Dagelijks bestuur

Samen Willibrordus

Dagelijks bestuur

Camiel van Lamoen

Pastoor

Jos Thomas

Vice-voorzitter

Frans Rombouts

Waarnemend Secretaris

Toon van de Ven

Penningmeester

Samen Willibrordus

Door Jos Thomas – Vicevoorzitter (gevolmachtigd)
Parochiebestuur Eersel, oktober 2019


ALGEMENE INLEIDING

Ongeveer 200 jaar geleden hebben de bewoners van onze zes kerkdorpen het initiatief genomen om een thuis te vinden voor hun geloof door kerken te bouwen. Sindsdien onderhouden vrijwilligers mede deze kerkgebouwen en dragen hun steentje bij aan de organisatie van de parochie. Zij hebben ons voorgeleefd om samen een kerkgemeenschap te dragen. Samen kerk. Het zal u niet ontgaan zijn dat de kerk van nu in vele opzichten een andere kerk is dan die van het verleden.

Vanaf de jaren 1970-1990 ontwikkelde de R.K. Kerk zich langzamerhand van een klerikale kerk tot een vrijwilligerskerk. Het pastorale werk dat tot die tijd het terrein was van de pastoor en de kapelaan kwam voor een deel in handen van vrijwilliger(st)ers. Er kwamen werkgroepen die een rol kregen binnen de liturgie, de catechese, de diaconie.

De afgelopen decennia heeft zich opnieuw een grote verandering voltrokken in kerkelijk Nederland. Er is een sterk versneld proces van ontkerkelijking op gang gekomen dat grote gevolgen heeft voor de toekomst van parochies. Het kerkbezoek is drastisch verminderd, het ledenbestand vergrijsd en de jongere generaties zijn nauwelijks nog bij de kerk betrokken. Analyses verbinden de leegloop van kerken aan maatschappelijke ontwikkelingen als secularisatie, emancipatie, individualisering en toegenomen mobiliteit. Instituten als een burgerlijke of kerkelijke overheid spelen geen richtingbepalende rol meer in het leven van individuen. Het vertrouwen in de R.K. Kerk en het geloof is niet meer vanzelfsprekend. Mensen richten hun leven in op grond van eigen keuzes, eigen interesses en behoeften. Al deze tendensen hebben ertoe geleid dat de R.K. Kerk van Nederland de afgelopen decennia een ontwikkeling heeft doorgemaakt van een volkskerk naar een keuzekerk.

ONZE PAROCHIE IN DE HUIDIGE TIJD

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij, die zo kenmerkend zijn voor de afgelopen decennia, maar vooral in de afgelopen tien jaren, zijn natuurlijk niet voorbijgegaan aan onze parochie. Onze parochie heeft eveneens te kampen met ontkerkelijking en de nodige krimp. De vitaliteit van de geloofsgemeenschappen is een punt van grote zorg. We zijn derhalve ook genoodzaakt een aantal wekelijkse kerkdiensten aan te passen aan beschikbaarheid. De financiële situatie van onze parochie is niet slecht, maar komt ook ‘onder druk’ te staan. En het vrijwilligerskader vergrijst met alle gevolgen van dien.

De bezetting van het pastoresteam is ten opzichte van een paar jaar geleden gedaald. Als R.K. Parochie staan we voor het gegeven dat we in kwantitatieve zin in alle opzichten moeten minderen. We zijn niet bij machte dit tij te keren. Het mag duidelijk zijn dat dit alles dringend ertoe noopt ons opnieuw te bezinnen op de toekomst van onze parochie. Bovenstaande feiten geven dus geen reden de toekomst van onze parochie onbekommerd tegemoet te treden. We moeten realistisch zijn en de situatie onder ogen zien. Het is zoals het is.

Ook in onze tijd zijn veel mensen op zoek naar de zingeving in het leven. Het instituut kerk komt daarbij niet vaak meer in beeld, omdat haar door tradities gevormde wijze van geloofsbeleving kennelijk te weinig inspirerend is. Daarbij komen ook nog de gebeurtenissen in de afgelopen jaren, die zeker een negatieve bijdrage hebben geleverd bij gelovigen. De functie van de kerk is eigenlijk versmald tot het verlenen van incidenteel pastoraat. Het voortbestaan van de kerk is in zekere zin wel enigszins verzekerd, maar de omvang, invloed en zelfdragend vermogen zullen zeker naar verwachting in de ‘strijd’ met trends en ontwikkelingen nog minder worden. In de zich snel veranderende samenleving met een sterk toenemende ontkerkelijking is het vitaal zijn en houden van parochiegemeenschappen geen sinecure. Daartoe zullen alle zeilen bijgezet moeten worden.

Het oude thuis zijn we kwijt maar we bouwen samen aan de nieuw tehuis.

Het veranderingsproces heeft in eerste instantie vorm gekregen in ons fusietraject 2010-2014. Ook het bisdom Den Bosch zag zich geconfronteerd met het bovenstaande en heeft vanaf 2009 het beleid ‘Groeien in geloof, geloven in groei’ ingezet.

In dit verband heeft de bisschop destijds bepaald dat de zes voormalige parochies (Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre) in de gemeente Eersel, samen één nieuwe parochie zouden moeten gaan vormen. In de brief van de bisschop van 24 maart 2014 wordt het volgende nadrukkelijk gesteld. ‘Met de oprichting van de Parochie Sint Willibrordus te Eersel is een proces van integratie en groeiende samenwerking van de geloofsgemeenschappen tot een juridische afronding gekomen en is er een belangrijke stap gezet om te komen tot een daadwerkelijk nieuwe parochie, als beoogd in de beleidsnota Groeien in geloof, geloven in groei’.

De daadwerkelijke fusie (de eenwording) is niet van het ene op het andere moment een feit. Het harmoniseren van procedures, spelregels, gebruiken en tradities, de administratie, onderhoudstoestand van de kerkgebouwen en pastorieën, vraagt om een zorgvuldige aanpak. In 2018 heeft het bestuur nagedacht over de ‘toekomstige’ parochie en in het bijzonder hoe de organisatiestructuur er zou moeten uitzien in deze snel veranderende samenleving.

Elk kerkdorp is diepgaand beïnvloed door de eigen identiteit en tradities, waardoor zeker niet kan worden gesproken van identieke kerkdorpen. Geconstateerd moet worden dat er eigenlijk toch min of meer sprake is, van het behoud van de voormalige ‘pastorale eenheden’. Om in de toekomst “Samen kerk” te kunnen zijn is het wenselijk dat we ook “samen sterk” zijn. In de kerkdorpen is kennis van zaken aanwezig. Hiervan wil het parochiebestuur graag gebruik kunnen en blijven maken. Het teruglopend aantal vrijwilligers noopt tot “naar elkaar toegroeien, naar een eenheid”. Immers een juridisch gefuseerde parochie is nog niet af, maar vraagt wel om een vervolg.

We zijn nu bijna 5 jaar samen één parochie. Het huidige parochiebestuur heeft de standpunten en zienswijzen uit het verleden (periode 2014-2017) geïnventariseerd en heeft mede naar aanleiding daarvan een aantal besluiten genomen die van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van onze parochie. Belangrijk daarbij is hoe aan de nieuwe organisatiestructuur gestalte, vorm en inhoud gegeven moet worden. Anders gezegd: het huis staat er, maar de inrichting moet nog geschieden.

DE ORGANISATORISCHE INRICHTING VAN “SAMEN WILLIBRORDUS”

Na zorgvuldig intern bestuurlijk en pastoraal beraad hebben wij in oktober 2018 de volgende organisatiestructuur vastgesteld:

Organigram Oktober 2018


Organigram Juni 2019

In het kader van de toekomstvisie (zie pagina Toekomstvisie) hebben het parochiebestuur en het pastoraal team zich beraden over deze organisatiestructuur, oktober 2018. Een en ander heeft geleid tot een verfijning, juni 2019. De bestuurlijke -alsmede de pastorale invulling van de parochiële organisatie- ziet er nu als volgt uit.

Zoals uit het organigram is en blijft af te leiden, heeft het parochiebestuur gekozen voor een tweedeling in de bestuursstructuur. 

In feite is het besturen van een parochie geregeld in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke kerk in Nederland (AR), augustus 2006.

Dit Algemeen Reglement beperkt zich tot de bestuurlijke structuur en organisatie en de vermogensrechtelijke aspecten. Het AR als zodanig heeft geen pastoraal-inhoudelijke opdracht. Ook voor het Algemeen Reglement geldt dat het niet in strijd mag zijn met algemeen kerkelijk en Nederlands recht, voor zover dat van dwingend karakter is. Het Algemeen Reglement vormt de statuten van de lokale kerkgemeenschap, maar ook belangrijk zijn de inhoudelijke beleidsdocumenten, die de leidraad voor het functioneren vormen. Daarin heeft, binnen de parochie als gemeenschap, de pastoor een centrale plaats als ambtsdrager en als aanspreekbaar bestuurder. Voor zover het gaat om zaken, die niet het ambt in strikte zin betreffen, is er sprake van collegiaal bestuur van een parochie.

De pastoor is lid van het bestuur van de parochie. Evenzo wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid in juridische zaken op vermogensrechtelijk terrein niet uitsluitend door de pastoor, maar samen met een ander bestuurslid uitgeoefend.

De parochiestructuur kent in het AR in ieder geval twee en eventueel drie organen: – de pastoor; – het kerkbestuur, ook te noemen het parochiebestuur; – de pastorale raad of, als bijzondere vorm daarvan, de parochievergadering (facultatief). Bij verschillende gelegenheden is de suggestie gedaan om de samenhang van pastoraal en voorwaardenscheppend beleid zowel in het kerkbestuur als in de pastorale raad/parochievergadering in dezelfde mate te formuleren door hen dezelfde bevoegdheden te geven. Zowel kerkrechtelijk als bestuurlijk is het ongewenst om aan beide organen dezelfde dubbele bevoegdheden toe te kennen. Kerkrechtelijk ligt het niet in de lijn om de pastorale raad meer dan adviserende bevoegdheden te geven. Ook bestuurlijk is het ongewenst, omdat men in feite twee gelijke bestuursorganen zou scheppen, die elkaar kunnen blokkeren. Juist ook vanwege de praktische bezwaren ten aanzien van het voorzitterschap van de pastoor zijn de benoeming en de bevoegdheden van de vicevoorzitter uitvoeriger geregeld dan gebruikelijk is. Als regel wordt een vicevoorzitter door het bestuur uit zijn midden gekozen. In het vervolg moet hij ook als zodanig door de bisschop worden benoemd. Uitdrukkelijk is aangegeven dat de vicevoorzitter de parochie kan vertegenwoordigen op vermogensrechtelijk terrein, op verzoek van de pastoor of diens kerkrechtelijk aangewezen plaatsvervanger.

In de parochie Eersel is 2014 niet gekozen voor Pastorale raad en/of Parochievergadering. In Eersel is wel gekozen voor overdracht van bevoegdheden aan de vice-voorzitter. Het parochiebestuur heeft gekozen voor een scheiding op het pastorale- en bestuurlijke vlak. Dit wil niet zeggen los van elkaar, maar met een duidelijke taakverdeling. Hierbij faciliteert het parochiebestuur het pastoraal team bij het uitvoeren van hun pastorale taken. Er blijft over en weer verbondenheid. We zijn immers “Samen Willibrordus”.

Taken dagelijks bestuur

 

Taken van de (gevolmachtigd) vicevoorzitter

 • Bewaking cohesie in het bestuur
 • Verbindende factor tussen alle gremia
 • Draagt zorg voor goed contact en adequate informatie-uitwisseling tussen bestuur en pastoraal team.
 • Aandacht hebben voor de hoofdlijnen en richting van het vastgestelde beleid.
 • Bewaking voortgang veranderorganisatie
 • Bewaking voortgang verbeteracties in de facilitaire ondersteuning van het pastoraal werk in de parochie.
 • Initieert verdere beleidsontwikkeling
 • Personeelszaken
 • Representeert het parochiebestuur binnen en buiten de parochie.
 • Heeft de zakelijke leiding bij de vergaderingen van het bestuur en fungeert als vergadervoorzitter. Hij zorgt voor de goede gang van meningsvorming, discussie en besluitvorming tijdens de vergaderingen.
 • Zorgt samen met de secretaris dat agenda’s goed zijn voorbereid.
 • Houdt in de gaten welke status een bespreking van een onderwerp heeft en zorgt voor duidelijke afspraken hoe de uitvoering en communicatie van besluiten wordt geregeld.

 

 

Taken van de secretaris

 • Het opstellen en (doen) uitvoeren van beleidsafspraken binnen het bestuur.
 • Het verzorgen van vergaderverslagen
 • In overleg met het bestuur verzorgen van de correspondentie
 • Afhandelen van inkomende en uitgaande post
 • Verzenden van agenda en verslagen
 • Mede leiding geven aan het parochiesecretariaat
 • Zorg dragen voor een accurate ledenadministratie
 • Het bewaren en bijhouden van het parochiearchief
 • Personeelszaken
 • Beleid en uitvoering Algemene Verordening Gegevensverwerking
 • Website
 • Vrijwilligersbeleid
 • Mede richting geven aan interne en externe communicatie
 • Aandacht voor jubilea en afscheid

Taken van de penningmeester staan beschreven onder het tabblad Portefeuillehouder financiën.

Taken van de pastoor staan beschreven onder het tabblad Pastoraal team.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel