Financiën

Algemene informatie

Taken van de portefeuillehouder financiën

  • Jaarrekening en begroting
  • Financiële administratie
  • Gezinsbijdragen parochianen en actie kerkbalans
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligersbeleid (financieel aspect)

Contact
Portefeuillehouder

Toon van de Ven


Parochiële financiën

Met ingang van 2014 zijn de parochies (Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre) in de gemeente Eersel opgeheven en gefuseerd tot één nieuwe parochie Sint Willibrordus. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de parochiële financiën. De samengevoegde parochie kent daarom met ingang van de juridische datum van de fusie slechts één administratie, één begroting en ook één jaarrekening. Dit betekent onder andere, dat alle bezittingen (gebouwen en tegoeden) en schulden van de voormalige zes parochies over zijn gegaan naar de nieuwe parochie. Daarnaast worden de balansen van de voormalige parochies samengevoegd tot één nieuwe balans, die als openingsbalans van de nieuwe parochie dient. Ook van essentieel belang is de centralisatie van de gehele financiële administratie en de geldstromen met de banken.

In de praktijk betekent dit eveneens dat er vanaf de datum van de fusie geen geoormerkte financiën zijn ten aanzien van de voormalige parochies. 

Dit betekent ook dat gelden die vanuit de ‘voormalige’ parochies worden ontvangen (collectegelden, stipendia, giften etc.) inkomsten zijn van de nieuwe parochie.

De begroting van de parochie wordt opgesteld aan de hand van een door het bisdom verstrekt model. De begroting van de parochie dient uiterlijk op 1 november voorafgaand aan het jaar waarop deze betrekking heeft, ter goedkeuring aan de bisschop te worden gezonden, (een en ander is bepaald in artikel 55 Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie).

De door de bisschop goedgekeurde begroting geldt als grondslag voor de uitgaven in het komende jaar. Alles dat binnen de begroting valt – zowel kwantitatief als kwalitatief – kan door het bestuur in dat kader worden uitgevoerd.


Toelichting jaarrekening 2022

Toon van de Ven, penningmeester kerkbestuur 
November 2023

Het jaar 2022 is het tweede jaar dat door het bisdom ’s-Hertogenbosch de nieuwe Richtlijn voor het opstellen van een jaarrekening voor alle parochies van het bisdom verplicht is gesteld met daaraan gekoppeld een model-jaarrekening die door alle parochies moet worden gebruikt. De vergelijkende cijfers tussen de jaren 2022 en 2021 in deze jaarrekening zijn dan ook één op één met elkaar te vergelijken.

Vergelijking tussen 2022 en 2021

Het totaal saldo van baten en lasten bedraagt in 2022 negatief € 356.973. Dat was in 2021 nog een totaal positief saldo van € 687.351. Bij de bepaling van het totaal saldo van baten en lasten wordt sinds 2021 een duidelijk verschil gemaakt tussen de reguliere (normale) baten en lasten en de niet-reguliere (incidentele) baten en lasten. En als we het jaar 2022 vergelijken met het jaar 2021 blijkt dat de grootste verschillen tussen deze twee jaren worden veroorzaakt door niet-reguliere baten en lasten. Het gaat dan om boekwinsten, koersresultaten en ontvangen erfenissen en legaten. Aan het eind van deze paragraaf wordt nog ingegaan op de reguliere baten en lasten.

Zie voor het volledige bestuursverslag: 

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel