• Home
 • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Opnames Kerkklokken Duizel, Knegsel en Steensel

De kerkklokken van Duizel, Knegsel en Steensel

Enige tijd geleden heeft het parochiebestuur het verzoek gekregen van Jasper om opnames te maken van de kerkklokken in Duizel, Knegsel en Steensel. Zodat, wanneer de kerken in de toekomst gaan sluiten, dit vastgelegd kan worden in het archief. 

Via deze link komt u op de pagina waar u de filmpjes kunt bekijken op YouTube.

Op onze website willen wij een pagina gaan maken waar meer te lezen is over de historie van onze kerken, waar deze filmpjes een onderdeel van uit zullen maken. Wij zijn daarom op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen. 

U kunt zich aanmelden bij onze parochiesecretaresse, Lucyl van den Putte. Misintenties en Corona

MISINTENTIES EN CORONA.

Beste Parochianen,

Gedurende de Corona- periode hebben er een hele tijd noodgedwongen geen kerkelijke vieringen plaatsgevonden met als gevolg dat er ook geen misintenties zijn afgelezen. Er is sprake van overmacht. In de afgelopen maanden zijn toch een veelvoud aan misintenties binnengekomen. We hebben al verschillende keren gevraagd om geen nieuwe intenties meer op te geven tot nadere berichtgeving, doch we hebben vastgesteld dat dit toch is gebeurd met als consequentie dat een opeenstapeling heeft plaatsgevonden. Bij een gedeelte van de misintenties is bekend voor wie en van wie afkomstig maar ook is er een vrij groot gedeelte waarvan wij de ‘aanvrager’ (de contactpersoon) niet kennen. Wij ontvangen dan een enveloppe met het verzoek om een misintentie zonder afzender. Bij misintenties betreft het zowel incidentele verzoeken als al eerder opgegeven vaste intenties bij bepaalde gelegenheden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen. Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of jaargetijde kunnen ook aanleiding zijn om ook een intentie op te geven. In feite betekent dit dat de datum van die bijzondere gelegenheid al lang is verstreken. Daarnaast is de bijzondere gelegenheid dan niet actueel meer. U zult begrijpen dat het ondoenlijk is om al die intenties nog voor te lezen.

Derhalve is besloten dat de intenties die ‘in het verleden’ zijn opgegeven vanaf de komende week worden meegenomen in elke viering in elk kerkdorp in een gezamenlijk gebed dat zal worden uitgesproken door de voorganger in de viering en/of dienst. Ze zullen niet afzonderlijk worden genoemd. We willen ze allemaal samen gedenken en ook in ons gebed aanbevelen.

Als u voor uw persoonlijke intenties toch nog graag iets wilt afspreken dan kunt u het best contact opnemen <zie onderstaand overzicht> met degenen in het dorp bij wie u destijds de intentie hebt opgegeven.

Tiny Kox, Kempstraat 11 te Duizel
Pastorie, Kerkstraat 29 te Eersel
Pastorie, Steenselseweg 2 te Knegsel
Brievenbus kerk, Eindhovenseweg 30 te Steensel
Geert Dolman, Groenewoud 1-b te Vessem
Brievenbus Kerkplein, Willibrordusstraat 37 te Wintelre.

Mocht u contact willen opnemen dan verzoeken wij u vriendelijk, gelieve de naam van de contactpersoon te vermelden.

Verder verzoeken wij u indringend geen misintenties meer op te geven. Wij gaan ervan uit dat dit wéér mogelijk is vanaf 1 september 2021 voorzover de situatie, afhankelijk van de ontwikkeling van de Coronapandemie, dit mogelijk maakt.

Wij zullen tijdig het exacte tijdstip aangeven en bekendmaken wanneer misintenties weer kunnen worden opgegeven middels de gebruikelijke weg.

Voor eventuele vragen kunt u zich ook wenden tot de administratie van de parochie Eersel, Kerkstraat 29, telefoon 0497-512235.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,

C. van Lamoen, pastoor.

Communie 2021- 2022

Beste ouders,

Helaas was door Covid-19 de Eerste Heilige Communie uitgesteld, maar heeft inmiddels deels plaatsgevonden. 
Voor komend schooljaar (2021-2022) willen we de kinderen van de huidige groep 4 (Eersel) en in Wintelre de huidige groep 4 en toekomstige groep 4 de gelegenheid bieden om volgend schooljaar alsnog de Communie te doen. 

Vanaf het jaar daarop (2022-2023) zullen in de parochie steeds twee leerjaren tegelijk de Communie doen.
Het ene jaar zal de Communie dan in Eersel plaatsvinden, het andere jaar in Wintelre.

Voor aanmeldingen kunt u terecht op onze website www.samenwillibrordus.nl/eerste-communie.

Namens de communiewerkgroepen,

Eersel en Wintelre

Dopen in de R.K. Parochie Sint Willibrordus

De kerkelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn voor het pastorale team aanleiding geweest om zich nader te beraden over de wijze van invulling van het H. Doopsel.

Het overleg binnen het pastoraat, gehoord hebbende het parochiebestuur, leidt tot het volgende Doop protocol:

In de kerken van Duizel, Steensel en Knegsel wordt enkel gedoopt tijdens een reguliere weekendviering, zo lang de kerken niet aan de eredienst zijn onttrokken.

De doop maakt onderdeel uit van de reguliere viering. Iedereen is welkom bij de doop (deze mogelijkheid is er momenteel één keer per maand).

Een afzonderlijke doopviering is enkel mogelijk in één van de kerken die open blijven (Eersel, Vessem en Wintelre). De ouders bepalen zelf wie ze uitnodigen.

Voor deze viering zijn speciale boekjes met een eigen liturgie beschikbaar.

Tevens is het mogelijk om in deze dorpen (Eersel, Vessem en Wintelre) tijdens een reguliere weekendviering de doop te laten plaatsvinden. De doop maakt dan onderdeel uit van de reguliere viering. Iedereen is welkom bij deze doop.

De voorbereiding voor het doopsel vindt centraal plaats in Eersel.

Voor aanmelden doop of nadere informatie, kunt u zich wenden tot onze website www.samenwillibrordus.nl/doopsel

Zegening St. Janstrossen in Duizel

Zegening St. Janstrossen – Gilde Duizel

Net als de afgelopen jaren zijn ook dit jaar, op donderdag 24 juni, de St. Janstrossen weer gezegend bij de Mariakapel van het gilde in Duizel, door Diaken van Olmen van onze parochie.

Net als vorig jaar is, door corona, de mis komen te vervallen.

Verbranding oude trossen

De Sint Janstrossen zijn zelfgemaakt en bestaan uit een aantal veldbloemen, die de bewoners beschermen tegen onheil en blikseminslag in het bijzonder. Het boeket wordt naast de voordeur opgehangen. Het geeft geen garantie om al het onheil af te wenden.

Inwoners die er een wilden hebben, konden zich aanmelden. Na de wijding worden de trossen door het bestuur van de gilde rondgebracht.

In Duizel is het Sint Jan die de hoofdrol speelt. Hij is de patroonheilige van Duizel. De kerk, school en het gilde dragen zijn naam.

Het volgende gebed werd uitgesproken door Diaken van Olmen:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer.
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Heer verhoor ons gebed.
Allen: En mijn roepen kome tot U.
Voorganger: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.

Laat ons bidden:

Zegening nieuwe trossen

Heer, God almachtige Vader,
Wij mensen leven te midden van uw schepping.
Wij komen er uit voort.
Wij leven van wat de natuur ons biedt.
Maar soms worden we bedreigd door dezelfde natuur.
Daarom vertrouwen wij ons aan U toe.
Op voorspraak van Sint Jan vragen wij U:
Bescherm ons en zegen ons.
Zegen ook de trossen die wij hebben geplukt en verzameld,
want daarin geven wij uiting aan ons geloof, dat Gij ons aller Vader zijt, tot in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

De Kerken zijn weer open voor vieringen!

Versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit (plaatsen) worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen. We noemen dit de anderhalve meter capaciteit.

Het parochiebestuur heeft in juni 2020 al een zitplaatsenplan vastgesteld op basis van de grootte van de kerk op- en vastgesteld op basis van toenmalige richtlijnen en deze staan nog volledig overeind. Dit betekent in concreto nu dat de volgende aantallen van parochianen aanwezig zijn bij vieringen;

 • Eersel 180
 • Duizel 100
 • Wintelre 100
 • Steensel 90
 • Knegsel 50
 • Vessem 50   

Voorts is bepaald dat gelovigen in de kerk geen mondkapje meer hoeven te dragen.

Wij heten u van harte welkom!

Het parochiebestuur en pastoraal team

Opleidingen van Sint-Janscentrum

De Open Dagen van het Sint-Janscentrum zijn geweest: 12 maart online en 22 mei op het Sint-Janscentrum. Er is interesse getoond voor zowel de priester- en diakenopleiding als voor de catechistenopleiding en de opleiding Godsdienstwetenschappen. De eerste nieuwe studenten hebben zich ook al aangemeld.

Er zijn meer nieuwe studenten welkom. Vast en zeker zijn er in onze parochie mensen geïnteresseerd; zijn er mannen en vrouwen die geroepen en gemotiveerd zijn om in de Kerk aan het werk te gaan. Mensen die hun talenten en enthousiasme willen inzetten, alsook hun tijd en doorzettingsvermogen om -gedurende meerdere jaren- hun kennis en inzicht te vergroten. 

Wilt u graag meer informatie over de de opleidingen van het Sint-Janscentrum, of bent u mogelijk geïnteresseerd in een studie theologie of godsdienstwetenschappen dan willen wij u via onze pagina Roepingenpastoraat attenderen op de diocesane opleidingen. 

 

Wij willen en mogen u weer begroeten in de kerk!

Beste parochianen,

Van meerdere kanten bereikte onze parochie in de voorbije periode de vraag: “wanneer kunnen de kerken weer open voor fysieke vieringen, waarbij mensen weer naar de kerk mogen komen?”

Hieruit spreekt een verlangen van mensen om elkaar weer te mogen ontmoeten en samen te mogen vieren. Dit voelt toch anders aan dan thuis voor de TV of achter een beeldscherm de viering digitaal volgen.

We merken aan alles in de samenleving dat voorzichtig weer meer dingen mogelijk worden. Tegelijkertijd worden we ook gewaarschuwd om niet overmoedig te zijn of te worden. Langzaam en verantwoord opengaan is eigenlijk de beste optie.

Wij zijn dan ook blij u te kunnen vertellen dat onze kerken vanaf het weekend 26 en 27 juni weer open zijn voor vieringen. We zijn eindelijk in de gelegenheid om samen te komen in onze kerken.

Het zou te ver voeren om het Coronaproces in haar ontwikkeling, benadering en besluitvorming met betrekking tot al zijn facetten toe te lichten.
U kunt er echter van verzekerd zijn dat het parochiebestuur in samenspraak met het pastoraal team telkenmale nadat de persconferentie van de overheid heeft plaatsgevonden aan tafel heeft gezeten om te bekijken welke verantwoorde mogelijkheden er zijn om de kerken open te houden. Aansluitend op die persconferentie verschenen dan via de kerkelijke autoriteiten richtlijnen en standpunten inhoudende op welke wijze kerkvieren mogelijk zou kunnen zijn. Dit was niet altijd helder omdat de inlichtingen van de zijde van de rijksoverheid niet één op één liepen met de kerkelijke ‘richtlijnen’. Zo bestond en bestaat ook nog altijd onduidelijkheid of kinderen tot en met 12 jaren wel of niet moeten worden meegerekend.

Wij hebben ons bij het nemen van besluiten altijd de indringende vraag gesteld of het verantwoord is om door te gaan met onze publieke liturgievieringen.

Coronaproces
Een aantal markante tijdstippen in het Coronaproces willen we kort aanstippen:

01 maart 2020:
De eerste maatregelen worden van kracht bij vieringen en hebben grotendeels hun invloed op de wijze van de Eucharistieviering.
13 maart 2020:
Gezien de ontwikkelingen van het virus wordt landelijk besloten de publieke vieringen tot 31 maart te stoppen. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten en huwelijken met een beperkt aantal van 30 personen.
06 mei 2020:
De rijksoverheid presenteert een routekaart voor mogelijke versoepelingen. De kerkelijke overheid beraadt zich vervolgens wat dit zou kunnen betekenen voor de kerkelijke vieringen.
1 juni 2020 :
De publieke vieringen kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen. Een en ander is uitgewerkt in een drietal protocollen respectievelijk betrekking hebbende op gelovigen, bedienaren en kerkgebouwen. Deze verruiming is kort nadien nog verder uitgewerkt met als consequentie dat het aantal deelnemers kan variëren naar gelang de aanwezige ruimte in het kerkgebouw. De versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.

De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen.

Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Samenkomen in kerken kan dan mogelijk met meer dan honderd mensen. In kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochie dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkgangers er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de openlucht. In feite betekende dit dat vóórdat de kerkelijke activiteiten zouden kunnen worden hervat er een inrichtingsplan (stoelenplan) moest worden opgesteld. Dit hebben wij gedaan en dat gaf het volgende beeld met betrekking tot het toegestane aantal kerkgangers vanaf 1 juli 2020.  

01 juli 2020:
Aantal toegestane kerkgangers per kerk:

 • Duizel 70
 • Eersel 100
 • Knegsel 50
 • Steensel 90
 • Vessem 50
 • Wintelre 100

We hebben onze kerkgebouwen daarop ingericht en hebben tevens besloten gelet op deze aantallen kerkbezoekers noch registratie, noch voorafgaande reservering te laten plaatsvinden. Wel dienen de richtlijnen in acht te worden genomen. We hebben daartoe ook middels een geplaatste banner bij binnenkomst van de kerk medewerking voor gevraagd.   

Oktober 2020:
Vervolgens werd geconstateerd dat het aantal besmettingen aanzienlijk en in een kort tijdbestek toenam hetgeen heeft geleid tot het terugdraaien van de verruiming per 1 juli 2020 en dat was voor het parochiebestuur aanleiding om vanaf oktober 2020 na zorgvuldige afweging en beraadslagingen de kerken helaas te sluiten.

Inmiddels zijn wij in tijd een stuk verder en mogen vaststellen dat er sprake is van toch wel zeer positieve ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus en inherent hieraan kan verruiming plaatsvinden.

05 juni 2021:
De overheid voert een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Deze wordt verhoogd van 30 naar 50 (kleine kerken). Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden. Het parochiebestuur kiest niet voor reservering.

Aantal zitplaatsen in de kerk
Deze verruiming afgezet tegen ons stoelenplan van juli 2020 betekent het volgende:

 • Duizel 60
 • Eersel 120
 • Knegsel 50
 • Steensel 50
 • Vessem 50
 • Wintelre 55

Conclusie op dit moment is dus dat we weer met meer mensen samen mogen vieren en dat stemt ons tot vreugde.

Voor onze parochie hield dit in dat we in de parochiekerk van Eersel op 5 en 6 juni 2021 voorzichtig begonnen zijn met vieringen waarbij 80 personen mogen komen.

Er zijn echter geen misintenties en er is ook nog niet samen gezongen. Ook worden alle vieringen via livestream opgenomen en gepresenteerd.

Zingen en koren
De richtlijnen met betrekking tot zingen zijn op 5 juni nog niet gewijzigd, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn.

Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

We houden de ontwikkelingen nauwgezet bij en zullen indien daartoe nieuwe mogelijkheden ontstaan bijstelling doen met betrekking tot het aantal kerkgangers. Hieromtrent zal informatie plaatsvinden middels publicatie in De Hint en op onze website alsmede ook zullen wij de contactpersonen in de kerkdorpen inlichten.

Misintenties
We willen nog voorzichtig zijn ten aanzien van de misintenties. Die kunnen voor een te grote toeloop zorgen. Daarom willen we de misintenties die er nog liggen vanuit het recente verleden en die mensen hebben opgegeven nog niet afzonderlijk aflezen in de vieringen. Wij zullen het tijdstip wanneer dat zal plaatsvinden tijdig bekendmaken via onze informatiekanalen. Daarbij zullen wij ook aangeven het moment wanneer misintenties weer kunnen worden opgegeven middels de gebruikelijke weg. Voorst zullen wij op korte termijn in een publicatie in De Hint nog nadere aandacht schenken aan het onderwerp misintenties.

Nieuwe priester
Ondertussen hebben we een nieuwe collega priester in ons midden mogen begroeten in de persoon van pastor Stefan Schevers. U hebt dit ook uit de krant en uit De Hint kunnen vernemen. In het onderstaande overzicht van de weekendvieringen hebben we meegenomen het moment dat onze nieuwe pastor in het kerkdorp zal worden geïntroduceerd. Verder zullen wij het tijdstip nog bekend maken op welke wijze en wanneer de persoonlijke kennismaking met onze nieuw pastor zal plaatsvinden.

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel
Tevens is er in de afgelopen periode aandacht besteed aan het inhalen van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel dat door Corona was uitgesteld. We zijn blij dat we nu weer zover zijn gekomen.

Livestream
In 2020 is het parochiebestuur zich gaan beraden over het plaatsen van camera’s in de kerk van Eersel ten behoeve van kerk-TV. Dit is een heel proces van offertes aanvragen, gesprekken met specialisten over wat wel én niet mogelijk is en uiteindelijk de plaatsing van de camera’s en het controle paneel. Vervolgens moesten we op zoek naar vrijwilligers die de bediening van de camera’s op zich wilden nemen, de zogenoemde camera operators.

Die hadden we al snel gevonden in de personen van Walter Louwers, onze hulpkoster, Wil Lepelaars, onze duizendpoot, en sinds kort Chris Kinders. Samen zorgen zij ervoor dat er mooie opnames worden gemaakt van (besloten) uitvaarten en (speciale) vieringen. U heeft vast al een keer gekeken op onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv of op www.kerkdienstgemist.nl (selecteer Eersel). Hier ziet u welke vieringen in de planning staan, of er op dat moment een uitzending is en kunt u vieringen (tot twee maanden terug) terugkijken.

In de kerk wordt kenbaar gemaakt dat er opnames kunnen plaatsvinden. Wanneer u expliciet niet in beeld wilt komen dan kunt u dit aangeven bij een vrijwilliger of een medewerker van het pastoraal team. Zij wijzen u een zitplaats buiten beeld aan. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG, hiervoor vindt u flyers bij de ingang van de kerk.

Liturgisch rooster
Er is inmiddels een liturgisch rooster opgesteld voor de periode juni-juli 2021. Zie onderstaand overzicht. Wij zullen de komende tijd een nieuw rooster maken voor de periode augustus-december 2021.

Liturgisch rooster juni/juli 2021

Nieuwe informatieborden op onze begraafplaatsen

De kastjes met mededelingen betreffende de begraafplaats waren op veel begraafplaatsen te klein of in slechte staat. In het parochiebestuur is daarom besloten ter vervanging van deze kastjes nieuwe buitenvitrines aan te schaffen. Gelet op de jarenlange goede ervaringen met een buitenvitrine op de begraafplaats in Eersel hebben we gekozen voor afsluitbare buitenvitrines van hetzelfde merk; die hebben een stalen achterwand waartegen met magneetjes 8 A4 bladen een plaats kunnen krijgen. Met de informatie in deze kastjes wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke informatie over de begraafplaatsen, zoals namen en telefoonnummers van de beheerder en de administrateur voor die begraafplaats, de plattegrond, informatie over voorgenomen ruimingen etc.

De vitrines zijn inmiddels binnen en op enkele begraafplaatsen al bevestigd, zoals in Duizel (foto) en Knegsel; de overige vitrines zullen op korte termijn geplaatst worden.

Ons Kloosterpad

Ons Kloosterpad

Nu we met corona vaker de wandelschoenen aantrekken is het kloosterpad misschien wel een mooie uitnodiging tot overdenking en zingeving.

Het meer dan 300 kilometer lange wandelpad langs Brabantse kloosters en abdijen is vanaf vandaag toegankelijk. 

Voor zover corona het toelaat zijn er genoeg mogelijkheden om te overnachten of culinair te genieten.

Lees meer op de website ‘Ons Kloosterpad‘.

 • 1
 • 2
Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel