Pastoraal TeamSamenstelling

V.l.n.r.; Diaken Johan van Olmen, Pastoraal ondersteuner Wilma Kouwenberg, Pastoor Camiel van Lamoen, Diaken Gust Jansen.

Missie:

“De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar en voor de noden in de samenleving, lerend, vierend en dienend te handelen vanuit het geloof in Christus. Zij inspireert om - net als de Goede Herder en net als Sint Willibrordus - voor elkaar herder te zijn, zeker op belangrijke momenten in het leven van mensen. Zij doet dit in verbondenheid met de katholieke traditie en de Wereldkerk en tegelijkertijd met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting.”

Het Pastoraal team


De pastoor is degene die de eindverantwoordelijkheid draagt en daarom het voorzitterschap vervult van het pastoraal team. Binnen het team is sprake van een goede taakverdeling. Het pastoraal team bestaat uit de door de bisschop benoemde pastoor en een tweetal diakens. Aan het pastoraal team is een pastoraal ondersteuner toegevoegd. Het team heeft tot taak pastoraal leiding te geven aan de geloofsgemeenschap, pastoraal werk te doen en het vastgestelde en middels gedeeltelijk in uitvoering genomen pastoraal beleidsplan 2017-2022 tot uitvoering te brengen. Het pastoraal team werkt gezamenlijk aan een vernieuwd beleidsplan. Zie hoofdstuk 8 van de toekomstvisie. Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat. De leden van het pastoraal team hebben naast hun algemene taken, ieder hun specifiek aandachtsgebied. Hierna, onder het kopje Taken, vindt u de onderverdeling.

Het is wel van belang om hier even stil te staan bij het verschil in de ambtsuitoefening van kerkelijke taken tussen het ambt van priester en diaken. Een diaken is niet hetzelfde als een priester. Priesterkandidaten worden eerst als diaken gewijd en dan later priester. In onze parochie hebben we twee permanente diakens. Dat kunnen zowel gehuwde als ongehuwde mannen zijn. Een permanent diaken kan zijn gewone dagelijkse werkzaamheden verder zetten in combinatie met een pastorale taak of kan ook voltijds pastoraal werkzaam zijn. Hij heeft een wijding ontvangen en mag een aantal liturgische taken uitoefenen; assisteren in de eucharistie, de preek houden, kinderen dopen, huwelijken inzegenen enzovoorts. Echter, de belangrijkste zending (taak) is de diaconie, namelijk dienstbaar zijn. Dit speelt op heel wat terreinen, bijvoorbeeld dienstbaar zijn aan mensen in nood, mensen die rouwen en dienst aan de samenleving.

In tegenstelling tot de priesterwijding is de diakenwijding op zichzelf geen sacrament maar behoort naast de priesterwijding samen met de bisschopswijding tot het wijdingssacrament. De diaken heeft minder sacramentele bevoegdheid dan de priester.

De priester is bevoegd tot het toedienen van vijf van de zeven sacramenten, de diaken tot twee daarvan, het doopsel en het huwelijk, maar niet de Eucharistie, de biecht en de ziekenzalving en ook niet het Vormsel.

Behalve de Pastoor en Diakens, bevat ons pastoraal team ook een pastoraal ondersteuner met haar eigen aandachtsveld.

Het pastoraal team heeft secretariële ondersteuning.


Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen. Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

GedragscodeSusanne van den Heuvel

secretariële ondersteuning
van het
pastoraal team


Taken


De leden van het pastoraal team hebben naast hun algemene taken, ieder hun specifieke aandachtsgebieden:

Pastoor van Lamoen:
Primair: Liturgie
Secondair: Eerste Communie, Jaarlijkse vieringen (m.u.v. gildevieringen)

Diaken Jansen:
Primair: Geloofsvorming, Diaconie, Kinderen en Jongeren, Persoonlijk Pastoraat
Secondair: Vormsel

Diaken van Olmen:
Secondair: Oecumenische Vieringen, Gildevieringen, Diaconaal Noodfonds, Communie thuis, Overlijden

Pastoraal ondersteuner Kouwenberg:
Secondair: Bezoek voor jong en oud, Communie thuis, Verzorgingshuizen

 

U kunt het pastoraal team bereiken via het parochiesecretariaat.

Missie en visie


MISSIE: Waar wij voor staan

“Mensen van de Weg”, zo noemden de eerste Christenen zich.

Willibrordus ging in zijn tijd op weg, en kwam volgens historische bronnen zo ook in onze contreien, in wat we nu het Eerselse noemen in het bijzonder. Met zijn missionering en evangelisatie verbond hij ons mensen met het christelijk geloven en leven als een “way of life”.

Als Samen Willibrordusparochie willen wij in zijn voetspoor verder gaan. We worden geroepen om als parochie niet langer ‘te blijven zitten waar we zitten’, maar om met elkaar op zoek te gaan naar een nieuw land met kleinere gemeenschappen waarin een klimaat is om God en geloven ter sprake te brengen en aan te wakkeren. Dit is geen gemakkelijke weg. We zullen naast bekende wegen ook nieuwe wegen moeten inslaan en in die zoektocht mogen we erop vertrouwen dat de God van Abraham, die zich noemt IK-ZAL-ER-ZIJN, ook met ons zal meegaan als Helper en Metgezel.

Deze missie beleven we als parochie als deel van het Dekenaat Bladel-Oirschot in het Bisdom ’s-Hertogenbosch.

“De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar en voor de noden in de samenleving, lerend, vierend en dienend te handelen vanuit het geloof in Christus. Zij inspireert om - net als de Goede Herder en net als Sint Willibrordus - voor elkaar herder te zijn, zeker op belangrijke momenten in het leven van mensen. Zij doet dit in verbondenheid met de katholieke traditie en de Wereldkerk en tegelijkertijd met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting”.

VISIE: Waar wij voor gaan

Onze parochie is een stukje Nederland: secularisatie, individualisme nemen toe, kerkbetrokkenheid en het aantal vrijwilligers nemen af, het pastoraal team wordt kleiner. Met het oog op onze toekomst moet er iets gebeuren met onze manier van kerk zijn.

We laten ons inspireren door woorden van de profeet Jesaja:

“Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is als begonnen, merk je het niet?” (Jes 49:18-19)

We zien dan ook het proces van ontkerkelijking niet als een bedreiging, maar eerder als een uitdaging. We merken dat er om ons heen nog steeds (steeds meer?) behoefte bestaat aan verbondenheid, zingeving, vitale spiritualiteit.

Veel mensen willen hoogte- en dieptepunten in hun leven niet meer vieren in een traditioneel kerkelijk verband, maar stellen wel prijs op een vormgeving waarin de diepere laag van het leven wordt benoemd. Wij vinden dat ze daarvoor bij onze parochie terecht zouden moeten kunnen.

Wij willen breder denken dan de traditionele activiteiten die veel parochianen gewend zijn. Dat betekent wel dat we deze koesteren en, zolang als dat mogelijk is, willen blijven uitvoeren. Daarnaast willen we echter ook kijken welke andere activiteiten we kunnen opzetten.

Dat zullen dan activiteiten zijn die te maken hebben met:

- gemeenschapsvorming
- vitaliteit
- de mogelijkheid om je verhaal te kunnen vertellen
- zingeving in brede zin. 

Waar wij voor gaan:

 1. In voorgaand beeld staan de primaire uitgangspunten voor ons als Samen Willibrordusparochie geformuleerd.
 2. We werken aan een open, gastvrije parochie waar parochianen zich overal thuis voelen, met aandacht voor eenheid en een mild klimaat.
 3. We versterken onze missie en identiteit en maken deze zichtbaar op het gebied van geloofsvorming, liturgie en diaconie zodat gedoopten eigentijds kunnen getuigen van hun geloof, en niet-parochianen zich ook thuis mogen voelen. Daarbij zullen zeker de volgende onderwerpen - geen limitatieve - opsomming ter sprake komen:
 • hoe gaan we straks liturgie vieren en houden in het weekend;
 • welke mogelijkheden bieden wij aan om in onze dorpen, waarvan de kerk aan de eredienst is onttrokken, toch als parochie pastoraal present te blijven;
 • hoe gaan we het sacrament van de doop doen; centraal of …
 • op welke wijze gaan we met de bestaande kindervieringen om;
 • hoe gaan we de 1e Communie en het H.Vormsel voorbereiden en vieren;
 • bieden wij onze parochianen ruimte voor de viering van het afscheid van hun dierbare in een avondwake en/of uitvaart;
 • gezamenlijke Willibrordusvieringen;
 • diaconale activiteiten.

U ziet een veelvoud aan onderwerpen die antwoord dienen te krijgen.

 1. We hebben aandacht voor mensen, die aan hun nieuwe parochie en manier van kerk zijn moeten wennen.
 2. We werken aan dialoog met de andere geloofsgemeenschappen binnen onze gemeente en willen als kerk present zijn in onze dorpen.
 3. We werken aan een evenwichtige leeftijdsopbouw van de vrijwilligers en van de deelnemers aan de activiteiten in onze parochies voor zover dat in ons vermogen ligt.
 4. We zullen ons beraden op welke wijze wij parochianen willen betrekken bij het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan.

We hebben ons bij de samenstelling van onze visie laten leiden door centrale waarden zoals deze eveneens vermeld staan in het huidige Pastoraal Beleidsplan: “aandacht voor elkaar”, “een bron van inspiratie” en “harmonie tussen ruimte voor uniciteit en het onderdeel uitmaken van een wereldkerk”.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel