Financiën

Algemene informatie

Taken van de portefeuillehouder financiën

  • Jaarrekening en begroting
  • Financiële administratie
  • Gezinsbijdragen parochianen en actie kerkbalans
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligersbeleid (financieel aspect)

Contact
Portefeuillehouder

Toon van de Ven


Parochiële financiën

Met ingang van 2014 zijn de parochies (Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre) in de gemeente Eersel opgeheven en gefuseerd tot één nieuwe parochie Sint Willibrordus. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de parochiële financiën. De samengevoegde parochie kent daarom met ingang van de juridische datum van de fusie slechts één administratie, één begroting en ook één jaarrekening. Dit betekent onder andere, dat alle bezittingen (gebouwen en tegoeden) en schulden van de voormalige zes parochies over zijn gegaan naar de nieuwe parochie. Daarnaast worden de balansen van de voormalige parochies samengevoegd tot één nieuwe balans, die als openingsbalans van de nieuwe parochie dient. Ook van essentieel belang is de centralisatie van de gehele financiële administratie en de geldstromen met de banken.

In de praktijk betekent dit eveneens dat er vanaf de datum van de fusie geen geoormerkte financiën zijn ten aanzien van de voormalige parochies. 

Dit betekent ook dat gelden die vanuit de ‘voormalige’ parochies worden ontvangen (collectegelden, stipendia, giften etc.) inkomsten zijn van de nieuwe parochie.

De begroting van de parochie wordt opgesteld aan de hand van een door het bisdom verstrekt model. De begroting van de parochie dient uiterlijk op 1 november voorafgaand aan het jaar waarop deze betrekking heeft, ter goedkeuring aan de bisschop te worden gezonden, (een en ander is bepaald in artikel 55 Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie).

De door de bisschop goedgekeurde begroting geldt als grondslag voor de uitgaven in het komende jaar. Alles dat binnen de begroting valt – zowel kwantitatief als kwalitatief – kan door het bestuur in dat kader worden uitgevoerd.

In de periode 2014-2018 zijn geen begrotingen opgesteld. Het huidige parochiebestuur heeft in de vergadering van 14 februari 2019 de begroting 2019 vastgesteld en deze is op 20 maart 2019 goedgekeurd door het bisdom. Deze begroting toont een nadelig saldo van € 215.000, -. De begroting 2020 is vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het bisdom met een negatief effect van €.200.000, –

Voor wat betreft de resultaten van de jaarrekeningen 2014-2017, deze zijn alsnog door het bestuur in de vergadering van oktober 2018 vastgesteld en hebben goedkeuring gekregen van het bisdom. In mei 2019 is de jaarrekening 2018 vastgesteld en ter goedkeuring aangereikt aan het bisdom. Deze is op 23 april 2020 goedgekeurd met een nadelig resultaat van €.142.860,00.

De balans per 31 december en de staat van baten en lasten over 2014 tot en met 2019 treft u in onderstaand overzicht aan:

Gezien de ontwikkelingen binnen onze parochie zal het duidelijk zijn dat het interen op vermogen de komende jaren nog groter zal zijn en heeft negatieve gevolgen voor de financiën van de parochie. Er zal blijvend sprake zijn van nog meer ‘interen’ op het vermogen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel