Pastoraal Team Parochie ‘Samen Willibrordus’ Eersel

v.l.n.r. Pastoraal medewerkster Wilma Kouwenberg, Diaken Johan van Olmen, Pastoraal secretaresse Susanne van den Heuvel, Pastoor Camiel van Lamoen

MISSIE:

“De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar en voor de noden in de samenleving, lerend, vierend en dienend te handelen vanuit het geloof in Christus. Zij inspireert om – net als de Goede Herder en net als Sint Willibrordus – voor elkaar herder te zijn, zeker op belangrijke momenten in het leven van mensen. Zij doet dit in verbondenheid met de katholieke traditie en de Wereldkerk en tegelijkertijd met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting.”


Pastoor Camiel van Lamoen

Beste parochianen,

Mijn naam is Camiel van Lamoen. Ik ben geboren in Heeswijk-Dinther op 4 september 1963. Na mijn middelbare school heb ik theologie gestudeerd in Tilburg en stage gelopen in de parochie. Daarna heb ik in Den Bosch mijn priesteropleiding afgerond en ben op 20 mei 1989 tot priester gewijd.

In de achterliggende periode ben ik werkzaam geweest in de parochies van Helmond, Gemert-Bakel en sinds 2014 ben ik werkzaam in Eersel.

De huidige tijd staat vooral in het teken van het vormgeven aan de fusie van onze geloofsgemeenschappen die met elkaar Samen Willibrordus vormen.

Samen met het parochiebestuur en het pastoraal team.

Werken in teamverband vind ik fijn.

Pastoor C. van Lamoen.

Diaken Johan van Olmen

Diaken Johan van Olmen werd per 1 juni 2012 benoemd als Diaken van de Parochie van Sint Willibrordus Eersel als ondersteuner van het Pastorale werk bij Pastoor van Delden.

Ik ben geboren op 31 december 1949 te Netersel als de oudste zoon in een boerengezin van negen kinderen en heb zeven broers en een zus.

Ik woon vanaf 1972 in Hapert en was bijna 43 jaren gehuwd geweest met Annie Jansen, die mij helaas ontvallen is op 27 oktober 2015. Ons huwelijk is niet gezegend met een aantal kinderen. Dit gemis vul ik ruimschoots in door ten dienste te staan voor anderen, onder andere door als vrijwilliger te fungeren als Diaken in een van de parochies van het Bossche Bisdom.

Daarnaast heb ik gewerkt als administratief medewerker op de secretarie van de Gemeente Bladel (tot november 2014).

Na mijn studies op het Sint Janscentrum in Den Bosch van 1990 tot september 1995 heb ik op 30 september 1995  in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan in Den Bosch mijn diakenwijding ontvangen uit handen van Monseigneur Ter Schure.

Daarna ben ik nog enige tijd werkzaam geweest in de Parochies van Hoogeloon en Vessem, waar ik stage heb gelopen in het jaar voordat ik mijn diakenwijding mocht ontvangen. Van 01 november 1995 tot 01 september 2004 heb ik als diaken gewerkt in de Parochie Sint Joseph Haghorst, waar geen pastoor meer was sedert het overlijden van Pastoor Jurriëns.

Daarnaast heb ik enige tijd de honneurs waargenomen binnen de Parochie te Diessen vanaf november 2003 en heb hand- en spandiensten verricht in diverse parochies te Tilburg. Overigens met veel plezier.

Toen de Parochie Haghorst samenging met de Parochie Diessen ben ik overgeplaatst naar de Parochie van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Reusel per 01 oktober 2004, alwaar ik op plezierige wijze heb samengewerkt met Pastoor Luc Buyens tot 01 september 2011.

Door het samenvoegingsbeleid van het bisdom heeft het enige tijd geduurd vooraleer ik een nieuwe taakopdracht heb gekregen. Deze tijd heb ik ruimschoots benut door hier en daar te fungeren en eens wat anders te gaan bekijken. Je wordt er alleen maar wijzer van.

Als diaken binnen uw parochie ben ik herbenoemd op 01 mei 2014 toen de fusie binnen de Parochie Sint Willibrordus Eersel een feit werd en ik ook bekend werd in de kerkdorpen Duizel, Steensel, Knegsel, Vessem en Wintelre.

Ook geniet ik bekendheid binnen de Gilden van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, waarvan ik gedurende 32 jaren heb deel uitgemaakt van het Bestuur van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, waarvan 6 jaren als lid van het dagelijks bestuur.

Ik hoop dan ook bij de uitoefening van mijn functie binnen de Parochie van Sint Willibrordus Eersel veel voor u te kunnen betekenen om het Rijk Gods gestalte te geven.  

Pastoraal ondersteuner Wilma Kouwenberg

Mijn naam is Wilma Kouwenberg v.d. Ven.

Ruim vijfenveertig jaar getrouwd met Jack Kouwenberg, we zijn gezegend met twee zonen, twee schoondochters en vijf kleindochters.

Vanaf 2006 ben ik vrijwilligster in de functie van pastoraal medewerker voor de Willibrordus parochie in Eersel.

Bij het pastoraal team wil ik graag een steentje bijdragen als pastoraal medewerker voor de “samen Willibrordusparochie”.

Een samenwerking die vruchten afwerpt voor en met de mensen van Duizel, Eersel, Steensel, Knegsel, Vessem en Wintelre.

Daarbij denkend aan een spreuk die ik van ons moeder heb mogen ontvangen:

wij mensen zijn gemaakt
om vreugde te scheppen
in het leven
vreugde is de maatstaf
voor onze ware rijkdom. 

Pastoraal secretarieel medewerkster

Ik ben Susanne van den Heuvel – De Mol. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en woon en werk al mijn hele leven in Eersel. Momenteel werk ik op het Rythovius College als remedial teacher, als trouwambtenaar voor de gemeente Bladel en als secretaresse voor het pastoraal team. Ik ben via het kinderkoor, jongerenkoor, gemengd koor, communiewerkgroep en de vormselwerkgroep op deze positie beland. Samen met het pastoraal team mag ik vormgeven aan de parochie Samen Willibrordus!


Pastoraal Team

De pastoor is degene die de eindverantwoordelijkheid draagt en daarom het voorzitterschap vervult van het pastoraal team. Het pastoraal team bestaat nu uit de door de bisschop benoemde pastoor, een diaken en een pastoraal medewerkster. Voor het pastoraal team is een pastoraal secretaresse aangesteld. Het team heeft tot taak pastoraal leiding te geven aan de geloofsgemeenschap, pastoraal werk te doen en pastoraal beleid te ontwikkelen voor de dorpen in onze parochie waar de kerk gesloten zal gaan worden en voor de dorpen waar de kerk open blijft. Het pastoraal team heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vernieuwd beleidsplan gepresenteerd, zie pastoraal beleidsplan 2022-2024. Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat. De leden van het pastoraal team hebben naast hun algemene taken, ieder hun specifiek aandachtsgebied. Dit vraagt nog om nadere uitwerking.

Het is wel van belang om hier even stil te staan bij het verschil in de ambtsuitoefening van kerkelijke taken tussen het ambt van priester en diaken. Een diaken is niet hetzelfde als een priester. Priesterkandidaten worden eerst als diaken gewijd en dan later priester. In onze parochie hebben we een permanente diaken in de persoon van Johan van Olmen. Johan heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en werkt vrijwillig als diaken in onze parochie. Hij heeft een wijding ontvangen en mag een aantal liturgische taken uitoefenen; assisteren in de eucharistie, de preek houden, kinderen dopen, huwelijken inzegenen enzovoorts. Echter, de belangrijkste zending (taak) is de diaconie, namelijk dienstbaar zijn. Dit speelt op heel wat terreinen, bijvoorbeeld dienstbaar zijn aan mensen in nood, mensen die rouwen en dienst aan de samenleving.

In tegenstelling tot de priesterwijding is de diakenwijding op zichzelf geen sacrament maar behoort naast de priesterwijding samen met de bisschopswijding tot het wijdingssacrament. De diaken heeft minder sacramentele bevoegdheid dan de priester.

De priester is bevoegd tot het toedienen van vijf van de zeven sacramenten, de diaken tot twee daarvan, het doopsel en het huwelijk, maar niet de Eucharistie, de biecht en de ziekenzalving en ook niet het Vormsel.

Behalve de Pastoor en Diaken, bevat ons pastoraal team ook een pastoraal medewerkster, Wilma Kouwenberg, met haar eigen aandachtsveld.

Het pastoraal team heeft een pastorale secretaresse. Susanne van den Heuvel, die nauw samenwerkt met onze parochiesecretaresse Lucyl van den Putte.

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen. Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel