Toekomstvisie

Door Jos Thomas, gevolmachtigd vice-voorzitter, oktober 2019

Een toekomstvisie opstellen is een uitdaging: nadenken over de koers voor de komende periode. Het is een koersdocument dat richting geeft aan de keuze die we nu gaan maken bij tal van kerkelijke en pastorale ontwikkelingen dus ook binnen het parochiële gebeuren in Eersel. De visie geeft een ambitie weer, geeft richting aan, maar benoemt ook concreet te zetten stappen.

Een toekomstvisie nodigt eveneens uit tot herijking of vernieuwing van beleid of bevestigt de al ingezette koers. Het is geen blauwdruk voor de komende 10 jaar, daarvoor is de toekomst te onzeker.
De ontwikkelingen binnen het maatschappelijk leven brengen ook veranderingen met zich mee in het samenleven van mensen en inherent daaraan het kerk-zijn. Door te anticiperen en te zoeken naar nieuwe wegen komen er oplossingen voor de gevolgen van de ontwikkelingen in de huidige samenleving. De achtergrond van de parochiële, pastorale en bestuurlijke ontwikkeling wordt ingegeven door de gestaag doorzettende ontkerkelijking. De gevolgen daarvan zijn ook in onze parochie zichtbaar geworden en ondermijnen nu al maar ook op langere termijn nog meer de vitaliteit en dus het voortbestaan van de ‘individuele kerken’ in onze zes dorpen.

In het bijzonder het teruglopend kerkbezoek en de daarmee gepaard gaande verdere vergrijzing van onze kerkgemeenschap, evenals het vinden van voldoende nieuwe vrijwilligers en voorgangers, zijn zorgen van grote betekenis voor ons als parochiebestuur en pastoraal team.
Dit alles heeft er toe geleid, dat een jaar geleden het parochiebestuur én het pastoraal team in gesprek zijn gegaan over de toekomst van onze parochie en onze geloofsgemeenschappen. Daarbij hebben wij ons de volgende vragen gesteld:

Wat voor een parochie willen we zijn?
En wat moet daarvoor gebeuren?

We hebben nagedacht over hoe wij het kerkelijke, pastorale en bestuurlijke gebeuren vorm en inhoud kunnen geven en op elke wijze, nu én de toekomst. Dit heeft er toe geleid dat wij een toekomstvisie hebben opgesteld met als titel;
DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!“MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED”.

Informatie over deze toekomstvisie zijn neergelegd in een aantal schriftelijke stukken: Pastorale overwegingen in een snel veranderende samenleving door pastoor Van Lamoen, gepubliceerd in de Hint van 2 oktober 2019, no.1202. Het document: De Toekomstvisie.
De publicatie in De Hint gedateerd 30 oktober 2019, no.1206 <zijnde het wekelijkse informatiebulletin> van de parochie waarin in grote lijnen informatie wordt gegeven over die toekomstvisie met tevens daarin een uitnodiging aan de parochianen voor de informatiebijeenkomsten in de eerste twee weken van november 2019.

Deze rubriek Toekomstvisie zal staande het proces verdere invulling krijgen naar gelang de procedure besluitvorming kent of nadere informatie.

In de onderstaande link vindt u het document “De toekomst van onze parochie is nu! Met geloof, vertrouwen en moed”

Heroverweging januari 2020

Toekomstvisie R.K. Parochie Sint Willibrordus. Stand van zaken.

In november 2019 hebben het parochiebestuur en het pastoraal team de zes kerkdorpen bezocht. Tijdens dit bezoek is informatie verstrekt met betrekking tot de toekomstvisie en het voornemen om een drietal kerken te sluiten en inherent daaraan aan de goddelijke eredienst te doen onttrekken. Dit voornemen is onderhevig aan besluitvorming door de bisschop. Voor de onttrekking aan de eredienst heeft het bestuur  – in gezamenlijkheid met het pastoraal team – een kerkrechtelijke procedure te doorlopen. Voorgeschreven is dat in die procedure de geloofsgemeenschappen moeten worden geïnformeerd en dat heeft plaatsgevonden middels de informatie-avonden.

Sluiting van een kerk is een ingrijpend gebeuren. Parochianen hebben lief en leed gedeeld in dit gebouw. Het zal met verdriet en weemoed gepaard gaan. Wij zien met tevredenheid terug op deze bijeenkomsten, ondanks het feit dat kritische geluiden zijn geadresseerd. Voor alle kerken moet gezegd worden dat ze speciale betekenis hebben voor de mensen. Dat maakt het proces ook zo pijnlijk. Wij willen het kerkgebouw behouden, alleen met een ander gebruik en een andere eigenaar. Dit is voor ons aanleiding geweest om in volle omvang ons voornemen te bespreken. Wij begrijpen heel goed de emoties die door onze parochianen worden gevoeld, maar uiteindelijk hebben wij na zorgvuldig onderzoek en na afweging van facetten toch besloten ons eerdere voornemen te handhaven of met andere woorden de vragen, reacties hebben niet geleid tot aanpassing van ons voornemen. Voor zover dat in ons vermogen lag hebben wij op vragen tijdens de informatiebijeenkomsten ter plekke geantwoord en daar waar wij dit niet direct konden, hebben wij die meegenomen in onze heroverweging en vertaald in een document ‘Standpuntbepaling parochiebestuur en pastoraal team naar aanleiding van de schriftelijke en mondelinge reacties’. De standpuntbepaling met betrekking tot de ingekomen reacties en mondelinge vragen zijn nader uitgewerkt.

Deze zijn als volgt gerubriceerd:
A. Financiën.
B. Beleggingen.
C. Parochieel besluitvormingsproces.
D. Herbestemming te sluiten kerkgebouwen.
E. Motivering keuze van het voornemen tot het sluiten van kerken en het onttrekken van kerken aan de eredienst.
F. Begraafplaatsen.
G. Algemene opmerkingen
H. Pastoraal beleidsplan.

Met betrekking tot het pastoraal beleidsplan (sub H) wordt opgemerkt, dat dit geen onderdeel uitmaakt van de heroverweging. Wel heeft het Pastoraal team een concept voor een nieuw pastoraal beleidsplan opgesteld.

Het pastoraal team zal in de maand maart 2020 de zes kerkdorpen bezoeken om in gesprek te gaan met de plaatselijke geloofsgemeenschappen welke gedachten en ideeën er leven om vorm en inhoud te geven aan de pastorale zorg in de zes kerkdorpen in de nieuwe situatie. 

Wij zullen op een aantal punten die aan de orde zijn gekomen tijdens de informatie-avonden nog nader ingaan en wel aan de hand van vermelde rubricering.

Financiën

We hebben de financiële positie van de parochie vanaf 2013-2018 inzichtelijk gemaakt. Er is een duidelijke tendens waarneembaar dat het aantal kerkelijke, sacramentele handelingen blijvend afneemt. Het hebben van enig vermogen kan niet leiden tot het maar openhouden van kerken.

Beleggingen

De beleggingen generen minder inkomsten. Dat is niet toe te schrijven aan bestuurlijk handelen doch is een gevolg van de financiële toestand op de economische markt.

Parochieel besluitvormingsproces

Wij zijn de mening toegedaan dat het proces in volle openheid is doorlopen.

Herbestemming te sluiten kerkgebouwen

Veel opmerkingen en vragen zijn gesteld met betrekking tot herbestemming van de te sluiten kerken. Wij zijn met iedereen van mening dat het kerkgebouw behouden moet blijven. Wij beschouwen het als een cultureel erfgoed. Een kerkgebouw maakt een essentieel deel uit van het dorp. Wij willen een zodanige herbestemming doen realiseren die past binnen het dorp. Daarbij zal de zienswijze van de inwoners van het dorp uiterst belangrijk zijn. Wij geven als het ware het kerkgebouw terug aan het dorp met een passend gebruik. In elk geval zal het bisdom akkoord moeten gaan met een nieuwe bestemming. Deze bestemming willen wij samen met het dorp bekijken.  Daarnaast zal die bestemming een juridische vertaling dienen te krijgen in een door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan.

Motivering keuze van het voornemen tot het sluiten van kerken en het onttrekken van kerken aan de eredienst.

Het waarom is andermaal tegen het licht gehouden. Een veelvoud aan factoren hebben geleid tot ons voornemen. Wij constateren niets anders dat deze nog onverkort gelden. Dit houdt in dat geen nieuwe gezichtspunten naar voren zijn gekomen die ons ingenomen standpunt tot het sluiten van een drietal kerken zouden hebben doen veranderen. 

Het dossier is inmiddels toegezonden aan de bisschop voor besluitvorming. Voor de  heroverweging verwijzen wij naar het document :

Standpuntbepalingparochiebestuur en pastoraal team naar aanleiding van de schriftelijke en mondelinge reacties.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel