• Home
 • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Update 14-10-2020: De kerk en de tweede coronagolf

Update woensdag 14 oktober 2020

Beste parochianen,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk.

Nu de tweede coronagolf steeds groter wordt, heeft de overheid dinsdagavond nieuwe (strengere) maatregelen afgekondigd. Wij moeten ons sociaal leven op basis van deze nieuwe ontwikkelingen verder beperken. Het is ook ónze plicht, als Bestuur en Pastoraal Team, onze gelovigen te beschermen door het kerkelijke leven in te perken ter bescherming van de volksgezondheid.

Dit houdt het volgende in:

 • Met ingang van donderdag 15 oktober tot en met maandag 02 november sluiten onze kerken. Dit betekent géén weekendvieringen en woord- en gebedsdiensten.
 • De activiteiten rond Allerzielen worden afgelast.
 • Het Heilig Vormsel dat gepland stond voor 17 oktober 2020 zal geen doorgang vinden.
 • Uitvaarten kunnen bijgewoond worden door maximaal 30 personen waarbij vooraf registratie via de uitvaartondernemer noodzakelijk is. Tevens het dringende advies om mondkapjes te dragen vooruitlopend op een wettelijke verplichting.
 • De kerken in Eersel en Steensel blijven toegankelijk voor het aansteken van een kaarsje.

Wij begrijpen dat deze beslissingen ingrijpend zijn maar in deze huidige situatie moeten eigen meningen worden opgeschort en pijnlijke keuzes gemaakt worden in het belang van ons allemaal!

Namens het Bestuur en het Pastoraal Team R.K. Parochie Sint Willibrordus

 

25-jarig jubileum Diaken Johan van Olmen

Beste parochianen,

Op 30 september 2020 mocht onze diaken Johan van Olmen gedenken dat het 25 jaar geleden is dat hij door Mgr. Ter Schure in Den Bosch tot permanent diaken werd gewijd.

Sinds die tijd heeft hij als diaken gewerkt in meerdere parochies hier in de Kempen.

Vanaf 2012 is Johan de parochie Eersel komen versterken.

Graag hadden we dit jubileum feestelijk willen vieren met de parochianen in een mooi versierde kerk met na afloop gelegenheid tot felicitatie.

In overleg met Johan wordt dit feest nu uitgesteld vanwege de heersende corona-maatregelen.

Op een later tijdstip hopen we dit jubileum alsnog te kunnen vieren, zodat het feest meer allure kan krijgen.

Vanaf deze plaats willen wij Johan natuurlijk van harte geluk wensen met zijn jubileum en wensen hem en ons nog goede jaren toe in onze parochie.

Johan, van harte gefeliciteerd!

Parochiebestuur en pastoraal team van de St. Willibrordusparochie Eersel.

Uitzonderingspositie voor kerken bij nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen

Vanaf vandaag 28 september om 18.00 uur gelden nieuwe aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Voor kerken wordt echter een uitzondering gemaakt. Dat maakten premier Rutte en minister Hugo de Jonge maandagavond bekend tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. Er werden verschillende maatregelen aangekondigd om een tweede coronagolf zo snel mogelijk te breken. De maatregelen gelden voorlopig voor drie weken.

Mag ik naar de kerk?

U mag naar de kerk als u een vaste zitplaats heeft. Als u 18 jaar of ouder bent moet u ook 1,5 meter afstand houden tot mensen buiten uw huishouden.

Bij religieuze diensten mogen maximaal 100 personen per ruimte aanwezig zijn zonder reservering (exclusief personeel). Dit geldt ook voor uitvaarten en bruiloften.
Zie tevens onze pagina coronamaatregelen op onze welkomspagina.

Mag er gezongen worden? 

Zangkoren mogen zingen als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen. Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is niet verboden. Mensen uit risicogroepen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn. 

Zanggroepen en koren in de kerk

Zanggroepen en koren in de kerk

Op vrijdag 10 juli zijn nieuw richtlijnen gepubliceerd met aanpassing van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING (10 juli 2020)

 • Geen gezangen door gelovigen (volkszang) tijdens de viering
 • Een cantor of enkele zangers kunnen zingen mits
 • er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie;
 • er een goede ventilatie is;
 • er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden
 • de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

 Bij het begrip ‘enkele zangers’ wordt geen absoluut maximum genoemd, omdat dit arbitrair is en geen recht doet aan het feit dat plaatselijke omstandigheden met name met betrekking tot ventilatie zeer kunnen verschillen.

Het parochiebestuur heeft vanuit de kerkdorpen de vraag gekregen wanneer er weer kan worden gezongen. We hebben op verzoek van die koren de richtlijnen aan hen toegezonden. Als aan de nieuwe richtlijn wordt voldaan kan met inachtnememing hiervan gezongen worden.

Het is aan de koren zelf te bepalen of zij gezang ten gehore willen brengen.

Hoe vervelend en jammer het ook moge zijn, het herenkoor Gaudeamus uit Eersel heeft besloten gelet op de risico’s van de doelgroep vooralsnog af te zien van het hervatten van de repetities en het zingen tijdens de vieringen.

Grasstroken begraafplaats Eersel

Grasstroken begraafplaats Eersel

De komende weken gaat er gewerkt worden aan de vernieuwing van de grasstroken op vak A op de begraafplaats in Eersel. Wij verwachten dat de daarvoor noodzakelijke afsluiting tijdig voor Allerzielen weer kan worden opgeheven. Mochten de rechthebbenden daarover vragen hebben, dan kunnen zij zich uiteraard melden bij Piet Hooijmaijers (begraafplaatsen@parochieeersel.nl) of bij de beheerder Tineke Teunis.

Pastorale rondgang

Beste parochianen,

In de eerste twee weken van september 2020 heeft het pastoraal team van onze parochie alle kerkdorpen bezocht voor een pastorale rondgang. De bijeenkomsten werden gehouden in de kerken.

Onze bedoeling was om te communiceren over de pastorale inhoud in onze parochie nu en in de toekomst. De situatie rondom het implementeren van de Toekomstvisie brengt met zich mee dat we ons moeten bezinnen op de pastorale situatie in de dorpen waar straks de kerk zal worden gesloten, alsmede in de dorpen waar de kerk open blijft. We groeien naar de ene fusieparochie, niet alleen op papier, maar ook praktisch.

Daarover wilden wij graag in gesprek komen met parochianen en vrijwilligers. Het gaat dan om vragen als: “hoe willen we pastoraal gezien verder?” en “hoe gaan we communiceren in de toekomst?”.

We hebben op alle plaatsen een warm welkom ervaren. De bijeenkomsten waren ter plaatse goed voorbereid. De gemiddelde opkomst lag tussen de 20 en 30 personen.

Op dit moment is het pastoraal team druk bezig om alle vragen en opmerkingen te inventariseren, te verwerken en te bespreken. Ook gaan we bekijken hoe dit kan bijdragen aan het verder uitwerken van het nieuwe pastorale beleidsplan.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de opkomst en de inbreng tijdens de bijeenkomsten. Wij kijken er dankbaar op terug en zullen u blijven informeren over het verdere verloop.

Het pastoraal team van de St. Willibrordusparochie.

Ziekenzondag in Steensel

Ziekenzondag in Steensel

Op zondag 13 september was het Nationale Ziekendag. Ieder jaar zorgt een werkgroepje in Steensel ervoor dat zieken en ouderen van 80 jaar en ouder extra aandacht krijgen. Men kwam gezellig bij elkaar in het Gemeenschapshuis, men genoot van een heerlijke koffietafel en er werd meestal samen gezongen met een koor dat voor deze bijeenkomst was uitgenodigd.

Helaas moest de werkgroep nu  iets anders bedenken. Samen komen, samen eten en samen zingen is door de corona maatregelen onmogelijk. Maar wat extra aandacht schenken aan deze senioren vindt men zeer belangrijk dus hebben de leden bij al deze mensen een mooie cyclaam bezorgd. Vooral het praatje, het persoonlijke contact en dan zo’n mooi bloemetje in een leuke pot werd door allen zeer gewaardeerd.

En wij brengen onze waardering uit voor deze werkgroep die bij 80 mensen deze attentie bracht.

Namens de parochie, hartelijk dank voor jullie inzet.

1ste Communie 2021

Beste ouders van Groep 4,

Normaal gesproken zouden we in de eerste weken van het schooljaar een uitnodiging delen voor een ouderavond voor de opstart van de activiteiten voor de kinderen die nu de eerste heilige communie zouden gaan doen in groep 4.

Vanwege Covid-19 maatregelen, heeft de communieviering voor de groep van vorig jaar nog niet plaatsgevonden. Ook een deel van de activiteiten nog niet.

Het leuke van de communie is dat we kunnen vieren samen met familie en vrienden en klasgenoten.

Met de huidige beperkingen en risico’s met alle onzekerheid die er ook nu nog heerst is er vanuit de parochie voor gekozen om nu géén nieuwe groep op te starten.

Wij informeren u zodra we van start kunnen met een nieuwe groep. Het zou zomaar kunnen dat dat pas over een jaar is.

Namens de communiewerkgroep,

Daniëlle Woestenberg

Susan van de Berg

Heilig Vormsel 2020

Heilig Vormsel 2020

In maart 2020 zouden 24 vormelingen van onze parochie en hun ouders het sacrament van het Vormsel vieren in onze kerk. Vanwege het coronavirus hebben we dit helaas moeten uitstellen.

Wij zijn heel blij dat wij de vormelingen kunnen uitnodigen voor het toedienen van het Heilig Vormsel door Mgr. Mutsears op zaterdag 17 oktober 2020.

De eerste viering zal plaatsvinden in de kerk van Eersel om 17.00 uur.

De tweede viering vindt plaats in de kerk van Wintelre om 19.00 uur.

Gezien we rekening moeten houden met de RIVM richtlijnen kunnen er per vormeling maximaal 8 familieleden, inclusief vormeling aanwezig zijn.

We hopen er voor iedereen een veilige maar vooral feestelijke viering van te maken.

Voor meer informatie, zie onze pagina Vormsel.

Werkgroep Vormsel

Vitrinekast in de kerk van Eersel

Beste parochianen,

Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat er sinds enige tijd een fraaie vitrinekast met verlichting geplaatst is in de kapel van Maria-ter-sneeuw, bij binnenkomst door de hoofdingang links, in onze parochiekerk van Eersel.

Deze vitrine is gevuld met Maria-beeldjes. Deze zijn aan onze parochie geschonken door mevrouw Thea Timmermans, waarvan wij eerder dit jaar afscheid hebben moeten nemen.

Mevrouw Timmermans was een bekende parochiaan die veel voor de kerk heeft betekend en een fervente vereerster van Maria is geweest. Zij bezocht Maria-bedevaartsplaatsen van over de hele wereld en is ook 65 keer in Lourdes geweest. Dikwijls bracht ze van haar bedevaarten Maria-beeldjes mee naar huis.

Behalve het feit dat we op deze wijze als parochie onze dankbaarheid kunnen tonen voor het geschenk dat mevrouw Timmermans aan onze kerk heeft willen doen en dat we zo tevens een waardevolle aankleding kunnen geven aan onze Mariakapel, mag u het plaatsen van de vitrinekast ook beschouwen als een eerbetoon aan de gedachtenis binnen onze geloofsgemeenschap van mevrouw Timmermans. Zij heeft er tot op hoge leeftijd deel van uitgemaakt.

Zo blijft zij met ons verbonden en wij met haar. Als u de kerk in Eersel, die overdag altijd open is, binnenloopt, bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen.

Pastoor C. van Lamoen.

 • 1
 • 2
Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel