Contactgroepen / Contactpersonen

Binnen de gefuseerde parochie (2014) is in elk van de oorspronkelijke parochies (Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre) een contactgroep opgericht. Dit is de groep ‘Rondom de Toren’. Deze heeft als ‘taak’ te bevorderen dat de voormalige parochie als geloofskerk zo vitaal mogelijk haar functies in het grote geheel kan vervullen en ook een bijdrage levert aan de invulling van de visie en missie van de nieuwe parochie. De contactgroep zorgt voor de communicatie tussen de eigen lokale geloofsgemeenschap en tussen het bestuur en het pastoraal team. Tevens coördineert zij de dagelijkse werkzaamheden ‘Rond de Toren’ binnen het daartoe afgesproken kader hetgeen centraal is afgesproken.


De contactgroep heeft geen pastorale inhoudelijke taken en ook geen eigen bestuurlijke bevoegdheden, tenzij anders is bepaald. In overleg met het bestuur en het pastoraal team kan zij aan pastorale en/of bestuurlijke activiteiten ondersteuning bieden in de eigen geloofsgemeenschap. Het parochiebestuur is van mening mede uit een oogpunt van duidelijkheid maar ook met het oog op verantwoordelijkheden en rollen dat bekend moet zijn welke contactgroepen in onze parochie werkzaam zijn en is daarom van mening dat deze moeten worden ingesteld door het parochiebestuur. Dit geldt ook voor commissies en werkgroepen. Zij functioneren altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Zij is daarbij gebonden aan de gegeven schriftelijke opdracht en uiteraard ook aan de regels en taken, die voor het parochiebestuur zelf gelden.

Tot de voornaamste taken van de contactgroep behoren:

  • fungeren als open oog en oor voor wat leeft in de parochie aan behoeften, wensen en ideeën
  • zorg dragen voor praktische organisatie en uitvoerende taken (door vrijwilligers) in of rondom het ’kerkelijke’ gebeuren
  • meewerken aan een passende uitvoering van het algemene en bestuurlijke beleid van de parochie
  • zorg dragen voor een goed werkklimaat en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in de eigen geloofsgemeenschap (‘Rondom de Toren’)
  • scheppen van voorwaarden voor specifieke activiteiten van de geloofskerk.

De contactgroep kan te allen tijde het bestuur en het pastoraal team gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Een lid van de contactgroep fungeert als het centrale aanspreekpunt voor bestuur, pastoraal team én de vrijwilliger(s), tenzij anders is bepaald. Hieronder zijn deze contactpersonen nader genoemd.

Voor een juiste gang van zaken zal het bestuur altijd rechtstreeks contact opnemen met die persoon. Er moet één centraal punt zijn. Immers dat schept duidelijkheid en is voor het parochiebestuur en voor de plaatselijke gemeenschap en de vrijwilliger van belang.
Daarnaast is het ook essentieel dat dit centraal aanspreekpunt kennis draagt van alle zaken die in dat kerkdorp spelen dan wel in uitvoering worden genomen. In feite is het centraal aanspreekpunt de verbindingspersoon over en weer tussen het parochiebestuur en het kerkdorp.


De contactpersonen (de eerste aanspreekpunten) per kerkdorp zijn:

Duizel :            Anke Jansen (0497-517451)
Steensel :         Ad Bierens  (0497-515 208)
Knegsel :          Bernard van de Ven  (040-205 1997)
Vessem :          Ria Roes  (0497-591 824)
Eersel :             Vacature – tijdelijk via het parochiesecretariaat (0497-512 235)
Wintelre :         Sjef Hems (040-2051720)

Deze contactpersonen zijn ook digitaal bereikbaar en wel middels het mailadres:
plaatsnaam
kerkdorp@parochieeersel.nl (bijvoorbeeld: eersel@parochieeersel.nl).

COMMISSIES OF WERKGROEPEN Artikel 49


Uittreksel uit het Algemeen Reglement voor het besturen van parochies:

COMMISSIES OF WERKGROEPEN Artikel 49

Het kerkbestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies benoemen, waaraan het een gedeelte van zijn taak opdraagt.
Het kerkbestuur kan werkgroepen in het leven roepen met een bepaalde opdracht, die betrekking heeft op eigen taken van het kerkbestuur en onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur wordt uitgevoerd.
Het kerkbestuur kan bij de instelling van een commissie of werkgroep nadere voorschriften geven over de samenstelling en werkwijze.
Het kerkbestuur kan een commissie of werkgroep opheffen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel