Contactgroepen

In ieder kerkdorp is een contactgroep actief. Dit is de groep “Rondom de Toren”. De vrijwilligers in deze contactgroepen zijn het aanspreekpunt in hun eigen kerkdorp. De contactgroepen fungeren als open oog en oor voor wat leeft in de kerkdorpen aan behoeften, wensen en ideeën.

De vrijwilligers in de contactgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van het parochiebestuur. Zij dragen zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende taken. Daarnaast ondersteunen ze de lokale geloofsgemeenschap en zorgen ze voor verbondenheid. Dit doen ze samen met alle andere vrijwilligers die actief zijn.

Het parochiebestuur is van mening mede uit een oogpunt van duidelijkheid maar ook met het oog op verantwoordelijkheden en rollen dat bekend moet zijn welke contact – en werkgroepen in onze parochie werkzaam zijn en is daarom van mening dat contact- en werkgroepen moeten worden ingesteld door het parochiebestuur.

Zowel commissies als werkgroepen functioneren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. Een commissie en/of werkgroep kunnen als’ gedelegeerde’ een gedeelte van haar taak van het parochiebestuur uitoefenen. Zij is daarbij gebonden aan de haar gegeven schriftelijke opdracht en uiteraard ook aan de regels en taken, die voor het parochiebestuur zelf gelden, resp. aan hem zijn opgedragen. Dientengevolge zullen de commissies en werkgroepen door het parochiebestuur worden ingesteld, gezien haar uitvoerende en adviserende taak.

Het is niet praktisch dat het bestuur danwel de bestuurlijke portefeuillehouder rechtstreeks contact opneemt met leden van de contact- en werkgroepen dan wel commissies. Er moet één centraal punt zijn. Immers dat schept duidelijkheid en is voor het parochiebestuur en voor de plaatselijke gemeenschap van belang.
Daarnaast is het ook essentieel dat dit centraal aanspreekpunt kennis draagt van alle zaken die in dat kerkdorp spelen dan wel in uitvoering worden genomen. In feite zal dat centraal aanspreekpunt de communicator zijn over en weer tussen het parochiebestuur en het kerkdorp.
De contactpersonen (primaire aanspreekpunten) per kerkdorp zijn:
Duizel:            Tiny Kox  (06-18 26 29 29)
Steensel:         Ad Bierens  (0497-515 208)
Knegsel:          Bernard van de Ven  (040-205 1997)
Vessem:          Ria Roes  (0497-591 824)
Eersel:             Johan van Luffelen (0497-512 235)
Wintelre:        Sjef Hems (040-2051720)


Wij zullen in de komende maanden een reglement opstellen welke taken en bevoegdheden aan de contact- en werkgroepen worden toebedeeld. Deze schriftelijke vastlegging is van wezenlijk belang mede met het oog op de effectuering van de Toekomstvisie.


COMMISSIES OF WERKGROEPEN Artikel 49


Uittreksel uit het Algemeen Reglement voor het besturen van parochies:

COMMISSIES OF WERKGROEPEN Artikel 49

Het kerkbestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies benoemen, waaraan het een gedeelte van zijn taak opdraagt.
Het kerkbestuur kan werkgroepen in het leven roepen met een bepaalde opdracht, die betrekking heeft op eigen taken van het kerkbestuur en onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur wordt uitgevoerd.
Het kerkbestuur kan bij de instelling van een commissie of werkgroep nadere voorschriften geven over de samenstelling en werkwijze.
Het kerkbestuur kan een commissie of werkgroep opheffen.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel