Gezins(kerk)bijdrage

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in de parochie. Het bepaalt het beleid en dus de financiële consequenties die dit beleid oproept. Het bestuur wordt geconfronteerd met inkomsten en uitgaven. Voor de inkomsten zijn we vrijwel geheel aangewezen op de bijdragen door de parochianen. Deze bijdrage is dé belangrijkste bron, maar ook de inkomsten uit collecten, misstipendia (de intenties), giften en andere baten zoals eventuele rente, dividenden tellen mee. Tot de uitgaven behoren de personeels- en onderhoudskosten, verlichting en verwarming, verzekeringen, liturgische en catechese benodigdheden, verplichte bijdragen aan het bisdom, administratiekosten, enz. U begrijpt dat de ‘kerken’ alleen maar kunnen overleven mede dankzij de vele vrijwilligers, die onbezoldigd hun handen uit de mouwen steken. Dat uw bijdrage, ook al lijkt deze klein, zeer welkom is, zal wel duidelijk zijn. Hier geldt: “Vele kleintjes maken een grote”. 

Wie vindt het niet vanzelfsprekend dat er een kerkgebouw is, waar iemand terecht kan om een dienst bij te wonen, een kind te laten dopen, te huwen of zijn doden te begraven? Juist met het oog op de toekomst is het voor de overlevingskansen van een parochie hard nodig om een financiële basis te hebben en te behouden. Mede via de bijdrage kunnen we de parochie in stand houden en haar toekomst verzekeren. Wij zijn u voor uw bijdrage heel dankbaar.

De laatste jaren is het exploitatietekort gestegen. De oorzaken zijn minder inkomsten door lagere kerkbijdragen, minder kerkbezoek (ook uitvaartdiensten en huwelijken) en vrijwel geen opbrengst meer uit onder andere rente. De kosten worden door terughoudend beleid van het bestuur zoveel mogelijk beperkt. Het onderhoud van de kerkgebouwen kost veel geld.

De Kerk heeft het moeilijk en het zal zeker niet beter worden. De binding van parochianen met de geloofsgemeenschappen verandert. Veel mensen hebben het gevoel de kerk niet meer zo nodig te hebben voor hun leven en welzijn. Dit wordt nog extra gevoed door de vaak negatieve manier waarop de kerk in het nieuws komt. Men draagt daardoor ook financieel minder of helemaal niet meer bij. Het kan ook zijn, dat ook u niet zoveel met de kerk hebt, maar wel trots bent op het feit dat er in uw dorp een kerk staat, als teken van verbondenheid en gemeenschap van oudere en jongere mensen.

In onderstaand overzicht kunt u zien het verloop van de bijdragen parochianen in de periode 2013-2018 (rekeningcijfers):

2013
€ 287.932,00 
2014

€ 263.750,00 (fusiejaar)

2015
€ 244.293,00
2016
€ 255.027,00
2017
€ 226.325,00
2018
€ 221.757,00

De jaarrekeningen vertonen de volgende cijfers
(nadelig saldo) :

2013

€ 7.410,00

2014

€ 17.736,00 (fusiejaar)

2015

€ 77.788,00

2016

€ 70.661,00

2017

€ 54.993,00

2018

€ 142.860,00

Voor een meer gedetailleerd financieel schema van baten en lasten periode 2013 tot met 2018 wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

Ondanks al deze misschien wat minder positieve geluiden hebben wij toch hoop dat onze geloofsgemeenschap in onze Samen Willibrordus-parochie op de een of andere manier ook in de huidige samenleving een rol van betekenis kan blijven vervullen voor velen. Wij willen een blijvende actieve geloofsgemeenschap zijn, waar mensen gekend worden met hun zorgen en vreugden, met hun verlangens en levensvragen. Kerk zijn is en blijft vandaag de dag een uitdaging, waar wij ons als parochianen samen met ons als parochiebestuur en het pastorale team voor moeten inzetten. Het opent mogelijkheden om geloven én kerk-zijn in een nieuw licht te plaatsen. Zichtbaar in de samenleving en zeker met activiteiten voor jong en oud !

Wij danken al degenen die ons al vele jaren steunen. Geef voor je kerk, geef voor een kerk die verbindt.

Parochiebestuur R.K.Parochie Sint Willibrordus.

U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr. kerkbijdrage NL43RABO0113502958. Daartoe kunt u uw bank machtigen om per jaar of per half jaar een vast bedrag over te laten maken op de vermelde rekening. Ook kunt u een machtigingsformulier downloaden van onze parochie.

Het machtigingsformulier vindt u hier.

Voor eventuele verdere informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum Eersel. 0497 – 512235

Bijdrage aan de parochie worden door de overheid gezien als ‘gift’. Onder bepaalde voorwaarden is de bijdrage fiscaal aftrekbaar van de (inkomsten)belasting. Het kan gunstig zijn om uw bijdrage te registeren als periodieke gift. Meer daarover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.  

Wist u dat wij een ANBI status hebben?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de belasting.

    KERKBALANS 2021 (klik op logo)

Rekeningnummers

Duizel

reknr. NL15RABO0112891101


Eersel

reknr. NL43RABO0113502958


Knegsel

reknr. NL95RABO0154001074


Steensel

reknr. NL88RABO0112890563


Vessem

reknr. NL61RABO0154001201


Wintelre

reknr. NL03RABO0158100204


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel