• Home
 • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Verruiming richtlijnen doop communie en vormsel

VERRUIMING VAN DE RICHTLIJNEN EN GEVOLGEN VOOR DOOP, 1e COMMUNIE EN VORMSEL.

Beste parochianen.

Onlangs heeft er een verruiming en versoepeling van de maatregelen plaatsgevonden, die ingesteld waren ter bestrijding van de gevolgen van het coronavirus.Ook voor onze kerken heeft dit betekenis. We mogen weer met meer mensen samen komen. Dit is afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw in relatie tot de anderhalve meter afstand.

Maar ook ten aanzien van doop, 1e Communie en Vormsel ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Het toedienen en ontvangen van deze sacramenten wordt weer toegestaan als daarbij de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en het maximaal toegestane aantal personen wordt gehandhaafd.


Doop

Voor een doop kunt u zich weer wenden tot ons parochiecentrum. Daar wordt dan samen met u gezocht naar een geschikte datum en tijd, waarop de doop kan plaatsvinden. Gezien de beperking van het aantal personen en de afstand die tot elkaar moet worden bewaard, zal het hier gaan om individuele doopvieringen.

Tel: 0497-512235
parochiecentrum@parochieeersel.nl


Eerste Communie

De werkgroep voor de 1e Communie is aan het beraadslagen met de direct betrokkenen om een datum te vinden waarop de 1e Communie kan plaatsvinden. Het aantal kinderen is hierbij belangrijk. Als het een grote groep is kan het nodig zijn om het over meerdere vieringen te verspreiden.

Met Wintelre is de datum overeengekomen van zondag 20 september 2020 om 11.00 uur. Het betreft daar een groepje van 11 communicanten uit Vessem en Wintelre. Per communicant mag dan een beperkte groep mensen meekomen. Instructies daarover krijgen de mensen nog.

Voor de 1e Communie in Eersel worden momenteel de mogelijkheden bekeken en besproken. Daarover volgt later meer.


Vormsel

De Vormselwerkgroep is in overleg met de Vormheer en met de ouders om de mogelijkheden voor de Vormselviering te bespreken.

Op dit moment is er nog geen nieuwe datum vastgesteld. De hoop is er wel om dit najaar de Vormselviering te laten plaatsvinden. Het streven is vóór de herfstvakantie.

Zodra er meer bekend is brengen we dit naar buiten.

Pastorale rondgang

Pastorale rondgang in de kerkdorpen

Beste parochianen en vrijwilligers van de kerkdorpen van onze Sint Willibrordusparochie.

Zoals u zich nog zult herinneren was het pastoraal team van onze parochie van plan om in de maand maart 2020 alle kerkdorpen van onze parochie te bezoeken om met elkaar van gedachten te wisselen over de pastorale zaken in de nabije toekomst. Door de “corona”-maatregelen kon dat toen niet doorgaan.

Ondertussen heeft de tijd niet stilgestaan en zijn de maatregelen weer enigszins verruimd. De ontwikkelingen waar we nu voor staan met betrekking tot de Toekomstvisie en de voorgenomen sluiting van een drietal kerken maken het extra belangrijk dat we de pastorale rondgang nu gaan organiseren.

Wij beogen hiermee allereerst om te komen luisteren naar de pastorale vragen van vrijwilligers en parochianen. Wat willen zij? Wat willen de vrijwilligers en wat willen de koren in de dorpen waar de kerk dicht zal gaan?

Welke pastorale mogelijkheden kunnen wij bieden in de dorpen waar de kerk dicht gaat en ook daar waar de kerk open blijft? Hoe kunnen we in onze kerken een thuis bieden aan alle vrijwilligers, parochianen en koorzangers? Hoe gaan we straks nog vieren? Welke mogelijkheden hebben we in de dorpen waar de kerk dicht gaat en daar waar de kerk open blijft? Wat is haalbaar?

Hoe gaan we in de toekomst met elkaar communiceren over pastorale zaken? Welke –pastorale- contactpersonen?

Hoe kunnen we de pastorale organisatiestructuur vormgeven, rekening houdend met de bezetting van het pastorale team in de toekomst? Welke mogelijkheden zijn er voor persoonlijke pastorale ontmoeting? Voor geloofsvorming en diaconie? Waar is behoefte aan en wat is haalbaar? Hoe wordt het concept pastoraal beleidsplan aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen die we hebben als pastoraal team?

Wij hopen dat u hierover met ons komt meedenken en meepraten.

De avonden worden gehouden in de kerk zelf.

Dinsdag        1 september   om 20.00 uur Duizel.

Woensdag     2 september   om 20.00 uur Knegsel.

Donderdag    3 september   om 20.00 uur Steensel.

Dinsdag        8 september   om 20.00 uur Wintelre.

Woensdag     9 september   om 20.00 uur Vessem.

Donderdag    10 september  om 20.00 uur Eersel.

Wij hopen dat u er bij bent. Iedereen is van harte welkom. Vragen of opmerkingen mag u ons ook vooraf toezenden via het mailadres:

svdheuvel@parochieeersel.nl of pastoorvanlamoen@parochieeersel.nl.

Namens het pastoraal team.

Pastoor C. van Lamoen.

Coronamaatregelen

DE KERK EN CORONAMAATREGELEN

Nu er vanaf 1 juli 2020 de kerkdeuren open gaan en er ook weer misvieringen en woord- en communiediensten  kunnen worden gehouden hebben wij indachtig de vastgestelde Coronaprotocollen  gekeken op welke wijze wij op een verantwoorde wijze hieraan invulling kunnen en willen geven bij kerkdiensten.


Dit heeft er toe geleid dat wij de volgende gedragscode hebben vastgesteld.
 • Gelieve de aanwijzingen van de voorganger en koster op te volgen.
 • Handen desinfecteren met desinfectie gel.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • De afgesloten banken niet gebruiken.
 • Gezinnen nemen plaats in banken langs het middenpad aan de linkerzijde.
 • Individuen nemen plaats in de banken langs het middenpad aan de rechterzijde, maximaal 3 personen per bank.
 • Passeer elkaar niet in dezelfde rij.
 • Na de dienst verlaten de personen op de achterste banken als eerste de kerk.
 • Kaarsjes kunnen alleen ná de viering, wanneer iedereen de kerk heeft verlaten, aangestoken worden.
 • Bezoek aan het toilet alleen in noodgevallen.
 • Géén handen schudden.
 • Er vindt géén gezang plaats.
 • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt
 • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achterin de kerk klaarstaan.

De Kerkdeuren gaan weer open

De kerkdeuren gaan weer open

Tot onze grote vreugde biedt de ingezette verruiming van de ‘corona’ maatregelen ook ruimte voor (gedeeltelijke) hervatting van het kerkelijk leven. Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving echter beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.

Dat onze kerkdeuren per 1 juli iets verder opengaan, betekent nog niet dat de diensten weer ‘normaal’ zullen verlopen. Dat vraagt van het parochiebestuur en het pastoraal team de nodige organisatiekunde. De implicaties van de anderhalvemetersamenleving zijn voor ons als kerk niet gering. We zullen onze kerken moeten herinrichten om de vereiste afstand in acht te nemen en daarom moeten bepalen hoeveel mensen er hoogstens aanwezig kunnen zijn.

Dit alles voelt als een pastoraal ongenadige opdracht en het is in tegenspraak met wie en wat we ten diepste als kerk zijn: een open gemeenschap die mensen liefdevol in Gods grenzeloze genade wil laten delen. Toch moeten we deze maatregelen nemen. We kunnen niet anders dan met aangepaste bijeenkomsten de veiligheid en gezondheid van ons allemaal zo goed mogelijk waarborgen. Alleen op die manier kunnen we elkaar weer ontmoeten om samen te vieren.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben zich beraden over de invulling van de toegestane capaciteit van 100 personen en hebben daartoe samen met direct betrokkenen in de kerkdorpen bekeken wat dit betekent voor het aantal beschikbare zitplaatsen.

Daarbij hebben wij gekeken naar de mogelijkheden binnen het kerkgebouw.

Een en ander betekent in concreto het volgende:

Sint Lambertuskerk Vessem 50 zitplaatsen

Sint Willibrorduskerk Wintelre 100 zitplaatsen

Gondulphus en Monulphus kerk Knegsel 50 zitplaatsen

Luciakerk Steensel 90 zitplaatsen

Sint Willibrorduskerk Eersel 100 zitplaatsen

Sint Janskerk Duizel 70 zitplaatsen.

Let wel: Deze aantallen zijn ook van toepassing op alle misvieringen, inclusief uitvaarten.

coronamaatregelen

Misintenties

MISINTENTIES

Nu vanaf 1 juli 2020 de kerkdeuren open gaan en er kerkdiensten kunnen worden gehouden, bestaat de mogelijkheid dus ook weer om misintenties op te geven.

In alle geloofsgemeenschappen binnen onze R.K. Parochie Sint Willibrordus kunnen intenties worden aangemeld waarvoor tijdens de vieringen wordt gebeden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen. Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of jaargetijde kunnen aanleiding zijn om ook een intentie op te geven. Om zeker te zijn dat je intentie wordt opgelezen op de door jou gekozen datum is het belangrijk dat je deze 14 dagen voor de datum opgeeft!

Misintenties kunt u opgeven door in een enveloppe een briefje met de intentie(s) en het benodigde geld te doen. De kosten voor een intentie bedraagt € 10,00.
Deze kunt u in de brievenbus deponeren bij:

 • Tiny Kox, Kempstraat 11 te Duizel
 • Annie Spanjers, Gildestraat 35 of Smidseind 38 te Duizel
 • Pastorie, Kerkstraat 29 te Eersel
 • Pastorie, Steenselseweg 2 te Knegsel
 • Brievenbus kerk, Eindhovenseweg 30 te Steensel
 • Geert Dolman, Groenewoud 1-b te Vessem
 • Brievenbus Kerkplein, Willibrordusstraat 37 te Wintelre.

U dient uw opgave schriftelijk te doen met vermelding van de volgende gegevens:

 • Voor welk kerkdorp:
 • Intentie voor:
 • Datum van aflezen:
 • Naam aanvrager/contactpersoon
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon
 • E-mailadres.

Voor eventuele aanvullende en nadere informatie kunt u zich ook wenden tot het Parochiecentrum te Eersel Kerkstraat 29, telefoon 0497-512235.

Vastenactie

Vastenactie 2020: Een beroepsopleiding verandert levens!

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten in o.a. Zambia en Bangla Desh om jongeren maar ook volwassenen een betere toekomst te geven door hen hulp te bieden bij het leren van een vak of bij de opstart van een eigen onderneming. Gelukkig krijgen kinderen in ontwikkelingslanden steeds meer basisonderwijs, 91% van alle kinderen gaat naar de lagere school. Helaas hebben lang niet alle jongeren kans om daarna verder te leren. Het aanbieden van vervolgonderwijs in de vorm van een beroepsopleiding stelt ze in staat om een vak te leren of een eigen bedrijfje te beginnen. Zo kunnen ze een betere toekomst opbouwen voor henzelf en hun gezin. Neem het voorbeeld van Patrick uit Zambia, die op jonge leeftijd zijn vader verloor. Dankzij een speciaal programma kon Patrick naar school en leerde het vak van kleermaker, zodat hij zijn moeder, broertjes en zusjes kan onderhouden. Tegenwoordig geeft hij naailes aan mensen met een beperking. “Iemand heeft mij vaardigheden aangeleerd en die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen”, zegt Patrick daarvan. 

Of het voorbeeld van Eshita uit Bangla Desh. Ze had amper genoeg geld om van te leven, laat staan om haar zoon de kans te geven het onderwijs te volgen, dat zij zelf nooit kon volgen. Door een project, gesteund door Vastenactie, leerde zij om eenden en kippen te fokken en te vaccineren en vis te kweken. Haar kleine onderneming levert zoveel op dat ze haar zoon een opleiding kan geven. Zo is haar droom werkelijkheid geworden.

Spreken deze voorbeelden u aan en wilt u eraan bijdragen, dat steeds meer mensen als Patrick en Eshita een vak leren of een onderneming op kunnen zetten, dan kan dat door een gift aan Vastenactie. Dat kunt u doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL21INGB0000005850 ten name van Vastenactie te Den Haag.

Vastenactie doet in de gemeente Eersel net als vorig jaar weer mee aan de Goede Doelenweek, samen met 18 andere Nationale Goede Doelen. Ook dan kunt u een gift aan Vastenactie invullen op het formulier dat huis aan huis wordt bezorgd. In verband met het Corona virus wordt de collecte voor de Goede Doelenweek, die oorspronkelijk zou worden gehouden in de week van 30 maart tot 4 april a.s. verplaatst naar een latere datum dit jaar.

Even minderen voor een ander, zorgt dat ze kunnen werken aan een betere toekomst. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Iemand van het Pastoraal team op de koffie?

Voelt u zich eenzaam, bent u ernstig ziek of in diepe rouw of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor, dan kan een bezoek van iemand uit het Pastoraal team tot grote steun zijn. Zij maken hier graag tijd voor vrij, maar moeten hiervan wel op de hoogte zijn. Laat u het ons weten?

Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om zelf hulp te vragen. Juist voor hen kan een bezoek belangrijk zijn. Als u dit signaleert, neem dan initiatief.

U kunt uw verzoek voor een vertrouwelijk gesprek telefonisch doorgeven via het parochiesecretariaat 0497-512235 of mailen naar parochiecentrum@parochieeersel.nl. Graag hierbij aangeven van wie u bezoek wilt ontvangen: Pastoor van Lamoen, Diaken Jansen, Diaken van Olmen of Pastoraal ondersteuner mevr. Kouwenberg.

Wij ontmoeten u graag.

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de website. Bij gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt het parochiebestuur geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en de geboden informatie daarop. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Het parochiebestuur respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en eventuele gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden op de internetsite berust het copyright bij het parochiebestuur. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van het parochiebestuur mag worden gekopieerd.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel