Parochie Secretariaat

De vastgestelde organisatiestructuur, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de inmiddels in gang gezette pastorale- en bestuurlijke activiteiten hebben het bestuur er toe geleid dat met ingang van 1 augustus 2018 een professionele medewerkster is aangesteld. Een gefuseerde parochie (2014) kan niet goed functioneren zonder ondersteuning vanuit één centraal punt, zijnde het parochiesecretariaat.

Het parochiesecretariaat is het centrale adres in de parochie, waar iedereen met allerlei vragen terecht kan. Het fungeert als schakel tussen parochie en geloofsgemeenschap en staat daarmee ten dienste van het bestuur en het pastoraal team. Een ‘nieuwe’ parochie vraagt ook om een vast punt waar (communicatie)lijnen samenkomen. Een centraal aanspreekpunt naast het bestuurlijk en pastoraal team is daarbij cruciaal.

  • De organisatie: In de parochie Eersel wordt het bestuurlijke – en het pastorale werk aangestuurd door het parochiebestuur met dien verstande dat voor wat betreft het onderdeel pastoraal een eigen secretariële ondersteuning plaatsvindt. Het werk van de parochie wordt georganiseerd door het bestuur met inschakeling van een tweetal werknemers en een drietal vrijwilligers. De parochiesecretaresse geeft leiding aan het parochiesecretariaat c.s.
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: De parochiesecretaresse is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bestuur en in principe mede voor het pastorale team. Zij coördineert alle activiteiten op het gebied van planning, agendabeheer, interne en externe contacten en correspondentie. Voor wat betreft de pastorale activiteiten wordt dit primair uitgevoerd door de pastoraal secretarieel medewerkster.
  • Ondersteuning coördinatie en bestuur: Voeren van het secretariaat voor de diverse vergaderingen, voorbereiden, notuleren en bewaken van actiepunten voorvloeiend uit de deze vergaderingen.  
  • Coördinatie secretariaat: Zorgdragen voor de dagelijkse aansturing en verdeling van werkzaamheden, toezien op de uitvoering en ontwikkelen van werkprocessen.
  • Secretariële werkzaamheden: Telefoonbehandeling, agendabeheer, opzetten en bijhouden van archief en het verzamelen en archiveren van documenten.
  • Administratieve afhandeling: Verzorgen van correspondentie voor bestuur, behandeling inkomende en uitgaande post (fysiek en via de mail), zelfstandig afhandelen van routinematige werkzaamheden en opstellen protocollen en procedures.
  • Bijzondere taak: het ontwerpen, opzetten en bijhouden van de website evenals het aanspreekpunt en inbreng in samenstelling van de parochiële informatierubriek De Hint.
  • Sleutelbeheer en ICT- coördinator.
  • Het meedenken met bestuurlijke en pastorale vraagstukken.
Contact
Parochiesecretaresse

Mevrouw
Lucyl van den Putte
0497 – 51 22 35
06 – 39 37 01 05

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 07.30 tot 13.00 uur.

Op dinsdag alleen via het mobiele nummer bereikbaar.

Aanwezig op het parochiesecretariaat op maandag, woensdag en donderdag van 07.30 tot 13.00 uur.

E-mail adres : secretariaat@parochieeersel.nl


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel