Financiën

Algemene informatie

Taken van de portefeuillehouder financiën

  • Jaarrekening en begroting
  • Financiële administratie
  • Gezinsbijdragen parochianen en actie kerkbalans
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligersbeleid (financieel aspect)

Contact
Portefeuillehouder

Toon van de Ven


Parochiële financiën

Zoals bekend zijn de zes parochies in de gemeente Eersel met ingang van 2014 opgeheven en gefuseerd tot een parochie St. Willibrordus Eersel. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de parochiële financiën.

De samengevoegde parochie kent daarom met ingang van de juridische datum van de fusie in feite slechts één administratie, één begroting en ook één jaarrekening. Dit betekent onder andere, dat alle bezittingen (gebouwen en tegoeden) en schulden van de voormalige zes parochies toekomen aan de nieuwe parochie. Daarnaast worden de balansen van de voormalige parochies samengevoegd tot één nieuwe balans, die als openingsbalans van de nieuwe parochie dient.

Ook van essentieel belang is de centralisatie van de gehele financiële administratie en de geldstromen met de banken.

In de praktijk betekent dit ook dat er vanaf de datum van de fusie geen geoormerkte financiën zijn ten aanzien van de voormalige parochies. Dit wil zeggen: gelden die via de ‘voormalige’ parochies worden ontvangen (collectegelden, stipendia, giften etc.) zijn inkomsten van de nieuwe parochie. In de nieuwe parochie dient de gehele financiële administratie te worden gecentraliseerd.

Ook van essentieel belang is de centralisatie van de volledige financiële administratie en de geldstromen met

De begroting van de parochie wordt opgesteld aan de hand van een door het bisdom verstrekt model. De begroting van de parochie dient uiterlijk op 1 november voorafgaand aan het jaar waarop deze betrekking heeft, ter goedkeuring aan de bisschop te worden gezonden, (een en ander is bepaald in artikel 55 Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie). Een eenmaal door de bisschop goedgekeurde begroting geldt vervolgens als grondslag voor de uitgaven in het komende jaar. Alles dat binnen de begroting valt – zowel kwantitatief als kwalitatief – kan door het bestuur in dat kader worden uitgevoerd. In de periode 2014-2018 zijn geen begrotingen opgesteld. Het parochiebestuur heeft in de vergadering van 14 februari 2019 de begroting vastgesteld en deze is op 20 maart 2019 goedgekeurd door het bisdom. Deze begroting toont een nadelig saldo van € 215.000,-. 

De begroting 2020 is vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het bisdom met een negatief effect van €.200.000,-.

Voor wat betreft de resultaten van de jaarrekeningen 2014-2017, deze zijn alsnog door het bestuur in de vergadering van oktober 2018 vastgesteld en hebben inmiddels goedkeuring gekregen van het bisdom. 

In mei 2019 is de jaarrekening 2018 vastgesteld en ter goedkeuring aangereikt aan het bisdom. Deze is op 23 april 2020 goedgekeurd met een nadelig resultaat van €.142.860,00.

De conclusies van die jaarrekeningen treft u hieronder aan:

Gezien de ontwikkelingen binnen onze parochie zal het duidelijk zijn dat het interen op vermogen de komende jaren nog groter zal zijn en heeft mitsdien gevolgen voor de financiën van de parochie. Er zal zeker sprake zijn van nog meer ‘interen’ op het vermogen.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel