naar Pasen zodat u deze tijd ook thuis optimaal kan beleven en vieren. Door op onderstaande link te drukken komt u op deze speciale pagina, die ook te vinden is onder het kopje ‘Pastoraal’ in de menubalk. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

Veertigdagentijd/vasten en Pasen

Pensioen Diaken Gust Jansen

Beste parochianen,

Erg blij zijn wij als we vernemen in 2018 dat diaken Gust Jansen uit Hilvarenbeek ons pastoraal team komt versterken na het vertrek van pastor Verschure. Heel enthousiast is hij hier in het Eerselse aan de slag gegaan en maakte hij kennis met de mensen in de kerkdorpen. Zo werd hij een vertrouwd persoon en gewaardeerd als pastor.

Gust heeft zich op vele manieren ingezet. Hij verzorgde weekendvieringen, deed uitvaarten, doopte kinderen, zette zich in voor de jeugd, met name ook voor de vormelingen. Hij werkte mee aan nieuwe liturgieboekjes voor de doop en de uitvaart en dacht mee over een nieuw concept pastoraal beleidsplan voor onze parochie. Gust gaf veel informatie over catechese, benaderde doopouders en zette zich in voor de MOV en Vastenactie. Samen met het pastoraal team zette hij lijnen uit en werkte mee aan een uitvaartprotocol in wording.

Helaas werd zijn laatste periode hier, net als voor ons, overschaduwd door alle coronamaatregelen, die het kerkelijk en maatschappelijk leven ontregelden. Hierdoor kunnen we niet van Gust afscheid nemen zoals we dat eigenlijk graag zouden hebben willen doen.

Desondanks is het moment van zijn pensioen aangebroken en gaan we afscheid nemen. De digitale carnavalsviering van de Buurlanders in Eersel is hij voorgegaan, ook om iedereen nog te kunnen groeten. Deze opname kunt u op onze website terugkijken.

We hebben Gust een mooi afscheidscadeau meegegeven namens onze parochie en wensen hem en zijn vrouw Corry nog hele fijne jaren toe met hun kinderen en kleinkinderen. Bedankt voor alles. Je hebt ons versterkt op een fijne manier. Zo heb je mede gezicht gegeven aan Samen Willibrordus.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,
Pastoor C. van Lamoen


Kijk hier voor de afscheidstoespraak van pastoor Van Lamoen en Jos Thomas, vice-voorzitter van het parochiebestuur. 

MET PENSIOEN IN CORONATIJD

Wie met pensioen gaat, werkt vaak al maanden toe naar de ruim van tevoren vastgelegde datum. Maar in deze tijd loopt de pensioengerechtigde voor zijn afscheid tegen strenge coronamaatregelen aan. Waar normaal gesproken een afscheidsetentje, feestje of receptie de eindstreep markeert, zit de kersverse pensionado in veel gevallen thuis zonder de collega’s nog in levenden lijve te zien.

Zo ook voor onze Diaken Gust Jansen.

In juli 2020 heeft Gust zijn verzoek tot ontslag aan de bisschop kenbaar gemaakt. De bisschop heeft hem met ingang van 13 maart 2021 ontslag verleend als diaken van onze parochie. In feite gaat hij met emeritaat. Het zou te ver voeren om zijn pastorale werkzaamheden hier nu op te sommen, maar dat zal gedaan worden op onze website.

Sinds 1 oktober 2018 is Gust werkzaam in onze parochie.

De schoonheid van de liturgie was bij hem in goede handen. Zijn adagium was steeds: samen gemeenschap vieren. Als er iemand is die precies weet wat hij wilde, dan is hij het wel en dat bedoel ik in positieve zin.

Gust staat nu aan de vooravond van een nieuwe levensfase. In deze tijd geen natuurlijke overgang. We hopen dat in de loop van dit jaar op informele wijze daadwerkelijk afscheid genomen kan worden van de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur.

Zonder iets van een markering kan dit afscheid behoorlijk onafgerond voelen.

Dat het afscheid tijdens de Corona-crisis veelal geruisloos gebeurt, is begrijpelijk maar niet geheel nodig. Er zijn toch mogelijkheden om hieraan aandacht te besteden en dat is gebeurd middels de digitale carnavalsviering van de Buurlanders op 14 februari in Eersel. Dit afscheid in deze uitvoering is anders dan anders maar is wel een mooie manier om toch een streep onder zijn ambt en roeping te zetten om een nieuw leven te beginnen.

De stap die hij nu zal gaan maken past bij hem en we gunnen hem al het geluk van de wereld. Zijn vrouw Corrie, kinderen en kleinkinderen zullen genieten van zijn aanwezigheid.

Namens het parochiebestuur wil ik Gust bedanken voor de tijd die hij vooral in het pastoraal werk heeft gestoken en de inzet die hij heeft getoond. We zijn ervan overtuigd dat hij een nieuwe rol en uitdaging heeft gevonden die uitstekend bij hem zal passen en wensen hem daarmee veel geluk.

Namens het parochiebestuur,
Jos Thomas

In memoriam emeritus pastor Ton Verschure

 

Op 11 februari 2021, op de feestdag van Maria van Lourdes, zijn geliefde Lourdes, bereikte ons het droeve nieuws van het onverwachte overlijden in Vessem van onze emeritus pastor Ton Verschure.

Het is nog geen twee jaar geleden dat we allemaal samen waren om zijn 55 jarig priesterfeest te vieren en om zijn afscheid in de parochie te gedenken. Een geweldig mooie dag met heel veel belangstelling. Hij keek er met veel genoegen op terug.

Het emeritaat viel pastor Verschure, zeker in het begin, niet gemakkelijk. Er volgde een verhuizing en een andere levensinvulling. Ook op zijn nieuwe woonplek bleef hij midden tussen zijn mensen staan en was bij velen graag en goed gezien. Hij wandelde en fietste graag en ging graag bij mensen op bezoek.

Gedurende zijn werkzame leven als pastor paste hij in het beeld van een echte dorpspastoor. Een goede herder die omziet naar zijn schapen. Hij hield ze graag allemaal onder zijn vleugels. De moderne tijd met alle veranderingen in kerk en samenleving, secularisatie en afnemende kerkelijkheid deden hem pijn. Hij kon er zich niet goed in schikken als mensen een uitvaart regelden buiten de kerk om of als hij hoorde van de parochiefusie waar hij eigenlijk niet graag in meeging. Pastor Verschure was een kind van zijn tijd. Een tijd waarvan hij volop genoten heeft.

In zijn functioneren stond hij stevig in zijn geloof, met een grote liefde voor de Kerk, dicht bij de mensen. Hij was zorgzaam, kon ook heel eigengereid zijn, maar beschikte tevens over een grote dosis humor en was altijd wel zichzelf. Zijn agrarische achtergrond heeft hij nooit verloochend, maar altijd gekoesterd.

Pastor Verschure is geboren in Aarle-Rixtel op 30 november 1938. Tot priester van ons bisdom werd hij gewijd op 23 mei 1964. Hij begon zijn priesterleven als kapelaan in Veghel en later in Eindhoven, totdat hij in 1976 pastoor werd in zijn geliefde Boekel. Hij heeft menigmaal gezegd, dat dit de gelukkigste tijd van zijn leven is geweest. Vanaf 1982 was hij ook deken van Gemert. In 1991 kwam pastor Verschure naar Eersel waar hij bleef tot 2003, vanaf 1997 werd hij ook pastoor van Vessem en vanaf 2003 tevens van Wintelre en Knegsel. In de uitoefening van zijn pastoraat sprak hij dikwijls over “de drie dorpen”. Vanaf 2014 werd hij medepastor van de nieuwe fusieparochie, maar zijn aandacht bleef vooral uitgaan naar “de drie dorpen”. In 2019 hebben we zijn afscheid gevierd en is de cirkel rond van zijn pastorale leven.

Wij zijn pastor Verschure veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze parochie heeft gedaan en betekend. Het waren niet altijd gemakkelijke tijden, maar pastor Verschure was wel trouw en een harde werker. Uiteindelijk wilde hij wel dat de ontwikkelingen in de parochie verder zouden kunnen gaan en gaf zich eraan over.

De tijd dat hij van zijn emeritaat heeft kunnen genieten is kort geweest. Rusten paste niet zo bij hem. Maar zijn gezondheid werd brozer en steeds vaker moest hij pas op de plaats maken.

Sneller dan verwacht is hij nu van ons heengegaan. Op donderdag 18 februari 2021 nemen we in besloten kring afscheid tijdens een uitvaartviering in de kerk van Winterle, waarna hij begraven wordt bij zijn familie op het kerkhof te Aarle-Rixtel.

De afscheidsviering kunt u via livestream volgen met de volgende link:

Livestream afscheidsviering

Wij zullen hem niet vergeten. In vele herinneringen leeft hij verder. Zijn gedachtenis houden we in ere.

Moge hij rusten in vrede.

Parochiebestuur en pastoraal team van de St. Willibrordusparochie Eersel.
Pastoor C. van Lamoen.

Vastenactie 2021

Vastenactie 2021

Al jarenlang organiseert Vastenactie in de veertigdagentijd een pelgrimage. Uiteraard kan dat in die vertrouwde vorm, dit jaar wederom geen doorgang vinden vanwege COVID.

Daarom is een aantrekkelijk online alternatief ontwikkelt: Wandelen in Afrika.

Voor meer informatie, klik op “Lees meer”. 

Lees meer


VASTENACTIE Werken aan je toekomst

Corona veroorzaakt onzichtbare ramp

Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar ondanks de coronatijd waarin we leven de Vastenactiecampagne. Deze staat wederom in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Het coronavirus houdt Nederland en de rest van de wereld nog steeds in een ijzeren greep; hopelijk gaan de vaccins hun werk doen.

In de kwetsbaarste gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn de gevolgen van deze pandemie groot. Op veel plaatsen dreigt zelfs een onzichtbare ramp, omdat mensen geen inkomen meer hebben en de gezondheidszorg ontoereikend is.

Door verplichte lockdowns moeten mensen daar thuisblijven en mogen ze zich niet verplaatsen. De meeste mensen kunnen dus ook niet naar hun werk, en voor veel van hen betekent dat ook dat ze minder of geen inkomen ontvangen. Ook de medische zorg staat onder druk door de maatregelen. Mensen met een hiv-infectie blijken niet naar het ziekenhuis te kunnen voor hun medicatie, omdat alle openbaar en privévervoer is stilgelegd. Zwangere vrouwen moeten alleen naar de medische posten, omdat hun echtgenoten ze niet mogen brengen. Ze moeten noodgedwongen de vaak grote afstand lopend afleggen. Verschillende vrouwen kregen hun baby al langs de kant van de weg.

                                           

Werken aan je toekomst!  

 

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs.

Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd – en wij hier in de Kempen, in onze Samen Willibrordusparochie kunnen daarbij helpen – projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Maak uw gift tijdens de aanstaande Goede Doelen Week – deze wordt gehouden  van 12 tot en met 17 april 2021 – kenbaar door dan in te tekenen met ’n mooie financiële bijdrage. U kunt daar nu al voor sparen. De mensen daar zullen u heel dankbaar zijn! Uiteraard kunt u ook nu al uw bijdrage rechtstreeks overmaken aan de Vastenactie Nederland.

 

Nieuwe contactpersoon Lourdeswerk

 

Tientallen jaren was Thea Timmermans in Eersel het gezicht als het om bedevaarten naar Lourdes ging. Door haar enthousiasme, haar zorg voor en betrokkenheid bij haar dorpsgenoten en medeparochianen, heeft zij ervoor gezorgd, dat velen een reis naar Lourdes konden maken. Tot op zeer hoge leeftijd en totdat haar gezondheid het niet meer toeliet heeft zij dit vrijwilligerswerk gedaan. In april van dit jaar is zij helaas overleden.

Met het overlijden van Thea is er gelukkig geen einde gekomen aan het Lourdeswerk in Eersel en de St. Willibrordus parochie. Het levenswerk van Thea wordt overgenomen door Nellie Coolen uit Eersel. 

Nellie is al jarenlang actief binnen de bedevaarten. Door haar vrijwilligerswerk tijdens de bedevaartsreizen kent zij Lourdes als geen ander. Zowel binnen de reguliere bedevaarten als bij de speciale reizen, zoals de kinder – en jongerenreizen en zelfs de fietstochten naar Lourdes, heeft Nellie ruime ervaring en kennis opgedaan.

Lourdes blijft van alle tijden. Alhoewel bedevaartsreizen, evenals de meeste andere reizen, in deze coronatijd niet doorgaan, hebben we er vertrouwen in, dat we in 2021 toch weer naar Lourdes af kunnen reizen.

Wilt u kennismaken met Nellie Coolen of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om in 2021 naar een van de bijzondere bestemmingen op reis te gaan, neem dan contact met haar op. U kunt haar bereiken via telefoon 06-12461805 of de mail: nellie_pjj@hotmail.com.

Jubilaris Gregoriaans Herenkoor Gaudeamus

Jubilaris Gregoriaans Herenkoor Gaudeamus

Al vele  jaren is het de goede gewoonte om eind november als koor het Ceciliafeest te vieren met elkaar. Een gezellig feest met zang, voordrachten en een hapje en een drankje, voorafgegaan door de eucharistieviering waar in voorkomend geval een jubilaris in het zonnetje wordt gezet.

Dit jaar is alles anders vanwege corona. Al vanaf februari heeft het herenkoor niet meer gerepeteerd en geen kerkdiensten opgeluisterd met de gregoriaanse gezangen. Een groot gemis voor zowel de zangers als ook de kerkleden. Echter, de veiligheid van iedereen staat voorop en om die reden wacht het koor het moment af tot er weer veilig gezongen kan worden.

Dit jaar heeft het koor een jubilaris. Cees Cornelissen is al 25 jaar trouw lid van het herenkoor en het bestuur vond dat dit niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Cees is eerste tenor en nog steeds zingt hij uit volle borst de gezangen uit zijn graduale. Nu het Ceciliafeest niet kon doorgaan en niet samen met de zangers dit gevierd kon worden, is de voorzitter samen met een bestuurslid bij Cees thuis de oorkonde en de medaille van de Gregoriusvereniging  gaan uitreiken. Een mooie bos bloemen voor zijn echtgenote Miep mocht zeker niet ontbreken.

Kerk zijn

Kerk zijn

Wanneer u dit leest hebt u wellicht ook de vraag die velen zich stellen: Hoe kunnen we momenteel nog iets van een gezamenlijk beleefd geloofsleven overeind houden als we elkaar niet kunnen ontmoeten op zaterdagavond of zondagmorgen? Tijdens deze pandemie zijn onze kerken als plaatsen van samenkomst gesloten. Wij zijn niet de enige! Er zijn in ons bisdom meerdere parochies – eerlijk is eerlijk – waar het in deze periode oorverdovend stil bleef en de kerk nauwelijks zichtbaar aanwezig was (we doen dat allemaal voor het goede doel om dat vervelende virus zo snel mogelijk de baas te worden – hoe moeilijk ook).

Wellicht roept dat bij velen ook de vraag op wat voor soort kerk wij in de toekomst willen zijn? Een plek waar we alleen op zondag als individuen bij elkaar komen, om op anderhalve meter de viering bij te wonen en als dat even niet gaat als los zand uit elkaar te vallen? Of willen we een gemeenschap zijn van mensen die zich persoonlijk geraakt voelen door de boodschap van het evangelie en dat met elkaar op een of andere manier tot uiting willen brengen op allerlei momenten van het leven?

Als corona iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat wij mensen ondanks al onze wetenschap en techniek heel kwetsbaar en broos zijn. Juist in die kwetsbaarheid mogen we Gods aanwezigheid ervaren. Dat begint met een persoonlijke relatie van ieder van ons met Jezus Christus, gevoed door gebed, de boodschap van het evangelie en eventueel van de sacramenten. Dat geloof kan vervolgens op allerlei manieren tot uitdrukking komen. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van het pastoraal team of het parochiebestuur, maar van elke parochiaan. Kerk zijn we samen. Hoe dan ook met elkaar vormen we de Samen Willibrordusparochie!

Samen bidden kan ook thuis, in het gezin, met buren en bekenden of met een groepje mensen via online kanalen, of verbonden met een viering op zondag via de TV. Bijbelverhalen vertellen aan kinderen of kleinkinderen kunnen ouders of grootouders ook, daar is niet perse een pastor voor nodig. Het staat iedereen vrij om boodschappen te halen voor een oudere buurvrouw of om af en toe eens contact te zoeken met iemand die weinig bezoek krijgt. Ieder van ons heeft wel een talent waarmee hij of zij zich op de een of andere manier voor een ander in de parochie kan inzetten en daarmee kan getuigen van zijn of haar geloof.

Geloven is een werkwoord, net als hopen trouwens. Laten we – dit indachtig – er met elkaar liefdevol aan werken, onze toekomst tegemoet om zo Samen Willibrordusparochie te zijn.

Diaken Jansen

Nieuwe pagina: Preken en Overwegingen

‘In deze tijd van sociale onthouding vanwege het corona virus en de daarmee gepaarde sluiting van onze kerken bieden wij, op onze nieuwe pagina preken en overwegingen (te vinden onder kopje pastoraal) handreikingen om elkaar te bemoedigen en te sterken in het geloof, juist in deze tijd.

Wij kunnen momenteel niet fysiek samenkomen in onze kerken om te vieren. Voor veel mensen is dit een moeilijke tijd. Voor sommigen leidt deze periode zelfs tot meer eenzaamheid.
Ook qua zingeving is het belangrijk dat we een mogelijkheid hebben om onze gedachten te kunnen vormen en ventileren. Om na te denken over de belangrijke levensvragen die op onze weg komen.

Middels deze rubriek willen wij geestelijke overwegingen aanreiken die mogelijk kunnen inspireren en ons gelovig willen sterken en tot nadenken willen aanzetten.
Juist in deze tijd is er meer ruimte en tijd voor bezinning en kunnen er vragen op onze levensweg komen die anders, door de drukte van het leven, misschien minder snel boven komen.

De geestelijke gedachten zijn bedoeld om elkaar mee op weg te nemen op de weg van geloof en leven. Zo delen we niet alleen de materiële zaken, maar ook onze belangrijke levensvragen en gelovige inzichten.

Wij hopen dat u er iets aan heeft en natuurlijk mag u altijd reageren als u daaraan behoefte heeft.

Wij wensen u veel sterkte in deze tijd.’

Pastoor C. van Lamoen

  • 1
  • 2
Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel