Liturgie

Liturgie is afgeleid van het Griekse Liturgeia. Dit staat voor eredienst. Het geheel van gebeden en rituele handelingen tijdens een kerkdienst. Een bewust omschreven ceremonie om vieringen tijdens de religieuze bijeenkomsten van christenen aan te duiden. In het moderne Grieks betekent eucharsito nog altijd bedankt of dankjewel.

Een eucharistieviering (mis) is een liturgische plechtigheid die door de priester wordt opgedragen. De priester nodigt de gelovigen uit met hem te bidden tot God. De afwisseling van zitten, staan en knielen toont een betrokken houding van de gelovigen. Tegenwoordig wordt de priester vaak de voorganger genoemd.

Met de eucharistie wordt het offer van Christus aan het kruis herdacht en opnieuw beleefd. Veel van de onderdelen van de mis zijn symbolisch. Vooral de geconsacreerde (gewijde) hostie (brood) en wijn zijn belangrijk. Maar ook het altaar missaal, het boek met de gebeden van de liturgie, en het altaar, symbool van het offer van Christus, spelen een hoofdrol.

De eucharistieviering is het belangrijkste ritueel van de Rooms-Katholieke godsdienst. De liturgie van de mis bevat een vaste volgorde van handelingen met als hoogtepunt de consecratie, de wijding van het brood en de wijn. Deze handeling refereert aan het Laatste Avondmaal. Hier wordt herdacht hoe Jezus het brood en de wijn zegende en het deelde met zijn apostelen.

De eucharistieviering heeft iets feestelijks. De naam zegt het al een beetje, het is een viering. Op sommige hoogtijdagen wat meer zoals met Pasen en Kerstmis. Elk feest heeft zijn eigen liturgische kleur. Tijdens de vastenperiode is de kleur paars, de kleur van inkeer. Rond de kerstdagen wordt de geboorte van Jezus herdacht. Dan is de kleur wit. Tijdens herdenkingen van martelaarschap draagt de priester rood en in de gewone tijd van het jaar is hij in het groen gekleed.


De opbouw van de liturgie

Als de bel geklonken heeft komen de misdienaar(s) en de priester binnen. De mensen gaan staan en zingen een intredelied. Ter begroeting maken gelovigen en de priester een kruisteken. Er wordt een schuldbelijdenis gedaan en men vraagt om vergeving van begane zonden c.q. tekortkomingen. Dan volgt de dienst van het woord. Hier worden een stukje uit het Oude Testament, de brieven van de apostelen of het boek Openbaring voorgelezen. Daarna volgt er een lezing uit het evangelie.

In een overweging, preek of homilie genaamd, legt de priester de lezingen uit en geeft er een wending aan waarmee hij de aanwezigen probeert te raken. Vaak wordt er een link gelegd met de huidige stand van zake in de wereld om ons heen.

Daarna wordt de geloofsbelijdenis (credo) uitgesproken of gezongen. Een geloofsbelijdenis is een geheel van artikelen waarin een geloof is samengevat, of een belangrijke formulering of spreuk die de kern van een religie uitdrukt.

In de voorbeden wordt door de gelovigen gevraagd om hulp, wijsheid, kracht en mededogen in hun aardse bestaan. Dan volgt de dienst van de tafel/altaar. Hier wordt verwezen naar het offer van Christus. Hij gaf immers zijn lichaam en bloed voor zijn overtuiging. De collecte is een teken van verbondenheid tussen wat zich voltrekt op het altaar; ze verenigen zich met het offer van Jezus. Intussen bidt de priester over de gaven van de gelovigen.

Dan volgt het eucharistisch gebed. Dit wordt ook wel prefatie genoemd. In het Sanctus wordt God tot drie keer toe heilig genoemd.

De volgende stap is het hart van de viering. Tijdens de consecratie worden brood en wijn het Lichaam en Bloed van Christus. De priester heft tijdens de lofprijzing de heilige gaven omhoog.

Het Onze Vader wordt gebeden, de mensen wensen elkaar vrede en de priester breekt het brood, ook wel hostie genoemd. Het Agnus Dei (Lam Gods) wordt gezongen en de priester nodigt de gelovigen uit deel te namen aan de maaltijd de heren.

Tijdens de communie deelt de priester de hosties uit aan de aanwezigen met de woorden ‘Lichaam van Christus’ waarop de gelovigen antwoorden met ‘Amen’.

Nadat de gebruikte kelken en andere benodigdheden zijn opgeruimd en nog een laatste mededeling zegent de priester de aanwezigen. Na het slaan van een kruisteken verlaat iedereen de kerk en gaat zijns weegs.

Gebedsdiensten en woord- en communievieringen

In verband met het fors afgenomen aantal priesters worden tegenwoordig veel Eucharistievieringen vervangen door gebedsdiensten. Deze worden in onze gemeenschap geleid door een Diaken. In deze diensten ligt het accent op Schriftlezing, samenzang en gebed. Als er daarnaast ook hosties worden uitgedeeld die bewaard zijn gebleven uit een voorgaande Eucharistieviering is er sprake van een Woord- en Communieviering.

Oecumene

De parochie is vertegenwoordigd in een oecumenische werkgroep. Wij hebben ook contact met de Protestantse kerk in onze gemeente. Zie www.pkn-eersel.nl. Voor oecumene is Diaken van Olmen contactpersoon als secondant.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel