Toekomstvisie

Door Jos Thomas, gevolmachtigd vice-voorzitter, oktober 2019

Een toekomstvisie opstellen is een uitdaging: nadenken over de koers voor de komende periode. Het is een koersdocument dat richting geeft aan de keuze die we nu gaan maken bij tal van kerkelijke en pastorale ontwikkelingen dus ook binnen het parochiële gebeuren in Eersel. De visie geeft een ambitie weer, geeft richting aan, maar benoemt ook concreet te zetten stappen.

Een toekomstvisie nodigt eveneens uit tot herijking of vernieuwing van beleid of bevestigt de al ingezette koers. Het is geen blauwdruk voor de komende 10 jaar, daarvoor is de toekomst te onzeker.
De ontwikkelingen binnen het maatschappelijk leven brengen ook veranderingen met zich mee in het samenleven van mensen en inherent daaraan het kerk-zijn. Door te anticiperen en te zoeken naar nieuwe wegen komen er oplossingen voor de gevolgen van de ontwikkelingen in de huidige samenleving. De achtergrond van de parochiële, pastorale en bestuurlijke ontwikkeling wordt ingegeven door de gestaag doorzettende ontkerkelijking. De gevolgen daarvan zijn ook in onze parochie zichtbaar geworden en ondermijnen nu al maar ook op langere termijn nog meer de vitaliteit en dus het voortbestaan van de ‘individuele kerken’ in onze zes dorpen.

In het bijzonder het teruglopend kerkbezoek en de daarmee gepaard gaande verdere vergrijzing van onze kerkgemeenschap, evenals het vinden van voldoende nieuwe vrijwilligers en voorgangers, zijn zorgen van grote betekenis voor ons als parochiebestuur en pastoraal team.
Dit alles heeft er toe geleid, dat een jaar geleden het parochiebestuur én het pastoraal team in gesprek zijn gegaan over de toekomst van onze parochie en onze geloofsgemeenschappen. Daarbij hebben wij ons de volgende vragen gesteld:

Wat voor een parochie willen we zijn?
En wat moet daarvoor gebeuren?

We hebben nagedacht over hoe wij het kerkelijke, pastorale en bestuurlijke gebeuren vorm en inhoud kunnen geven en op elke wijze, nu én de toekomst. Dit heeft er toe geleid dat wij een toekomstvisie hebben opgesteld met als titel;
DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!“MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED”.

Informatie over deze toekomstvisie zijn neergelegd in een aantal schriftelijke stukken: Pastorale overwegingen in een snel veranderende samenleving door pastoor Van Lamoen, gepubliceerd in de Hint van 2 oktober 2019, no.1202. Het document: De Toekomstvisie.
De publicatie in De Hint gedateerd 30 oktober 2019, no.1206 <zijnde het wekelijkse informatiebulletin> van de parochie waarin in grote lijnen informatie wordt gegeven over die toekomstvisie met tevens daarin een uitnodiging aan de parochianen voor de informatiebijeenkomsten in de eerste twee weken van november 2019.

Deze rubriek Toekomstvisie zal staande het proces verdere invulling krijgen naar gelang de procedure besluitvorming kent of nadere informatie.

In de onderstaande link vindt u het document “De toekomst van onze parochie is nu! Met geloof, vertrouwen en moed”

Hieronder vindt u de publicaties in de Hint


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel