Pastoraal TeamSamenstelling

V.l.n.r.; Diaken Johan van Olmen, Wilma Kouwenberg, Pastoor Camiel van Lamoen, Diaken Gust Jansen.

Missie:

“De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar en voor de noden in de samenleving, lerend, vierend en dienend te handelen vanuit het geloof in Christus.

Zij inspireert om –net als de Goede Herder- voor elkaar herder te zijn, zeker op belangrijke momenten in het leven van mensen.

Zij doet dit in verbondenheid met de Katholiede traditie en de Wereldkerk en tegelijkertijd met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving.

Het Pastoraal team


De pastoor is degene die de eindverantwoordelijkheid draagt en daarom het voorzitterschap vervult van het pastorale team. Binnen het team is sprake van een goede taakverdeling. Het pastorale team bestaat uit de door de bisschop benoemde personen (pastoors, diakens), alsook uit pastorale werkers/werksters. 

Het pastorale team heeft tot taak pastoraal leiding te geven aan de geloofsgemeenschap, pastoraal werk te doen en het vastgestelde en inmiddels in uitvoering genomen pastoraal beleidsplan tot uitvoering te brengen. Het pastorale team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat. Voor de basis pastorale taken is onze pastoor het aanspreekpunt waar u terecht kunt. Zoals uit het organisatieschema is op te maken heeft het pastorale team een directe relatie met een aantal aangelegenheden die affiniteit hebben met het pastorale. Het gaat dan om de zogenaamde initiatiesacramenten (Doop, Eerste Communie en Vormsel) en liturgische en overige catechetische onderwerpen.

Zoals u uit het vorenstaande kunt opmaken bestaat het pastorale team uit een vijftal personen, te weten twee priesters (pastoor Van Lamoen en pastoor Verschure, twee diakens (de heren Jansen en Van Olmen)  en een pastoraal medewerkster (mevrouw Kouwenberg).

Het  is wel van belang om hier even stil te staan bij het verschil in de ambtsuitoefening van kerkelijke taken tussen het ambt van priester en diaken.

Een diaken is niet hetzelfde als een priester. Priesterkandidaten worden eerst als diaken gewijd en dan later priester. In onze parochie hebben we twee permanente diakens. Dat kunnen zowel gehuwde als ongehuwde mannen zijn. Een permanent diaken kan zijn gewone dagelijkse werkzaamheden verder zetten in combinatie met een pastorale taak of kan ook voltijds pastoraal werkzaam zijn. Hij heeft een wijding ontvangen en mag een aantal liturgische taken uitoefenen; assisteren in de eucharistie, de preek houden, kinderen dopen, huwelijken inzegenen enzovoorts. Echter, de belangrijkste zending (taak) is de diaconie, namelijk dienstbaar zijn. Deze dienstbaarheid speelt op heel wat terreinen, bijvoorbeeld dienstbaar zijn aan mensen in nood, mensen die rouwen…

In tegenstelling tot de priesterwijding is de diakenwijding op zichzelf geen sacrament maar behoort naast de priesterwijding samen met de bisschopswijding tot het wijdingssacrament. De diaken heeft minder sacramentele bevoegdheid dan de priester. De priester is bevoegd tot het toedienen van vijf van de zeven sacramenten, de diaken tot twee daarvan, het doopsel en het huwelijk, maar niet de Eucharistie, de biecht en de ziekenzalving en vanzelfsprekend ook niet het Vormsel.

Het pastorale team heeft secretariële ondersteuning.

Taken


De leden van het pastoraal team hebben naast hun algemene taken, ieder hun                specifieke aandachtsgebied.
Pastoor Camiel van Lamoen 
  • Kinderen tot en met eerste Communie, de allerkleinsten.
  • Algemeen bestuur.
Pastoor Ton Verschure
  • Zorg voor ouderen en zieken.
  • Alle voorkomende werkzaamheden op pastoraal gebied in Wintelre, Vessem en Knegsel.
Diaken Johan van Olmen
  • Oecumene en diaconale activiteiten ter ondersteuning van de armen en kwetsbare mensen in de samenleving.
Diaken Gust Jansen
  • De jeugd en jongeren (vanaf Vormsel)
  • MOV
Wilma Kouwenberg
  • Zorg voor ouderen en zieken voor de fusieparochie.

Waarom een pastoraal beleidsplan?

Iedere betrokken parochiaan kan het zien. Als Kerk hebben we te maken met een situatie van krimp op bijna alle terreinen. Het aantal mensen dat op regelmatige basis deelneemt aan vieringen en kerkelijke activiteiten wordt kleiner, er is vergrijzing, het aantal vrijwilligers neemt af. Daarnaast verandert onze samenleving. Er is weinig behoefte bij jongere generaties aan ons klassieke programma van veel vieringen en grootschalige activiteiten. Er is zeker behoefte aan spiritualiteit en zingeving, maar wij hebben die omslag naar een samenleving van mensen die steeds meer individueel op zoek zijn naar God en zingeving, nog niet of onvoldoende gemaakt. Ook is het huidige pastoraal team ‘kleiner’ dan in het verleden. Het team zal in de toekomst nog kleiner worden. Het bisdom reageert op deze krimpsituatie met steeds verdergaande schaalvergroting en samenvoeging van parochies. Samenwerking en samenvoeging is aan de orde geweest in de periode 2010-2014. Dit heeft vervolgens geresulteerd in een parochiële fusie in 2014, waarbij de zes bestaande parochies van de gemeente Eersel juridisch zijn opgeheven en er één nieuwe parochie is ontstaan, zijnde de R.K. Parochie Sint Willibrordus Eersel. We kunnen ons niet afsluiten voor de gevolgen van deze fusie. Al deze ontwikkelingen dwingen ons na te denken over de toekomst en verplichten ons ook om ingrijpende keuzes te maken om een vitale parochie te kunnen blijven. Regeren is vooruitzien, horen we wel eens. Dat geldt ook voor een parochie. Dit beleidsplan is geschreven voor de periode 2017-2022 en zal in de loop van 2019 worden geëvalueerd. Hoe de toekomst er ook uit zal zien… duidelijk is dat geloofsgemeenschappen elkaar hard nodig zullen hebben op bijna elk terrein. Samenwerking over de grenzen van de eigen geloofs- en dorpsgemeenschap heen zal het sleutelwoord zijn om in de toekomst een vitale parochie te kunnen blijven. Dit zal, zo denken wij, voor velen niet eenvoudig zijn. Het valt ons op dat veel parochianen moeite hebben over de grens van hun locatie te denken. Toch zal dit nodig zijn. Regelmatig horen wij dat betrokken parochianen niet goed snappen waarom al deze ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Men plaatst vraagtekens bij het tempo waarin al deze veranderingen doorgevoerd moeten worden. Geluiden als bij ons gaat het nog prima, of we hebben genoeg vrijwilligers en de kerkbijdrage is toch nog goed, horen wij regelmatig. De noodzaak om pastorale en organisatorische veranderingen door te voeren worden nog niet overal gevoeld. Vele parochianen hebben de fusie als opgelegd van boven ervaren en voelden zich bij het fusieproces niet betrokken. Dit heeft bij parochianen gevoelens van teleurstelling en zelfs onverschilligheid teweeg gebracht. Toch is het onze verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven aan een proces dat onze parochie toekomstbestendig maakt. Veranderingen in kerk en samenleving gaan zo snel dat wij niet stil kunnen zitten en doen alsof deze veranderingen ons niet raken. We zullen nieuwe wegen moeten gaan. Daarbij willen wij het uiterst mogelijke doen om het goede te behouden. Wij verwachten dat we met waarschijnlijk minder mensen en middelen, optimistisch en hoopvol katholiek kunnen zijn! Wij willen een vierende, lerende en dienende geloofsgemeenschap zijn waar ieder mens welkom is!

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel