Op 11 februari 2021, op de feestdag van Maria van Lourdes, zijn geliefde Lourdes, bereikte ons het droeve nieuws van het onverwachte overlijden in Vessem van onze emeritus pastor Ton Verschure.

Het is nog geen twee jaar geleden dat we allemaal samen waren om zijn 55 jarig priesterfeest te vieren en om zijn afscheid in de parochie te gedenken. Een geweldig mooie dag met heel veel belangstelling. Hij keek er met veel genoegen op terug.

Het emeritaat viel pastor Verschure, zeker in het begin, niet gemakkelijk. Er volgde een verhuizing en een andere levensinvulling. Ook op zijn nieuwe woonplek bleef hij midden tussen zijn mensen staan en was bij velen graag en goed gezien. Hij wandelde en fietste graag en ging graag bij mensen op bezoek.

Gedurende zijn werkzame leven als pastor paste hij in het beeld van een echte dorpspastoor. Een goede herder die omziet naar zijn schapen. Hij hield ze graag allemaal onder zijn vleugels. De moderne tijd met alle veranderingen in kerk en samenleving, secularisatie en afnemende kerkelijkheid deden hem pijn. Hij kon er zich niet goed in schikken als mensen een uitvaart regelden buiten de kerk om of als hij hoorde van de parochiefusie waar hij eigenlijk niet graag in meeging. Pastor Verschure was een kind van zijn tijd. Een tijd waarvan hij volop genoten heeft.

In zijn functioneren stond hij stevig in zijn geloof, met een grote liefde voor de Kerk, dicht bij de mensen. Hij was zorgzaam, kon ook heel eigengereid zijn, maar beschikte tevens over een grote dosis humor en was altijd wel zichzelf. Zijn agrarische achtergrond heeft hij nooit verloochend, maar altijd gekoesterd.

Pastor Verschure is geboren in Aarle-Rixtel op 30 november 1938. Tot priester van ons bisdom werd hij gewijd op 23 mei 1964. Hij begon zijn priesterleven als kapelaan in Veghel en later in Eindhoven, totdat hij in 1976 pastoor werd in zijn geliefde Boekel. Hij heeft menigmaal gezegd, dat dit de gelukkigste tijd van zijn leven is geweest. Vanaf 1982 was hij ook deken van Gemert. In 1991 kwam pastor Verschure naar Eersel waar hij bleef tot 2003, vanaf 1997 werd hij ook pastoor van Vessem en vanaf 2003 tevens van Wintelre en Knegsel. In de uitoefening van zijn pastoraat sprak hij dikwijls over “de drie dorpen”. Vanaf 2014 werd hij medepastor van de nieuwe fusieparochie, maar zijn aandacht bleef vooral uitgaan naar “de drie dorpen”. In 2019 hebben we zijn afscheid gevierd en is de cirkel rond van zijn pastorale leven.

Wij zijn pastor Verschure veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze parochie heeft gedaan en betekend. Het waren niet altijd gemakkelijke tijden, maar pastor Verschure was wel trouw en een harde werker. Uiteindelijk wilde hij wel dat de ontwikkelingen in de parochie verder zouden kunnen gaan en gaf zich eraan over.

De tijd dat hij van zijn emeritaat heeft kunnen genieten is kort geweest. Rusten paste niet zo bij hem. Maar zijn gezondheid werd brozer en steeds vaker moest hij pas op de plaats maken.

Sneller dan verwacht is hij nu van ons heengegaan. Op donderdag 18 februari 2021 nemen we in besloten kring afscheid tijdens een uitvaartviering in de kerk van Winterle, waarna hij begraven wordt bij zijn familie op het kerkhof te Aarle-Rixtel.

De afscheidsviering kunt u via livestream volgen met de volgende link:

Livestream afscheidsviering


Wij zullen hem niet vergeten. In vele herinneringen leeft hij verder. Zijn gedachtenis houden we in ere.

Moge hij rusten in vrede.

Parochiebestuur en pastoraal team van de St. Willibrordusparochie Eersel.
Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel