• Home
 • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Contactpersoon voor Duizel gezocht

Beste parochianen,

Gedurende de jaren die achter ons liggen vanaf de fusie in 2014 hebben de dames Tiny Kox en Astrid Venmans zich ingezet als contactpersoon voor het kerkdorp Duizel naar onze “Samen Willibrordus”-parochie toe. Van te voren waren zij ook al actief in het bestuur en in werkgroepen toen Duizel nog zelfstandig was als parochie.
Zij hebben al die jaren gefunctioneerd als een intermediair tussen de grote parochie en het kerkdorp Duizel.
Hun werk betrof zowel beheersmatige taken voor het bestuur als pastorale bemiddeling ten behoeve van het pastoraal team.

Beide dames hebben aangegeven nu met deze werkzaamheden te willen stoppen en wij zullen hen daarvoor nog op gepaste wijze bedanken.

Nu de kerk in Duizel op 9 januari 2022 aan de goddelijke eredienst zal worden onttrokken, is het duidelijk dat de aard van de werkzaamheden van de contactpersoon iets anders ingevuld zal gaan worden. Wel blijft onverminderd vaststaan dat de aanwezigheid van een goede en herkenbare contactpersoon vanuit het eigen kerkdorp onontbeerlijk en van ontzettend groot belang blijft in de toekomst.

Het kerkdorp Duizel blijft namelijk deel uitmaken van onze “Samen Willibrordus”-parochie en zal van daar uit zowel bestuurlijk als pastoraal bediend blijven worden.
Er zullen nog  diverse parochiële en pastorale activiteiten in Duizel plaatsvinden, verspreid over de vier kwartalen van het jaar. Ook blijft de begraafplaats open.

Wij zijn dus op zoek naar een enthousiaste contactpersoon, die de gemeenschap in Duizel goed kent en weet wat er in her dorp leeft. En die graag bemiddelend wil optreden naar de  parochie toe. Een soort tussenschakel dus voor de parochiële zaken en pastorale activiteiten en aangelegenheden die er ook in de toekomst nog zullen zijn. In dienst van een goede communicatie.

Wie zich geroepen voelt en hierin een uitdaging ziet mag zich bij ons melden. In goed overleg zullen we ons hier met elkaar op voorbereiden.
Kijk ook eens rond in uw omgeving naar personen die hier wellicht geschikt voor zouden kunnen zijn.
We hopen dat dit tot vruchtbare contacten en samenwerking in de toekomst mag leiden.

Belangstellenden of mensen die meer informatie willen kunnen zich melden bij het parochiesecretariaat, telefoonnummer: 0497-512235 of via mail: secretariaat@parochieeersel.nl

Met vriendelijke groeten,
Namens de St. Willibrordusparochie.

Pastoor C. van Lamoen

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit!

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Lees verder…

Misintenties en Corona

MISINTENTIES EN CORONA.

Beste Parochianen,

Gedurende de Corona- periode hebben er een hele tijd noodgedwongen geen kerkelijke vieringen plaatsgevonden met als gevolg dat er ook geen misintenties zijn afgelezen. Er is sprake van overmacht. In de afgelopen maanden zijn toch een veelvoud aan misintenties binnengekomen. We hebben al verschillende keren gevraagd om geen nieuwe intenties meer op te geven tot nadere berichtgeving, doch we hebben vastgesteld dat dit toch is gebeurd met als consequentie dat een opeenstapeling heeft plaatsgevonden. Bij een gedeelte van de misintenties is bekend voor wie en van wie afkomstig maar ook is er een vrij groot gedeelte waarvan wij de ‘aanvrager’ (de contactpersoon) niet kennen. Wij ontvangen dan een enveloppe met het verzoek om een misintentie zonder afzender. Bij misintenties betreft het zowel incidentele verzoeken als al eerder opgegeven vaste intenties bij bepaalde gelegenheden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen. Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of jaargetijde kunnen ook aanleiding zijn om ook een intentie op te geven. In feite betekent dit dat de datum van die bijzondere gelegenheid al lang is verstreken. Daarnaast is de bijzondere gelegenheid dan niet actueel meer. U zult begrijpen dat het ondoenlijk is om al die intenties nog voor te lezen.

Derhalve is besloten dat de intenties die ‘in het verleden’ zijn opgegeven vanaf de komende week worden meegenomen in elke viering in elk kerkdorp in een gezamenlijk gebed dat zal worden uitgesproken door de voorganger in de viering en/of dienst. Ze zullen niet afzonderlijk worden genoemd. We willen ze allemaal samen gedenken en ook in ons gebed aanbevelen.

Als u voor uw persoonlijke intenties toch nog graag iets wilt afspreken dan kunt u het best contact opnemen <zie onderstaand overzicht> met degenen in het dorp bij wie u destijds de intentie hebt opgegeven.

Tiny Kox, Kempstraat 11 te Duizel
Pastorie, Kerkstraat 29 te Eersel
Pastorie, Steenselseweg 2 te Knegsel
Brievenbus kerk, Eindhovenseweg 30 te Steensel
Geert Dolman, Groenewoud 1-b te Vessem
Brievenbus Kerkplein, Willibrordusstraat 37 te Wintelre.

Mocht u contact willen opnemen dan verzoeken wij u vriendelijk, gelieve de naam van de contactpersoon te vermelden.

Verder verzoeken wij u indringend geen misintenties meer op te geven. Wij gaan ervan uit dat dit wéér mogelijk is vanaf 1 september 2021 voorzover de situatie, afhankelijk van de ontwikkeling van de Coronapandemie, dit mogelijk maakt.

Wij zullen tijdig het exacte tijdstip aangeven en bekendmaken wanneer misintenties weer kunnen worden opgegeven middels de gebruikelijke weg.

Voor eventuele vragen kunt u zich ook wenden tot de administratie van de parochie Eersel, Kerkstraat 29, telefoon 0497-512235.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,

C. van Lamoen, pastoor.

Communie 2021- 2022

Beste ouders,

Helaas was door Covid-19 de Eerste Heilige Communie uitgesteld, maar heeft inmiddels deels plaatsgevonden. 
Voor komend schooljaar (2021-2022) willen we de kinderen van de huidige groep 4 (Eersel) en in Wintelre de huidige groep 4 en toekomstige groep 4 de gelegenheid bieden om volgend schooljaar alsnog de Communie te doen. 

Vanaf het jaar daarop (2022-2023) zullen in de parochie steeds twee leerjaren tegelijk de Communie doen.
Het ene jaar zal de Communie dan in Eersel plaatsvinden, het andere jaar in Wintelre.

Voor aanmeldingen kunt u terecht op onze website www.samenwillibrordus.nl/eerste-communie.

Namens de communiewerkgroepen,

Eersel en Wintelre

Dopen in de R.K. Parochie Sint Willibrordus

De kerkelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn voor het pastorale team aanleiding geweest om zich nader te beraden over de wijze van invulling van het H. Doopsel.

Het overleg binnen het pastoraat, gehoord hebbende het parochiebestuur, leidt tot het volgende Doop protocol:

In de kerken van Duizel, Steensel en Knegsel wordt enkel gedoopt tijdens een reguliere weekendviering, zo lang de kerken niet aan de eredienst zijn onttrokken.

De doop maakt onderdeel uit van de reguliere viering. Iedereen is welkom bij de doop (deze mogelijkheid is er momenteel één keer per maand).

Een afzonderlijke doopviering is enkel mogelijk in één van de kerken die open blijven (Eersel, Vessem en Wintelre). De ouders bepalen zelf wie ze uitnodigen.

Voor deze viering zijn speciale boekjes met een eigen liturgie beschikbaar.

Tevens is het mogelijk om in deze dorpen (Eersel, Vessem en Wintelre) tijdens een reguliere weekendviering de doop te laten plaatsvinden. De doop maakt dan onderdeel uit van de reguliere viering. Iedereen is welkom bij deze doop.

De voorbereiding voor het doopsel vindt centraal plaats in Eersel.

Voor aanmelden doop of nadere informatie, kunt u zich wenden tot onze website www.samenwillibrordus.nl/doopsel

De Kerken zijn weer open voor vieringen!

Aanscherping van het coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse Bisschoppen hebben de afgelopen week overleg gehad naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet. 

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren

Wij, als parochie Samen Willibrordus, hebben besloten géén reserveringssysteem te hanteren. Dit heeft praktische maar ook reële redenen. Wij zijn niet voor kaartjes reserveren en controleren bij de kerkdeur. Gelet op de korte termijn van de nieuwe maatregelen is dit ook niet haalbaar. 

Daarom heeft het kerkbestuur besloten dat vanaf heden er géén kerkvieringen meer plaatsvinden.

Wanneer de kerken weer open gaan blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wij hebben ons geconformeerd aan de oproep van onze bisschoppen.

 • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren (1,5 meter) en rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
 • Om en om zijn de kerkbanken voorzien van een lint, op deze banken mag niet worden plaatgenomen.
 • Het dragen van een mondkapje wanneer men zich verplaatst in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
 • Vooraf opgeven en registeren zal niet nodig zijn. Ook hoeft men géén coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
 • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt.
 • De hostiecupjes blijven gehandhaafd.
 • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt.
 • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achter in de kerk klaarstaan.
 • Koren mogen in volledige samenstelling zingen, mits op 1,5 meter afstand en in zigzagformatie

Het parochiebestuur en pastoraal team

Opleidingen van Sint-Janscentrum

De Open Dagen van het Sint-Janscentrum zijn geweest: 12 maart online en 22 mei op het Sint-Janscentrum. Er is interesse getoond voor zowel de priester- en diakenopleiding als voor de catechistenopleiding en de opleiding Godsdienstwetenschappen. De eerste nieuwe studenten hebben zich ook al aangemeld.

Er zijn meer nieuwe studenten welkom. Vast en zeker zijn er in onze parochie mensen geïnteresseerd; zijn er mannen en vrouwen die geroepen en gemotiveerd zijn om in de Kerk aan het werk te gaan. Mensen die hun talenten en enthousiasme willen inzetten, alsook hun tijd en doorzettingsvermogen om -gedurende meerdere jaren- hun kennis en inzicht te vergroten. 

Wilt u graag meer informatie over de de opleidingen van het Sint-Janscentrum, of bent u mogelijk geïnteresseerd in een studie theologie of godsdienstwetenschappen dan willen wij u via onze pagina Roepingenpastoraat attenderen op de diocesane opleidingen. 

 

Aankondiging nieuwe pastor

Beste parochianen,

Na het vertrek van de door ons allen zeer gewaardeerde collega diaken Gust Jansen is er natuurlijk een vacature ontstaan binnen het pastoraal team van onze parochie. Omdat we dit al enige tijd hebben zien aankomen zijn onze pastoor en bestuurlijk voorzitter samen vorig jaar naar de bisschop gegaan om hierover te spreken met elkaar.

Verheugd mogen wij u mededelen, dat dit gesprek inmiddels tot resultaat heeft geleid.

Na bericht van het bisdom en een uitgebreide interne kennismaking met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team, mogen wij kenbaar maken dat onze bisschop, Mgr. De Korte, heeft besloten om per 1 juni 2021 te benoemen als lid van ons pastoraal team de zeereerwaarde heer pastor Stefan Schevers.

Kennismaking met het pastorale en bestuurlijk team

Wij zijn erg blij met de komst van deze priester naar onze parochie. Hij is een geboren Brabander, afkomstig uit de plaats Esch. Zijn huidige standplaats is de parochie van Gemert. Hij is 45 jaar en in 2009 gewijd voor ons bisdom.

In een begeleidende tekst zal de nieuwe pastor zichzelf nader aan u voorstellen.

Uiteraard zullen velen uitzien naar een ontmoeting met de nieuwe pastor. Voor de mogelijkheden daartoe zullen wij ons ter zijner tijd nog nader tot u richten.
De nieuwe pastor zal komen wonen in Duizel.

Wij heten hem van harte welkom en verheugen ons op een goede samenwerking.

Namens ons  parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor C. van Lamoen
J. Thomas, bestuurlijk voorzitter


Pastor Stefan Schevers benoemd in parochie Heilige Willibrordus te Eersel  

Pastor Stefan Schevers is afkomstig uit een Brabants dorpje Esch onder de rook van Den Bosch. Per 1 juni wordt hij door monseigneur de Korte, bisschop van Den Bosch benoemd in parochie Heilige Willibrordus te Eersel onder gelijktijdig eervol ontslag uit parochie Heilige Willibrordus te Gemert Bakel. Dezelfde patroonheilige, de Heilige Willibrordus tekent zijn missie. Dat was een pionier. Een benoeming is geen keuze. Het is een zending door de bisschop die om aanvaarding en vertrouwen vraagt vanuit een open geloofshouding. Hij deelt met u over de wijze waarop hij in het leven staat.

Twaalf jaar ben ik nu werkzaam als priester in het bisdom van Den Bosch. Eerst in twee Gelderse parochies, een tweetal jaar in Maas en Waal en zeven jaar in de Bommelerwaard. En vervolgens in Brabant, enkele jaren in de parochie van Gemert Bakel en nu volg ik in parochie Eersel diaken Gust Jansen op. Dat betekent dat een priester een diaken opvolgt. Een pastorie was dan ook niet meteen voorzien. Er is door het parochiebestuur een woning gevonden in de directe nabijheid van de kerk van Duizel. Deze woning mag een open huis zijn voor goede gesprekken. Helaas staan enkele kerken noodgedwongen op de nominatie om gesloten te worden. Dat stelt de gemeenschap voor de uitdaging om tot nieuwe vormen van kerkzijn te komen. Ik hoop daarom met u op een pioniersgeest die samengaat met inspirerende relaties en goede collegialiteit. Ik verheug me op de samenwerking met pastoor van Lamoen. In mijn huidige parochie, in Gemert Bakel, belichaamde hij net als ik het herderschap van Christus en staat hij als zeer authentiek bekend. De benoeming van een tweede priester in gemeente Eersel, lag niet direct in de lijn der verwachting van het kerkbestuur. Maar de bisschop ziet kansen in de ondernemende geest van parochie Eersel en stelt ons samen voor de opgave om de gemeenschapsvorming nieuw leven in te blazen juist daar waar kerken gesloten worden. We gaan tegen de stroom in. Het glas is half vol en niet half leeg. Als vijf en veertig jarige ben ik zeer zeker enige tijd het jongste lid van het pastorale team. Na de basisschool in Esch, ben ik gaan studeren op het gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Dat betekent dus ook zes jaar Latijn studeren en een bezoek aan Rome. Daar proefde ik dat ik meer geïnteresseerd was in de levende kerkelijke cultuur dan in de oude klassieke cultuur. Er groeide een steeds grotere onrust om betekenisvol vanuit de geest van de kerkgemeenschap te willen werken en leven. Maar ik had het beeld dat priesters vooral de “status quo” leken te bevestigen. Ik wilde liever echt wat betekenen, en geneeskunde gaan studeren: mensen helpen in de marge. Maar ik werd uitgeloot. Zo begon ik na wat gezonde twijfel aan een studie psychologie in Tilburg. Maar ook in die studie stootte ik op grenzen, want psychologie richt zich vooral op het afwijkende. Ik ontdekte: ik wil liever voorkomen dan genezen. Daarom ben ik me gaan bezighouden met de vraag naar wat bepaalt onze “mentaliteit”. Een achtjarige studie klassieke theologie kwam in beeld vanwege de goede gesprekken de kleinschaligheid van de studie. Ik richtte me op de hermeneutiek: waarom denkt iemand zoals hij denkt? Dat vind ik oneindig boeiend, hoe zit iemand in elkaar? Deze vraag naar persoonlijke identiteit kunnen we verbreden met de vraag: hoe willen wij als gelovige gemeenschap naar de toekomst toe in elkaar zitten? Wat “produceert” een succesvol “bedrijf” kerk? Of mogen we leren er anders tegenaan te kijken? Ik persoonlijk denk dat we meer in huis hebben dan we denken. Als we beginnen ieders eigen talent te waarderen en van daaruit samen te bouwen aan een gemeenschap vol van betekenisvolle vrijwilligheid. Dan stellen we ons niet meer zozeer die verlammende vraag van wat is er nog en wat kunnen we nog? Dan kijken we naar wie we zijn en wat we samen willen bereiken.  

Opgroeien in een Brabants dorp, het dorp Esch waar ik vandaan kom, dat heeft me getekend. De vele vormen van verwantschap en de familieverbanden leerde me dat thuis zijn vooral in de verbinding zit die mensen met elkaar aan het authentieke verbinden. In het dorp waar ik opgroeide, groeten mensen elkaar. Dat schijnbaar eenvoudige feit heeft me gevormd. Interesse in elkaar maakt het leven rijk, juist in een tijd van individualisering en isolatie door Corona. Ik ben op zoek naar kansrijke contacten die een vruchtbare verbinding vormen voor een geloofstraditie die we samen een nieuw gezicht geven in gemoedelijkheid.

Als kind haalde ik natuurlijk ook wel eens kattenkwaad uit, niets ergs, maar gewoon om de saaiheid van rolpatronen te doorbreken. Die houding heb ik nu ook nog, af en toe de boel eens wat opschudden en mensen uit hun vastgeroeste gewoonten halen: bruggen bouwen tussen mensen en de kerk.  Bijzonder verbonden voel ik me met de natuurlijkheid van het oude boerenleven. Mensen die verweven zijn met hun omgeving hebben niet veel meer nodig dan dat. De Coronacrisis kan ons zelfs behulpzaam zijn onder het motto “less is more”. Geloven heeft voor mij met kwaliteit van leven te maken: op welke wijze ben ik van betekenis? We hoeven niet te leven in een concurrentiecultuur alsof ambities in het leven maakbaar zijn. We mogen dienstbaar zijn vanuit de Godgegeven talenten. Dan heb je voldoening in wat je doet. Jezelf kunnen zijn, zijn wat je doet, dat is voor mij van levensbelang.   

Daarom ben ik blij met een stuk traditie. Van oudsher gingen we met het hele gezin keurig elke zondag naar de kerk. Maar hoe de kerkgang bewust te beleven vanuit de eigen vrijheid als een kostbaar moment, dat is de kunst. Ik zag mensen voor de kerk na de mis een sigaartje roken en wat napraten. Daar waar vieren en ontmoeten samengaan, daar ontstaat saamhorigheid.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Samen betekent ook samen een weg gaan richting de toekomst. En die weg vraagt visie en inspiratie. We schrijven beleidsplannen, die nogal eens op een stoffige plank komen te liggen. Maar daar waar mensen werkelijk sparringpartners blijven van elkaar, daar springt steeds een nieuwe vonk over, dan raken mensen steeds gemotiveerd vanuit de vraag: wat beweegt mij en wat doe ik daarmee?

Mij beweegt een roeping om gestalte te geven aan een ideaal van inspirerende zorgzaamheid van Christus. U kent wel het beeld van “De Goede Herder” die een schaapje op de schouders torst. Als kind ging ik vaak logeren bij mijn opa en oma. Maar op een zekere dag kwam ik niet in slaap. Ik tuurde oneindig naar dat oude schilderij van de goede herder dat hing op dat enge krulligere behang van de slaapkamer. En ik werd geraakt door de onvoorwaardelijke zorg die eruit sprak en voelde me beschermd. Onbewust vond ik rust en vrede in God. Die ervaring liet me niet meer los. Ik wil samen met u als leerling van Christus op weg om samen leerling te worden van de Geest die mensen bijstaat in hun onrust. Wat doen we met onze eigen kwetsbaarheid? Daar waar we wederzijds leren delen komen we tot geïnspireerde bewogenheid. De eerste maal dat ik kennismaakte met het bestuur en het pastorale team merkte ik in Eersel dat deze cultuur van met elkaar delen waar je staat en wie je bent, werkelijk geleefd wordt: leven getekend door openheid zegt iets van het verlangen naar echte gemeenschap. Die gemeenschap bouwen we op als we samen proactief worden en hoopvol bouwen aan de toekomst. We mogen elkaar scherp houden en als leerlingen van Christus de goede Herder op weg gaan. Daarbij hebben we dringend mensen nodig die creatief en pionierend in het leven staan. Ik ben er daar eentje van. Ik hoop in u iemand te ontmoeten waarmee we samen de pioniersgeest van Willibrordus, een gezicht geven. De toekomst van onze parochie is nu: met geloof, vertrouwen en moed gaan we samen verder. 

Pastor Stefan Schevers

 • 1
 • 2
Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel