Stand van zaken met betrekking tot de toekomstvisie R.K. Parochie Sint Willibrordus Eersel

Zoals bekend heeft het parochiebestuur en het pastoraal team in oktober 2019 in elk kerkdorp een bijeenkomst belegd waarin zij hebben mede gedeeld het parochiebestuur en het pastoraal team voornemens is om een drietal kerken te sluiten en aan de eredienst te onttrekken. Het besluit om kerken aan de eredienst te onttrekken is een besluit van de bisschop. Na de informatie-avonden hebben wij de ontvangen mondelinge zienswijzen tijdens die avonden evenals de schriftelijke reacties nader besproken hetgeen echter niet heeft geleid tot aanpassing van ons standpunt. Vervolgens hebben wij ons gewend tot de bisschop onder overlegging van alle relevante informaties. De bisschop heeft ons in juni het volgende bericht:

De Priesterraad heeft in haar vergadering van mei 2020 op basis van onze argumenten (deze zijn beschreven in het document: DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!: ‘MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED’) unaniem positief geadviseerd over de onttrekking aan de eredienst van de kerken te Duizel, Knegsel en Steensel.

De uiteindelijke onttrekking aan de eredienst van deze kerken, welke niet gelijktijdig hoeft plaats te vinden, zal dan worden geformaliseerd middels een bisschoppelijk decreet en wel op het moment dat een herbestemming in zicht is.

Het parochiebestuur is in overleg met diverse instanties met betrekking tot die herbestemming. Zolang die nog niet is geaccordeerd blijven er kerkelijke vieringen plaatsvinden. Mede in verband met de ‘personele bezetting’ van het pastoraal team in de zeer nabije toekomst beraden wij ons momenteel op de huidige frequentie van het aantal weekendvieringen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel