• Home
  • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Dankbetuiging Jubileumviering Diaken van Olmen

Langs deze weg betuig ik mijn oprechte en welgemeende dank aan iedereen die de Jubileumviering van mijn Diakenwijding op zondag 16 april j.l. tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Het is een grandioos feest geworden zo ik tevoren niet had kunnen voorstellen.

Een speciaal woord van dank aan Pastoor van Lamoen, het Parochiebestuur van de Parochie Samen Willibrordus Eersel, de Parochiesecretaresses Susanne van den Heuvel en Lucyl van den Putte, het Gilde Sint Joris Hapert en de Gilden van het District West van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland en u allen die mij uw oprechte gelukwensen heeft overgebracht en onderstreept met een ruime bijdrage voor de Culturele Rondreis door Israël.

De rondreis gaat er zeker komen en ik zal nog een mooi zakcentje daaraan overhouden. Nogmaals heel veel dank.

Ook dank aan Joseph van Hees met zijn gelegenheidskoor voor de prachtige opluistering van de Jubileumviering in de Kerk van Eersel.
Onvergetelijk!

Diaken Johan van Olmen, Parochie Sint Willibrordus te Eersel.

Wanneer luiden wij de klokken?

Wanneer luiden wij de klokken! 

Wanneer er iemand overlijdt in onze kerkdorpen worden vaak de kerkklokken geluid. Dit mag altijd want het geeft troost aan de nabestaanden.
Maar doen we dit ook als degene die is overleden géén kerkelijke uitvaart/absoute krijgt?
Het antwoord is ja, mits de melding wordt gedaan door de directe nabestaanden. Hieronder verstaan wij de partner, kinderen of ouders.

Dan rijst de vraag, mag de naam van de overledenen dan ook worden afgelezen tijdens een viering bij de mededelingen. Ook dit is mogelijk wanneer de directe nabestaanden hierom vragen.
Wanneer andere betrokkenen graag de naam afgelezen willen hebben kan dit alleen via een misintentie.
Zie onze website hoe een misintentie kan worden aangevraagd en wat de kosten daarvan zijn.

Als laatste vindt er elk jaar een Allerzielen viering plaats. Tijdens deze viering worden alle namen van de overleden parochianen afgelezen die het afgelopen jaar zijn overleden en een kerkelijke uitvaart/absoute hebben gehad.
Wilt u toch graag de naam van uw dierbare afgelezen hebben tijdens deze viering maar heeft er geen kerkelijke uitvaart/absoute plaatsgevonden dan kan dit wel in de vorm van een misintentie tijdens de voorbede.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het parochiesecretariaat.

Waardige afscheidsviering H. Luciakerk Steensel

Afscheidsviering Heilige Luciakerk

Op zondag 09 oktober 2022 was het dan zover, de laatste viering in de Heilige Luciakerk in Steensel.

Voor de een was deze kerksluiting een zeer ingrijpende gebeurtenis, voor de ander wellicht minder. Door de jaren heen is er veel gebeurd in de kerk. Er zijn tranen gevloeid van verdriet maar zeker ook van vreugde en dankbaarheid.

Het was geen feestdag maar iedereen die een rol had in deze laatste viering was ervan overtuigd dat het een waardig afscheid moest worden waar we allemaal met een fijn gevoel op terug konden kijken.

En het was een mooie viering.

Dat de kerk ging sluiten was al langer bekend. Ook dat de kerk een mooie nieuwe bestemming zou krijgen. Zoals de vice-voorzitter Jos Thomas van het kerkbestuur verwoorde, “Het vertrouwen in de kerk en in het geloof is niet meer vanzelfsprekend. Mensen richten hun leven in op grond van eigen keuzes, eigen interesses en behoeften. Geloven in één God zal er altijd zijn doch mensen zoeken zelf nieuwe manieren om kerkelijke en menselijke hoogte- en dieptepunten te organiseren”.

De viering, waarin pastoor van Lamoen voorging, samen met diaken Jansen en diaken van Olmen werd opgeluisterd door het kerkkoor en de muziekvereniging Kempengroen. Het Sint Luciagilde had ook een prominente rol. Zij droegen aan het einde van de viering de Godslamp, Heilig Oliesel, Evangelieboek en Heilig sacrament naar buiten en brachten deze naar de parochiekerk in Eersel.

Na de viering was Arnold Romeijnders van de coalitie nog aan het woord en was er een mooie presentatie over de geschiedenis van de kerken van Steensel door Jan van de Ven en Patrik Bierens. 

Toen werd de deur van de kerk voor het laatst op slot gedaan door pastoor van Lamoen en overhandigde hij de sleutel aan burgemeester Wouters die ook nog een woord richtte aan allen die aanwezig waren. 

Nadien werd iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de Höllekes.

Het kerkbestuur en het pastoraal team willen alle mensen, verenigingen en instellingen van vroeger maar ook van het heden bedanken voor het vele werk wat zij gedaan hebben voor déze parochie. Zij denken dan aan al die vrijwilligers, zoals de siergroep, de kosters, de voormalige leden van het Steenselse parochiebestuur, de koren, de muziekgezelschappen, de mensen die zich bezig hielden met het dagelijks onderhoud van de kerk en de begraafplaats, maar ook het gilde. Al die mensen zijn dé dragers geweest van het kerk-zijn.

Zonder hen zou deze parochie niet hebben kunnen functioneren. Het zijn en waren dé bouwstenen.

Dank daarvoor!

Op dinsdag 22 november wordt voor hen nog een vrijwilligersavond georganiseerd in Steensel.

De compilatie van de viering is te vinden op deze website onder het kopje Kerk-TV/uitzending gemist, of klik hier.

Waarom een Heilige mis laten lezen of misintentie

De kerk is een gemeenschap van levenden én doden. In gebed blijven mensen met elkaar verbonden, óók over de grens van de dood heen.

Veel nabestaanden vinden het belangrijk om een naam in onze geloofsgemeenschap in leven te houden. In de kerk waar de gestorven dierbare zijn/haar geloof heeft gevierd, wordt zó ook zijn/haar naam steeds in herinnering gebracht.

Het is ook mogelijk om wegens andere redenen, dan het herdenken van een overledene, Heilige missen te laten lezen. Voorbeelden zijn:
Een familielid, buurvrouw of vriend welke een zware operatie tegemoet gaat; een zilveren bruiloft, een kleinkind dat de eerste heilige communie gaat doen of het vormsel gaat ontvangen; een jongere die voor een examen staat; een gezin dat een moeilijke periode doormaakt; uit dankbaarheid voor een vijftigste verjaardag. Misschien wilt u de naam van de persoon niet af laten lezen maar volstaat de tekst: voor een bijzondere intentie.

Nu in onze parochie kerken aan de eredienst zijn of worden onttrokken is het belangrijk dat ook voor deze kerkdorpen de mogelijkheid blijft bestaan om een mis te laten lezen, voor hen die hun dierbaar zijn, in de kerken die open blijven.

Wanneer een (langdurende) misintentie (bijvoorbeeld een verjaardag of sterfdag) op een doordeweekse dag valt zal deze worden afgelezen in het opvolgend weekend daar waar een viering plaatsvindt. Men kan altijd in overleg hiervan afwijken door contact op te nemen met onze administratie in Eersel.

Misintenties in Duizel kunt u in de brievenbus deponeren bij mevrouw Anke Jansen, Kruisstraat 16 in Duizel.

Misintenties in Steensel kunt u in de brievenbus deponeren bij de heer Jan Smolders, Genderdreef 11 in Steensel.

Voor de overige kerkdorpen verandert er niets voor wat betreft de aanlevering.

Misintenties kunt u ook telefonisch (0497-512235) op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur doorgeven, of via mail (administratie@parochieeersel.nl).
Kosten per misintentie zijn €10,-.
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0112801676.

Deze gift voor het laten opdragen van een H. Mis komt ten goede aan de parochie.

Uitvaartprotocol

Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk bij de uitvaart in onze parochie?

Mag er eigen muziek gedraaid worden bij de uitvaart?
Kunnen er ook eigen teksten toegevoegd worden?
Mogen we zelf ook voorlezen?

Dit zijn enkele van de vele vragen die wij krijgen rondom de uitvaart.

Om een antwoord te formuleren op al deze vragen… en nog vele anderen, heeft het pastoraal team in nauwe samenwerking met het kerkbestuur een uitvaartprotocol geformuleerd. Daarin staan, hopen wij, alle antwoorden op uw vragen.

U vindt deze onder het kopje “Pastoraal” of klik hier 

Vieringen in onze parochie

Beste parochianen,

Op zondag 15 mei 2022 werd in de St. Willibrorduskerk van Eersel een Woord- en Gebedsviering gehouden met als voorgangers de dames van den Heuvel en Kouwenberg.
Beide dames hadden een mandaat vanuit het pastorale team onder leiding van de pastoor om deze viering te mogen doen.

Reden was de onverwachte situatie die zich had voorgedaan, waarbij een priester en een diaken uit ons team om gezondheidsredenen niet konden voorgaan op deze dag.
De pastoor zelf had tezelfdertijd een Eucharistieviering ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van het Gilde In Wintelre.

In zulke onverwachte omstandigheden is het geoorloofd een ‘noodviering’ te plannen in de vorm van een Woord- en Gebedsviering om parochianen de gelegenheid te geven om samen te komen en de zondag toch kerkelijk te kunnen vieren.

Het pastorale team heeft, onder leiding van de pastoor, daarvoor een speciale viering samengesteld, die door daartoe gemandateerde medewerkers kan worden gehouden.
In een dergelijke viering ligt de nadruk op het Woord, samenzang, overweging en gebed. Ook zullen er lezingen uit de H. Schrift gehouden worden die nauw aansluiten bij de tijd van het kerkelijk jaar en die passen bij de gewone zondagsviering zoals die op dat moment van toepassing is.
Door de vorm te kiezen van een Woord- en Gebedsviering is men iets vrijer in de samenstelling en volgorde van de diverse onderdelen in de viering en niet strikt gebonden aan het vaste stramien van de Eucharistieviering of de Woord- en Communieviering.

In onze situatie hebben we ook bewust voor deze vorm gekozen om elke verwarring met de gebruikelijke vieringen, voorgegaan door een priester of diaken, te vermijden.
We zijn dan ook blij en gelukkig met de overwegend positieve reacties die we hebben mogen ontvangen op de Woord- en Gebedsviering op 15 mei 2022.

Zeker een compliment en ene dank-je-wel waard aan de dames die de viering hebben verzorgd.
Zij hebben aangetoond dat een waardige viering in tijden van nood weldegelijk mogelijk is en dat onze parochie daarin kan voorzien.

Overigens wensen wij de op 15 mei wegens ziekte uitgevallen teamleden veel beterschap toe en sterkte.

Tevens zijn we dankbaar dat diaken Gust Jansen opnieuw bereid is gevonden om ons in deze tijd frequent te komen assisteren.

Met vriendelijke groet,

Pastoor C. van Lamoen.

Iemand van het Pastoraal team op de koffie?

Voelt u zich eenzaam, bent u ernstig ziek of in diepe rouw of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor, dan kan een bezoek van iemand uit het Pastoraal team tot grote steun zijn. Zij maken hier graag tijd voor vrij, maar moeten hiervan wel op de hoogte zijn. Laat u het ons weten?

Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om zelf hulp te vragen. Juist voor hen kan een bezoek belangrijk zijn. Als u dit signaleert, neem dan initiatief.

U kunt uw verzoek voor een vertrouwelijk gesprek telefonisch doorgeven via het parochiesecretariaat 0497-512235 of mailen naar parochiecentrum@parochieeersel.nl. Graag hierbij aangeven van wie u bezoek wilt ontvangen: Pastoor van Lamoen, Diaken Jansen, Diaken van Olmen of Pastoraal ondersteuner mevr. Kouwenberg.

Wij ontmoeten u graag.

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de website. Bij gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt het parochiebestuur geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en de geboden informatie daarop. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Het parochiebestuur respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en eventuele gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden op de internetsite berust het copyright bij het parochiebestuur. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van het parochiebestuur mag worden gekopieerd.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel