Concept pastoraal beleidsplan

Heroverweging januari 2020

Toekomstvisie R.K. Parochie Sint Willibrordus. Stand van zaken.

In november 2019 hebben het parochiebestuur en het pastoraal team de zes kerkdorpen bezocht. Tijdens dit bezoek is informatie verstrekt met betrekking tot de toekomstvisie en het voornemen om een drietal kerken te sluiten en inherent daaraan aan de goddelijke eredienst te doen onttrekken. Dit voornemen is onderhevig aan besluitvorming door de bisschop. Voor de onttrekking aan de eredienst heeft het bestuur  – in gezamenlijkheid met het pastoraal team – een kerkrechtelijke procedure te doorlopen. Voorgeschreven is dat in die procedure de geloofsgemeenschappen moeten worden geïnformeerd en dat heeft plaatsgevonden middels de informatie-avonden.

Sluiting van een kerk is een ingrijpend gebeuren. Parochianen hebben lief en leed gedeeld in dit gebouw. Het zal met verdriet en weemoed gepaard gaan. Wij zien met tevredenheid terug op deze bijeenkomsten, ondanks het feit dat kritische geluiden zijn geadresseerd. Voor alle kerken moet gezegd worden dat ze speciale betekenis hebben voor de mensen. Dat maakt het proces ook zo pijnlijk. Wij willen het kerkgebouw behouden, alleen met een ander gebruik en een andere eigenaar. Dit is voor ons aanleiding geweest om in volle omvang ons voornemen te bespreken. Wij begrijpen heel goed de emoties die door onze parochianen worden gevoeld, maar uiteindelijk hebben wij na zorgvuldig onderzoek en na afweging van facetten toch besloten ons eerdere voornemen te handhaven of met andere woorden de vragen, reacties hebben niet geleid tot aanpassing van ons voornemen. Voor zover dat in ons vermogen lag hebben wij op vragen tijdens de informatiebijeenkomsten ter plekke geantwoord en daar waar wij dit niet direct konden, hebben wij die meegenomen in onze heroverweging en vertaald in een document ‘Standpuntbepaling parochiebestuur en pastoraal team naar aanleiding van de schriftelijke en mondelinge reacties’. De standpuntbepaling met betrekking tot de ingekomen reacties en mondelinge vragen zijn nader uitgewerkt.

Deze zijn als volgt gerubriceerd:
A. Financiën.
B. Beleggingen.
C. Parochieel besluitvormingsproces.
D. Herbestemming te sluiten kerkgebouwen.
E. Motivering keuze van het voornemen tot het sluiten van kerken en het onttrekken van kerken aan de eredienst.
F. Begraafplaatsen.
G. Algemene opmerkingen
H. Pastoraal beleidsplan.

Met betrekking tot het pastoraal beleidsplan (sub H) wordt opgemerkt, dat dit geen onderdeel uitmaakt van de heroverweging. Zie daartoe overigens het gestelde in dit artikel onder het kopje >PASTORALE RONDGANG. Wel heeft het Pastoraal team een concept voor een >NIEUW BELEIDSPLAN opgesteld.

Het pastoraal team zal in de maand maart 2020 de zes kerkdorpen bezoeken om in gesprek te gaan met de plaatselijke geloofsgemeenschappen welke gedachten en ideeën er leven om vorm en inhoud te geven aan de pastorale zorg in de zes kerkdorpen in de nieuwe situatie. >PASTORALE RONDGANG

Wij zullen op een aantal punten die aan de orde zijn gekomen tijdens de informatie-avonden nog nader ingaan en wel aan de hand van vermelde rubricering.

Financiën

We hebben de financiële positie van de parochie vanaf 2013-2018 inzichtelijk gemaakt. Er is een duidelijke tendens waarneembaar dat het aantal kerkelijke, sacramentele handelingen blijvend afneemt. Het hebben van enig vermogen kan niet leiden tot het maar openhouden van kerken.

Beleggingen

De beleggingen generen minder inkomsten. Dat is niet toe te schrijven aan bestuurlijk handelen doch is een gevolg van de financiële toestand op de economische markt.

Parochieel besluitvormingsproces

Wij zijn de mening toegedaan dat het proces in volle openheid is doorlopen.

Herbestemming te sluiten kerkgebouwen

Veel opmerkingen en vragen zijn gesteld met betrekking tot herbestemming van de te sluiten kerken. Wij zijn met iedereen van mening dat het kerkgebouw behouden moet blijven. Wij beschouwen het als een cultureel erfgoed. Een kerkgebouw maakt een essentieel deel uit van het dorp. Wij willen een zodanige herbestemming doen realiseren die past binnen het dorp. Daarbij zal de zienswijze van de inwoners van het dorp uiterst belangrijk zijn. Wij geven als het ware het kerkgebouw terug aan het dorp met een passend gebruik. In elk geval zal het bisdom akkoord moeten gaan met een nieuwe bestemming. Deze bestemming willen wij samen met het dorp bekijken.  Daarnaast zal die bestemming een juridische vertaling dienen te krijgen in een door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan.

Motivering keuze van het voornemen tot het sluiten van kerken en het onttrekken van kerken aan de eredienst.

Het waarom is andermaal tegen het licht gehouden. Een veelvoud aan factoren hebben geleid tot ons voornemen. Wij constateren niets anders dat deze nog onverkort gelden. Dit houdt in dat geen nieuwe gezichtspunten naar voren zijn gekomen die ons ingenomen standpunt tot het sluiten van een drietal kerken zouden hebben doen veranderen. 

Het dossier is inmiddels toegezonden aan de bisschop voor besluitvorming. Voor de  heroverweging verwijzen wij naar het document :

Standpuntbepalingparochiebestuur en pastoraal team naar aanleiding van de schriftelijke en mondelinge reacties.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel