• Home
 • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Opleidingen van Sint-Janscentrum

De Open Dagen van het Sint-Janscentrum zijn geweest: 12 maart online en 22 mei op het Sint-Janscentrum. Er is interesse getoond voor zowel de priester- en diakenopleiding als voor de catechistenopleiding en de opleiding Godsdienstwetenschappen. De eerste nieuwe studenten hebben zich ook al aangemeld.

Er zijn meer nieuwe studenten welkom. Vast en zeker zijn er in onze parochie mensen geïnteresseerd; zijn er mannen en vrouwen die geroepen en gemotiveerd zijn om in de Kerk aan het werk te gaan. Mensen die hun talenten en enthousiasme willen inzetten, alsook hun tijd en doorzettingsvermogen om -gedurende meerdere jaren- hun kennis en inzicht te vergroten. 

Wilt u graag meer informatie over de de opleidingen van het Sint-Janscentrum, of bent u mogelijk geïnteresseerd in een studie theologie of godsdienstwetenschappen dan willen wij u via onze pagina Roepingenpastoraat attenderen op de diocesane opleidingen. 

 

Wij willen en mogen u weer begroeten in de kerk!

Beste parochianen,

Van meerdere kanten bereikte onze parochie in de voorbije periode de vraag: “wanneer kunnen de kerken weer open voor fysieke vieringen, waarbij mensen weer naar de kerk mogen komen?”

Hieruit spreekt een verlangen van mensen om elkaar weer te mogen ontmoeten en samen te mogen vieren. Dit voelt toch anders aan dan thuis voor de TV of achter een beeldscherm de viering digitaal volgen.

We merken aan alles in de samenleving dat voorzichtig weer meer dingen mogelijk worden. Tegelijkertijd worden we ook gewaarschuwd om niet overmoedig te zijn of te worden. Langzaam en verantwoord opengaan is eigenlijk de beste optie.

Wij zijn dan ook blij u te kunnen vertellen dat onze kerken vanaf het weekend 26 en 27 juni weer open zijn voor vieringen. We zijn eindelijk in de gelegenheid om samen te komen in onze kerken.

Het zou te ver voeren om het Coronaproces in haar ontwikkeling, benadering en besluitvorming met betrekking tot al zijn facetten toe te lichten.
U kunt er echter van verzekerd zijn dat het parochiebestuur in samenspraak met het pastoraal team telkenmale nadat de persconferentie van de overheid heeft plaatsgevonden aan tafel heeft gezeten om te bekijken welke verantwoorde mogelijkheden er zijn om de kerken open te houden. Aansluitend op die persconferentie verschenen dan via de kerkelijke autoriteiten richtlijnen en standpunten inhoudende op welke wijze kerkvieren mogelijk zou kunnen zijn. Dit was niet altijd helder omdat de inlichtingen van de zijde van de rijksoverheid niet één op één liepen met de kerkelijke ‘richtlijnen’. Zo bestond en bestaat ook nog altijd onduidelijkheid of kinderen tot en met 12 jaren wel of niet moeten worden meegerekend.

Wij hebben ons bij het nemen van besluiten altijd de indringende vraag gesteld of het verantwoord is om door te gaan met onze publieke liturgievieringen.

Coronaproces
Een aantal markante tijdstippen in het Coronaproces willen we kort aanstippen:

01 maart 2020:
De eerste maatregelen worden van kracht bij vieringen en hebben grotendeels hun invloed op de wijze van de Eucharistieviering.
13 maart 2020:
Gezien de ontwikkelingen van het virus wordt landelijk besloten de publieke vieringen tot 31 maart te stoppen. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten en huwelijken met een beperkt aantal van 30 personen.
06 mei 2020:
De rijksoverheid presenteert een routekaart voor mogelijke versoepelingen. De kerkelijke overheid beraadt zich vervolgens wat dit zou kunnen betekenen voor de kerkelijke vieringen.
1 juni 2020 :
De publieke vieringen kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen. Een en ander is uitgewerkt in een drietal protocollen respectievelijk betrekking hebbende op gelovigen, bedienaren en kerkgebouwen. Deze verruiming is kort nadien nog verder uitgewerkt met als consequentie dat het aantal deelnemers kan variëren naar gelang de aanwezige ruimte in het kerkgebouw. De versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.

De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen.

Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Samenkomen in kerken kan dan mogelijk met meer dan honderd mensen. In kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochie dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkgangers er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de openlucht. In feite betekende dit dat vóórdat de kerkelijke activiteiten zouden kunnen worden hervat er een inrichtingsplan (stoelenplan) moest worden opgesteld. Dit hebben wij gedaan en dat gaf het volgende beeld met betrekking tot het toegestane aantal kerkgangers vanaf 1 juli 2020.  

01 juli 2020:
Aantal toegestane kerkgangers per kerk:

 • Duizel 70
 • Eersel 100
 • Knegsel 50
 • Steensel 90
 • Vessem 50
 • Wintelre 100

We hebben onze kerkgebouwen daarop ingericht en hebben tevens besloten gelet op deze aantallen kerkbezoekers noch registratie, noch voorafgaande reservering te laten plaatsvinden. Wel dienen de richtlijnen in acht te worden genomen. We hebben daartoe ook middels een geplaatste banner bij binnenkomst van de kerk medewerking voor gevraagd.   

Oktober 2020:
Vervolgens werd geconstateerd dat het aantal besmettingen aanzienlijk en in een kort tijdbestek toenam hetgeen heeft geleid tot het terugdraaien van de verruiming per 1 juli 2020 en dat was voor het parochiebestuur aanleiding om vanaf oktober 2020 na zorgvuldige afweging en beraadslagingen de kerken helaas te sluiten.

Inmiddels zijn wij in tijd een stuk verder en mogen vaststellen dat er sprake is van toch wel zeer positieve ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus en inherent hieraan kan verruiming plaatsvinden.

05 juni 2021:
De overheid voert een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Deze wordt verhoogd van 30 naar 50 (kleine kerken). Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden. Het parochiebestuur kiest niet voor reservering.

Aantal zitplaatsen in de kerk
Deze verruiming afgezet tegen ons stoelenplan van juli 2020 betekent het volgende:

 • Duizel 60
 • Eersel 120
 • Knegsel 50
 • Steensel 50
 • Vessem 50
 • Wintelre 55

Conclusie op dit moment is dus dat we weer met meer mensen samen mogen vieren en dat stemt ons tot vreugde.

Voor onze parochie hield dit in dat we in de parochiekerk van Eersel op 5 en 6 juni 2021 voorzichtig begonnen zijn met vieringen waarbij 80 personen mogen komen.

Er zijn echter geen misintenties en er is ook nog niet samen gezongen. Ook worden alle vieringen via livestream opgenomen en gepresenteerd.

Zingen en koren
De richtlijnen met betrekking tot zingen zijn op 5 juni nog niet gewijzigd, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn.

Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

We houden de ontwikkelingen nauwgezet bij en zullen indien daartoe nieuwe mogelijkheden ontstaan bijstelling doen met betrekking tot het aantal kerkgangers. Hieromtrent zal informatie plaatsvinden middels publicatie in De Hint en op onze website alsmede ook zullen wij de contactpersonen in de kerkdorpen inlichten.

Misintenties
We willen nog voorzichtig zijn ten aanzien van de misintenties. Die kunnen voor een te grote toeloop zorgen. Daarom willen we de misintenties die er nog liggen vanuit het recente verleden en die mensen hebben opgegeven nog niet afzonderlijk aflezen in de vieringen. Wij zullen het tijdstip wanneer dat zal plaatsvinden tijdig bekendmaken via onze informatiekanalen. Daarbij zullen wij ook aangeven het moment wanneer misintenties weer kunnen worden opgegeven middels de gebruikelijke weg. Voorst zullen wij op korte termijn in een publicatie in De Hint nog nadere aandacht schenken aan het onderwerp misintenties.

Nieuwe priester
Ondertussen hebben we een nieuwe collega priester in ons midden mogen begroeten in de persoon van pastor Stefan Schevers. U hebt dit ook uit de krant en uit De Hint kunnen vernemen. In het onderstaande overzicht van de weekendvieringen hebben we meegenomen het moment dat onze nieuwe pastor in het kerkdorp zal worden geïntroduceerd. Verder zullen wij het tijdstip nog bekend maken op welke wijze en wanneer de persoonlijke kennismaking met onze nieuw pastor zal plaatsvinden.

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel
Tevens is er in de afgelopen periode aandacht besteed aan het inhalen van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel dat door Corona was uitgesteld. We zijn blij dat we nu weer zover zijn gekomen.

Livestream
In 2020 is het parochiebestuur zich gaan beraden over het plaatsen van camera’s in de kerk van Eersel ten behoeve van kerk-TV. Dit is een heel proces van offertes aanvragen, gesprekken met specialisten over wat wel én niet mogelijk is en uiteindelijk de plaatsing van de camera’s en het controle paneel. Vervolgens moesten we op zoek naar vrijwilligers die de bediening van de camera’s op zich wilden nemen, de zogenoemde camera operators.

Die hadden we al snel gevonden in de personen van Walter Louwers, onze hulpkoster, Wil Lepelaars, onze duizendpoot, en sinds kort Chris Kinders. Samen zorgen zij ervoor dat er mooie opnames worden gemaakt van (besloten) uitvaarten en (speciale) vieringen. U heeft vast al een keer gekeken op onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv of op www.kerkdienstgemist.nl (selecteer Eersel). Hier ziet u welke vieringen in de planning staan, of er op dat moment een uitzending is en kunt u vieringen (tot twee maanden terug) terugkijken.

In de kerk wordt kenbaar gemaakt dat er opnames kunnen plaatsvinden. Wanneer u expliciet niet in beeld wilt komen dan kunt u dit aangeven bij een vrijwilliger of een medewerker van het pastoraal team. Zij wijzen u een zitplaats buiten beeld aan. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG, hiervoor vindt u flyers bij de ingang van de kerk.

Liturgisch rooster
Er is inmiddels een liturgisch rooster opgesteld voor de periode juni-juli 2021. Zie onderstaand overzicht. Wij zullen de komende tijd een nieuw rooster maken voor de periode augustus-december 2021.

Liturgisch rooster juni/juli 2021

We gaan weer (voorzichtig) vieren!

Beste parochianen,

In het kader van een eerste versoepeling van de geldende coronamaatregelen hebben we als parochie bericht ontvangen dat er tijdens de weekendvieringen weer meer mensen mogen worden toegelaten.
Hierdoor kunnen we een eerste begin maken met het voorzichtig opstarten van vieringen.

Vanaf zondag 6 juni 2021 zullen er in de parochiekerk in Eersel weer vieringen zijn om 9.30 uur waarbij maximaal 80 personen aanwezig mogen zijn. In eerste instantie beperken we dit nog tot de parochiekerk in Eersel.

Uiteraard gelden de bekende voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen het coronavirus, zoals handen ontsmetten, mondkapjes tijdens het lopen, anderhalve meter afstand, gebruik maken van de aangewezen zitplaatsen en een aangepaste manier van de heilige Communie ontvangen.

Kaarsen aansteken doen we na de viering als het weer rustig is in de kerk. Er is geen samenzang, maar waar mogelijk zullen enkele zangers zingen of wordt er muziek afgespeeld.
Tijdens deze opstartperiode zijn er geen misintenties.

Op deze manier hopen we op een veilige manier weer een start te kunnen maken.
Omdat het aantal bezoekers nog slechts beperkt mogelijk is, worden de vieringen ook wekelijks via onze livestream op onze website (KERK-TV) aangeboden, zodat ze thuis bekeken kunnen worden.

Als dit goed verloopt hopen we dat er in de toekomst weer meer mogelijk zal zijn.

Laten we met elkaar verbonden blijven in deze tijd.

Namens ons  parochiebestuur en pastoraal team,
Pastoor C. van Lamoen.

Nieuwe informatieborden op onze begraafplaatsen

De kastjes met mededelingen betreffende de begraafplaats waren op veel begraafplaatsen te klein of in slechte staat. In het parochiebestuur is daarom besloten ter vervanging van deze kastjes nieuwe buitenvitrines aan te schaffen. Gelet op de jarenlange goede ervaringen met een buitenvitrine op de begraafplaats in Eersel hebben we gekozen voor afsluitbare buitenvitrines van hetzelfde merk; die hebben een stalen achterwand waartegen met magneetjes 8 A4 bladen een plaats kunnen krijgen. Met de informatie in deze kastjes wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke informatie over de begraafplaatsen, zoals namen en telefoonnummers van de beheerder en de administrateur voor die begraafplaats, de plattegrond, informatie over voorgenomen ruimingen etc.

De vitrines zijn inmiddels binnen en op enkele begraafplaatsen al bevestigd, zoals in Duizel (foto) en Knegsel; de overige vitrines zullen op korte termijn geplaatst worden.

Vormsel 2021

Beste ouders en/of verzorgers van de groep 8-ers en brugklassers,

De Vormsel werkgroep is onlangs bij elkaar geweest en heeft samen met Pastoor van Lamoen besloten om dit schooljaar (juni/juli) de kinderen uit groep 8 het Vormsel toe te dienen. De kinderen (brugklassers) die vorig jaar vanwege de coronamaatregelen hun Vormsel niet hebben gedaan, kunnen alsnog samen met de groep 8-ers dit schooljaar hun Vormsel doen.

Voor alle ouders en Vormelingen is er op woensdag 19 mei om 19:30 uur een online informatie bijeenkomst (mocht u alsnog aan willen sluiten dan kunt u zich aanmelden via onze website www.samenwillibrordus.nl/vormsel/).

Tijdens deze avond zal de inhoud van het Vormsel en andere praktische zaken aan de orde komen. Tijdens de voorbereidingen en het toedienen van het Vormsel houden we rekening met de coronamaatregelen.

Op zaterdag 5 juni krijgen de Vormelingen een rondleiding in de kerk, met aansluitend de presentatieviering.

Op zaterdag 26 juni om 17.00 uur is de Vormselviering door Mrg. Mutsaerts voor de Vormelingen en hun gezin.

Groetjes namens de Vormselwerkgroep

Astrid, Melanie, Elly, Susanne en Sindy

Ons Kloosterpad

Ons Kloosterpad

Nu we met corona vaker de wandelschoenen aantrekken is het kloosterpad misschien wel een mooie uitnodiging tot overdenking en zingeving.

Het meer dan 300 kilometer lange wandelpad langs Brabantse kloosters en abdijen is vanaf vandaag toegankelijk. 

Voor zover corona het toelaat zijn er genoeg mogelijkheden om te overnachten of culinair te genieten.

Lees meer op de website ‘Ons Kloosterpad‘.

Aankondiging nieuwe pastor

Beste parochianen,

Na het vertrek van de door ons allen zeer gewaardeerde collega diaken Gust Jansen is er natuurlijk een vacature ontstaan binnen het pastoraal team van onze parochie. Omdat we dit al enige tijd hebben zien aankomen zijn onze pastoor en bestuurlijk voorzitter samen vorig jaar naar de bisschop gegaan om hierover te spreken met elkaar.

Verheugd mogen wij u mededelen, dat dit gesprek inmiddels tot resultaat heeft geleid.

Na bericht van het bisdom en een uitgebreide interne kennismaking met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team, mogen wij kenbaar maken dat onze bisschop, Mgr. De Korte, heeft besloten om per 1 juni 2021 te benoemen als lid van ons pastoraal team de zeereerwaarde heer pastor Stefan Schevers.

Kennismaking met het pastorale en bestuurlijk team

Wij zijn erg blij met de komst van deze priester naar onze parochie. Hij is een geboren Brabander, afkomstig uit de plaats Esch. Zijn huidige standplaats is de parochie van Gemert. Hij is 45 jaar en in 2009 gewijd voor ons bisdom.

In een begeleidende tekst zal de nieuwe pastor zichzelf nader aan u voorstellen.

Uiteraard zullen velen uitzien naar een ontmoeting met de nieuwe pastor. Voor de mogelijkheden daartoe zullen wij ons ter zijner tijd nog nader tot u richten.
De nieuwe pastor zal komen wonen in Duizel.

Wij heten hem van harte welkom en verheugen ons op een goede samenwerking.

Namens ons  parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor C. van Lamoen
J. Thomas, bestuurlijk voorzitter


Pastor Stefan Schevers benoemd in parochie Heilige Willibrordus te Eersel  

Pastor Stefan Schevers is afkomstig uit een Brabants dorpje Esch onder de rook van Den Bosch. Per 1 juni wordt hij door monseigneur de Korte, bisschop van Den Bosch benoemd in parochie Heilige Willibrordus te Eersel onder gelijktijdig eervol ontslag uit parochie Heilige Willibrordus te Gemert Bakel. Dezelfde patroonheilige, de Heilige Willibrordus tekent zijn missie. Dat was een pionier. Een benoeming is geen keuze. Het is een zending door de bisschop die om aanvaarding en vertrouwen vraagt vanuit een open geloofshouding. Hij deelt met u over de wijze waarop hij in het leven staat.

Twaalf jaar ben ik nu werkzaam als priester in het bisdom van Den Bosch. Eerst in twee Gelderse parochies, een tweetal jaar in Maas en Waal en zeven jaar in de Bommelerwaard. En vervolgens in Brabant, enkele jaren in de parochie van Gemert Bakel en nu volg ik in parochie Eersel diaken Gust Jansen op. Dat betekent dat een priester een diaken opvolgt. Een pastorie was dan ook niet meteen voorzien. Er is door het parochiebestuur een woning gevonden in de directe nabijheid van de kerk van Duizel. Deze woning mag een open huis zijn voor goede gesprekken. Helaas staan enkele kerken noodgedwongen op de nominatie om gesloten te worden. Dat stelt de gemeenschap voor de uitdaging om tot nieuwe vormen van kerkzijn te komen. Ik hoop daarom met u op een pioniersgeest die samengaat met inspirerende relaties en goede collegialiteit. Ik verheug me op de samenwerking met pastoor van Lamoen. In mijn huidige parochie, in Gemert Bakel, belichaamde hij net als ik het herderschap van Christus en staat hij als zeer authentiek bekend. De benoeming van een tweede priester in gemeente Eersel, lag niet direct in de lijn der verwachting van het kerkbestuur. Maar de bisschop ziet kansen in de ondernemende geest van parochie Eersel en stelt ons samen voor de opgave om de gemeenschapsvorming nieuw leven in te blazen juist daar waar kerken gesloten worden. We gaan tegen de stroom in. Het glas is half vol en niet half leeg. Als vijf en veertig jarige ben ik zeer zeker enige tijd het jongste lid van het pastorale team. Na de basisschool in Esch, ben ik gaan studeren op het gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Dat betekent dus ook zes jaar Latijn studeren en een bezoek aan Rome. Daar proefde ik dat ik meer geïnteresseerd was in de levende kerkelijke cultuur dan in de oude klassieke cultuur. Er groeide een steeds grotere onrust om betekenisvol vanuit de geest van de kerkgemeenschap te willen werken en leven. Maar ik had het beeld dat priesters vooral de “status quo” leken te bevestigen. Ik wilde liever echt wat betekenen, en geneeskunde gaan studeren: mensen helpen in de marge. Maar ik werd uitgeloot. Zo begon ik na wat gezonde twijfel aan een studie psychologie in Tilburg. Maar ook in die studie stootte ik op grenzen, want psychologie richt zich vooral op het afwijkende. Ik ontdekte: ik wil liever voorkomen dan genezen. Daarom ben ik me gaan bezighouden met de vraag naar wat bepaalt onze “mentaliteit”. Een achtjarige studie klassieke theologie kwam in beeld vanwege de goede gesprekken de kleinschaligheid van de studie. Ik richtte me op de hermeneutiek: waarom denkt iemand zoals hij denkt? Dat vind ik oneindig boeiend, hoe zit iemand in elkaar? Deze vraag naar persoonlijke identiteit kunnen we verbreden met de vraag: hoe willen wij als gelovige gemeenschap naar de toekomst toe in elkaar zitten? Wat “produceert” een succesvol “bedrijf” kerk? Of mogen we leren er anders tegenaan te kijken? Ik persoonlijk denk dat we meer in huis hebben dan we denken. Als we beginnen ieders eigen talent te waarderen en van daaruit samen te bouwen aan een gemeenschap vol van betekenisvolle vrijwilligheid. Dan stellen we ons niet meer zozeer die verlammende vraag van wat is er nog en wat kunnen we nog? Dan kijken we naar wie we zijn en wat we samen willen bereiken.  

Opgroeien in een Brabants dorp, het dorp Esch waar ik vandaan kom, dat heeft me getekend. De vele vormen van verwantschap en de familieverbanden leerde me dat thuis zijn vooral in de verbinding zit die mensen met elkaar aan het authentieke verbinden. In het dorp waar ik opgroeide, groeten mensen elkaar. Dat schijnbaar eenvoudige feit heeft me gevormd. Interesse in elkaar maakt het leven rijk, juist in een tijd van individualisering en isolatie door Corona. Ik ben op zoek naar kansrijke contacten die een vruchtbare verbinding vormen voor een geloofstraditie die we samen een nieuw gezicht geven in gemoedelijkheid.

Als kind haalde ik natuurlijk ook wel eens kattenkwaad uit, niets ergs, maar gewoon om de saaiheid van rolpatronen te doorbreken. Die houding heb ik nu ook nog, af en toe de boel eens wat opschudden en mensen uit hun vastgeroeste gewoonten halen: bruggen bouwen tussen mensen en de kerk.  Bijzonder verbonden voel ik me met de natuurlijkheid van het oude boerenleven. Mensen die verweven zijn met hun omgeving hebben niet veel meer nodig dan dat. De Coronacrisis kan ons zelfs behulpzaam zijn onder het motto “less is more”. Geloven heeft voor mij met kwaliteit van leven te maken: op welke wijze ben ik van betekenis? We hoeven niet te leven in een concurrentiecultuur alsof ambities in het leven maakbaar zijn. We mogen dienstbaar zijn vanuit de Godgegeven talenten. Dan heb je voldoening in wat je doet. Jezelf kunnen zijn, zijn wat je doet, dat is voor mij van levensbelang.   

Daarom ben ik blij met een stuk traditie. Van oudsher gingen we met het hele gezin keurig elke zondag naar de kerk. Maar hoe de kerkgang bewust te beleven vanuit de eigen vrijheid als een kostbaar moment, dat is de kunst. Ik zag mensen voor de kerk na de mis een sigaartje roken en wat napraten. Daar waar vieren en ontmoeten samengaan, daar ontstaat saamhorigheid.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Samen betekent ook samen een weg gaan richting de toekomst. En die weg vraagt visie en inspiratie. We schrijven beleidsplannen, die nogal eens op een stoffige plank komen te liggen. Maar daar waar mensen werkelijk sparringpartners blijven van elkaar, daar springt steeds een nieuwe vonk over, dan raken mensen steeds gemotiveerd vanuit de vraag: wat beweegt mij en wat doe ik daarmee?

Mij beweegt een roeping om gestalte te geven aan een ideaal van inspirerende zorgzaamheid van Christus. U kent wel het beeld van “De Goede Herder” die een schaapje op de schouders torst. Als kind ging ik vaak logeren bij mijn opa en oma. Maar op een zekere dag kwam ik niet in slaap. Ik tuurde oneindig naar dat oude schilderij van de goede herder dat hing op dat enge krulligere behang van de slaapkamer. En ik werd geraakt door de onvoorwaardelijke zorg die eruit sprak en voelde me beschermd. Onbewust vond ik rust en vrede in God. Die ervaring liet me niet meer los. Ik wil samen met u als leerling van Christus op weg om samen leerling te worden van de Geest die mensen bijstaat in hun onrust. Wat doen we met onze eigen kwetsbaarheid? Daar waar we wederzijds leren delen komen we tot geïnspireerde bewogenheid. De eerste maal dat ik kennismaakte met het bestuur en het pastorale team merkte ik in Eersel dat deze cultuur van met elkaar delen waar je staat en wie je bent, werkelijk geleefd wordt: leven getekend door openheid zegt iets van het verlangen naar echte gemeenschap. Die gemeenschap bouwen we op als we samen proactief worden en hoopvol bouwen aan de toekomst. We mogen elkaar scherp houden en als leerlingen van Christus de goede Herder op weg gaan. Daarbij hebben we dringend mensen nodig die creatief en pionierend in het leven staan. Ik ben er daar eentje van. Ik hoop in u iemand te ontmoeten waarmee we samen de pioniersgeest van Willibrordus, een gezicht geven. De toekomst van onze parochie is nu: met geloof, vertrouwen en moed gaan we samen verder. 

Pastor Stefan Schevers

Pensioen Diaken Gust Jansen

Beste parochianen,

Erg blij zijn wij als we vernemen in 2018 dat diaken Gust Jansen uit Hilvarenbeek ons pastoraal team komt versterken na het vertrek van pastor Verschure. Heel enthousiast is hij hier in het Eerselse aan de slag gegaan en maakte hij kennis met de mensen in de kerkdorpen. Zo werd hij een vertrouwd persoon en gewaardeerd als pastor.

Gust heeft zich op vele manieren ingezet. Hij verzorgde weekendvieringen, deed uitvaarten, doopte kinderen, zette zich in voor de jeugd, met name ook voor de vormelingen. Hij werkte mee aan nieuwe liturgieboekjes voor de doop en de uitvaart en dacht mee over een nieuw concept pastoraal beleidsplan voor onze parochie. Gust gaf veel informatie over catechese, benaderde doopouders en zette zich in voor de MOV en Vastenactie. Samen met het pastoraal team zette hij lijnen uit en werkte mee aan een uitvaartprotocol in wording.

Helaas werd zijn laatste periode hier, net als voor ons, overschaduwd door alle coronamaatregelen, die het kerkelijk en maatschappelijk leven ontregelden. Hierdoor kunnen we niet van Gust afscheid nemen zoals we dat eigenlijk graag zouden hebben willen doen.

Desondanks is het moment van zijn pensioen aangebroken en gaan we afscheid nemen. De digitale carnavalsviering van de Buurlanders in Eersel is hij voorgegaan, ook om iedereen nog te kunnen groeten. Deze opname kunt u op onze website terugkijken.

We hebben Gust een mooi afscheidscadeau meegegeven namens onze parochie en wensen hem en zijn vrouw Corry nog hele fijne jaren toe met hun kinderen en kleinkinderen. Bedankt voor alles. Je hebt ons versterkt op een fijne manier. Zo heb je mede gezicht gegeven aan Samen Willibrordus.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,
Pastoor C. van Lamoen


Kijk hier voor de afscheidstoespraak van pastoor Van Lamoen en Jos Thomas, vice-voorzitter van het parochiebestuur. 

MET PENSIOEN IN CORONATIJD

Wie met pensioen gaat, werkt vaak al maanden toe naar de ruim van tevoren vastgelegde datum. Maar in deze tijd loopt de pensioengerechtigde voor zijn afscheid tegen strenge coronamaatregelen aan. Waar normaal gesproken een afscheidsetentje, feestje of receptie de eindstreep markeert, zit de kersverse pensionado in veel gevallen thuis zonder de collega’s nog in levenden lijve te zien.

Zo ook voor onze Diaken Gust Jansen.

In juli 2020 heeft Gust zijn verzoek tot ontslag aan de bisschop kenbaar gemaakt. De bisschop heeft hem met ingang van 13 maart 2021 ontslag verleend als diaken van onze parochie. In feite gaat hij met emeritaat. Het zou te ver voeren om zijn pastorale werkzaamheden hier nu op te sommen, maar dat zal gedaan worden op onze website.

Sinds 1 oktober 2018 is Gust werkzaam in onze parochie.

De schoonheid van de liturgie was bij hem in goede handen. Zijn adagium was steeds: samen gemeenschap vieren. Als er iemand is die precies weet wat hij wilde, dan is hij het wel en dat bedoel ik in positieve zin.

Gust staat nu aan de vooravond van een nieuwe levensfase. In deze tijd geen natuurlijke overgang. We hopen dat in de loop van dit jaar op informele wijze daadwerkelijk afscheid genomen kan worden van de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur.

Zonder iets van een markering kan dit afscheid behoorlijk onafgerond voelen.

Dat het afscheid tijdens de Corona-crisis veelal geruisloos gebeurt, is begrijpelijk maar niet geheel nodig. Er zijn toch mogelijkheden om hieraan aandacht te besteden en dat is gebeurd middels de digitale carnavalsviering van de Buurlanders op 14 februari in Eersel. Dit afscheid in deze uitvoering is anders dan anders maar is wel een mooie manier om toch een streep onder zijn ambt en roeping te zetten om een nieuw leven te beginnen.

De stap die hij nu zal gaan maken past bij hem en we gunnen hem al het geluk van de wereld. Zijn vrouw Corrie, kinderen en kleinkinderen zullen genieten van zijn aanwezigheid.

Namens het parochiebestuur wil ik Gust bedanken voor de tijd die hij vooral in het pastoraal werk heeft gestoken en de inzet die hij heeft getoond. We zijn ervan overtuigd dat hij een nieuwe rol en uitdaging heeft gevonden die uitstekend bij hem zal passen en wensen hem daarmee veel geluk.

Namens het parochiebestuur,
Jos Thomas

 • 1
 • 2
Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel