Oud-Pastoor Frans van der Weijst 60 jaar priester

Op 2 februari jl. vierde onze oud-pastoor Frans van der Weijst zijn 60-jarig priesterfeest in de St.Luciakerk te Steensel. Daar woonde en werkte hij de laatste jaren van zijn arbeidzame leven, als pastoor van Duizel en Steensel totdat hij  in 2015 met ‘pensioen’ ging.

Samen met pastoor Camiel van Lamoen ging hij voor in een mooie en feestelijke viering. Veel parochianen waren gekomen evenals veel familieleden van Frans.

Tijdens de preek sprak pastoor Van Lamoen niet alleen over het feest van Maria Lichtmis dat op 2 februari wordt gevierd. Hij sprak ook de jubilaris op een bijzondere wijze toe. Hij belichtte zijn rol en betekenis voor de parochianen. De manier waarop hij de mensen altijd ter zijde stond, goed naar hen luisterde en zijn grote betrokkenheid bij hun wel en wee.

Dat maakte hem zeer geliefd en is een reden tot  grote dankbaarheid van de parochianen. Een hartelijk applaus van alle kerkgangers ondersteunde de mooie woorden van pastoor Van Lamoen.

Aan het eind van de viering sprak ook ‘pastoor’ Frans van der Weijst een woord van dank. Hij vond het fijn dat hem de gelegenheid was geboden hier zijn feest te vieren, samen met zijn oud-parochianen én met zijn familie die hem zeer na aan het hart ligt. Hij gaf aan vooral dankbaar te zijn voor alles wat hem gegeven was. Dank aan Onze Lieve Heer en de mensen die hem ontmoetten en die met hem optrokken. Hij eindigde met een grappig verhaal betreffend de uitleg van de term: “Maria Lichtmis.”

“Hoe we daaraan komen heeft pastoor Van Lamoen  nog níet uitgelegd. Maar zoals het evangelie vertelt gingen Jozef en Maria met hun zoon Jezus naar de tempel. Daar werd hij, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, opgedragen aan God. En daarna vierden ze thuis een beetje feest.

Daar hoorde een lekkere worst bij die in de schouw hing. Jozef wilde die pakken maar kwam er niet bij dus riep hij: ‘Maria, licht me is!’”  Een vrolijke lach bracht dit verhaal teweeg en natuurlijk een dankbaar applaus voor de jubilaris.  Na de viering kreeg iedereen de gelegenheid de feesteling persoonlijk de hand te schudden en een attentie aan te bieden. Dit is bestemd voor projecten in Mali waar Frans en zijn confraters nog altijd zeer betrokken bij zijn.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel