Op deze pagina vindt u informatie, overwegingen en inspiratie voor groot en klein in deze vastentijd en in de aanloop naar Pasen. 


PASEN 2021

In moeilijke tijden kunnen mensen erg solidair zijn met elkaar en elkaar steunen en de weg wijzen, soms met voorbijzien aan zichzelf.
Maar ook kunnen mensen zich verlaten voelen alsof ze er alleen voor staan en lijkt het er op dat iedereen vooral met zichzelf bezig is.
Als je het zelf moeilijk hebt, blijft er vaak minder ruimte over om er voor een ander te kunnen  zijn.

Een situatie kan dan uitzichtloos lijken, zonder perspectief, zonder hoop.

Met Pasen leggen we ons daar niet bij neer. Pasen is doortocht. Door lijden en dood heen openbaart zich Gods kracht en worden mensen opnieuw bevestigd en in hun kracht gezet.

Daarom vieren we Pasen als het feest van het nieuwe leven. Pasen biedt een inkijk op een nieuwe toekomst en is daarom allereerst een feest van de hoop.

Met Pasen ontsteken we licht en worden de nieuwe paaskaarsen gewijd als bakens van hoop voor het komende jaar.

Met Pasen vieren we opstanding, Verrijzenis. We keren ons om van het graf en keren ons naar het leven toe. Daar mogen we andere mensen ontmoeten in wie de levende Heer ons tegemoet komt en zelf ons draagt en zegent.

In deze coronatijd hebben we opnieuw geleerd wat het betekent om te verlangen, om echt uit te zien naar betere tijden. Dan zijn lichtpuntjes aan de horizon heel erg belangrijk om verder te kunnen, de moed erin te houden en anderen te kunnen bemoedigen.

De viering van het paasfeest wil ons over het dode punt heen helpen om te zien waar de weg ons heenvoert en waar we het leven opnieuw kunnen omarmen.

Pasen leert ons ook dat geen mens het alleen kan. Dat we niet alles zelf bepalen en in de hand hebben, maar dat juist datgene ons vrijmaakt waarvoor we ons openstellen, wat we mogen ontvangen en doorgeven, wat ons optilt uit onze kleinheid en gebrokenheid en wat wij mogen noemen Gods bevrijdende Liefde. Liefde die zelfs sterker is dan de dood.

Laten we daaraan vasthouden in dit komende jaar. We krijgen in het leven geen gemakkelijke reis beloofd, maar wel een weg er doorheen die ons brengt naar een veilige haven, waardoor we niet bang hoeven te zijn.

Telkenmale als Jezus als Verrezen Heer aan zijn leerlingen verschijnt zijn de  eerste woorden die Hij spreekt dan ook: “wees niet bang”. M.a.w. overwin de angst en kijk naar de toekomst. Kijk om je heen en werk aan een goede wereld waar leven is voor iedereen. En als Hij zijn leerlingen uitzendt, zegt Hij: “Ik zal met jullie zijn tot aan de voleinding van de wereld.

Staar je niet blind op wat er niet meer is. Het graf is leeg. Maar richt je op het leven. Het goede dat er was neem je mee als een kracht naar de toekomst. De liefde blijft met ons meegaan en brengt ons nieuw leven.

Zoals in de natuur alles weer tot bloei komt, zo is ook Pasen het feest van het wenkend perspectief.

Laten we dat ervaren en handen en voeten geven in het leven van iedere dag.

Wij wensen u allen een Zalig Paasfeest.

Parochiebestuur en pastoraal team.
Pastoor C. van Lamoen.


Veertigdagentijd met kinderen

In de bijlage vind je allerlei suggesties om te doen tijdens de veertigdagentijd!

Vasten vieren op weg naar Pasen

Vier Pasen. Onder dat motto zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. 


Deze week is de speciale website vierpasen.nl online gegaan, die bezoekers de gelegenheid biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de eigen parochie te vinden.

Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Deze week is de speciale website vierpasen.nl online gegaan, die bezoekers de gelegenheid biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de eigen parochie te vinden.

De Nederlandse bisschoppen zijn deze campagne gestart, omdat de kans groot is dat de huidige beperkende coronamaatregelen nog wel even zullen aanhouden. Dat betekent dat voor het tweede achtereenvolgende jaar Pasen anders gevierd moet worden. De campagne VierPasen wil net als de eerdere campagne VierKerstmis mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan.

Website
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. 

Bisschoppen geven uitleg
In de Goede Week worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.


Vastensactie: Wandel voor een ander

Al jarenlang organiseert Vastenactie in de veertigdagentijd een pelgrimage. Uiteraard kan dat in die vertrouwde vorm, dit jaar wederom geen doorgang vinden vanwege COVID.
Daarom is een aantrekkelijk online alternatief ontwikkelt: Wandelen in Afrika.


Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen?

De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen. Het is de voorbereidingstijd op Pasen en van oudsher een tijd van vasten en bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt en goed telt, komt tot de conclusie dat dit 46 dagen zijn en geen 40. Het antwoord op die vraag is heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De zondag is in de traditie van de Kerk nooit een vastendag geweest, want dan vieren we de verrijzenis van Christus. Elke zondag is het al een beetje Pasen. Wie dan vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag telt, komt precies op 40 uit.

Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de liturgie eindigt de 40-dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduüm Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag.

Dan is er nog de waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken met de symbolische betekenis van het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig een periode van veertig dagen en zelfs veertig jaar voor.

Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een goed voorbeeld om te volgen.

Aardig is het om te weten, dat ons woordje quarantaine in verband met het huidige coronavirus samenhangt. Quarantaine is afgeleid van het Franse telwoord quarante en betekent 40. Het raakte rond 1600 ook in zwang ter aanduiding van de isolatie van mogelijk besmette personen, zaken of dieren. Dat gebeurde onder invloed van het Venetiaanse quaranta giorni: 40 dagen. Deze aanduiding diende sinds de 14e eeuw voor de isolatie van schepen uit verre landen die de haven van Venetië aandeden. Zulke schepen werden daar 40 dagen geïsoleerd om verspreiding van besmettelijke ziekten elders opgelopen te voorkomen.


... in Brabant, daar brandt nog licht!

In één van zijn liedjes vertelt Guus Meeuwis hoe hij op een avond in een vreemde stad doelloos rondloopt. In de kou en het donker overvalt hem een gevoel van heimwee, heimwee naar Brabant, want daar, zo zingt hij, daar brandt nog licht…

In de Veertigdagentijd, en vooral in de Goede Week herdenken we hoe het alsmaar donkerder werd voor Jezus en de mensen om hem heen.

Eerst nog de blijde intocht in Jeruzalem, maar dan het laatste avondmaal met zijn vrienden, zijn strijd in de Hof van Olijven, zijn kruisweg en tenslotte zijn dood… En toen, vertelt het evangelie, viel er duisternis over het hele land…

Er valt duisternis over je land, over je leven, als je soms na een onverdiende kruisweg iets ergs meemaakt, een dierbare kwijtraakt; als je je ouders, je man, je vrouw, of als je een kind verliest… Dan valt er duisternis over jouw land, het wordt donker in je hart…; je doolt rond in het donker vol heimwee naar toen, toen hij of zij er nog was…

En waar brandt er dan nog licht?

Als de vrouwen naar het graf van Jezus gaan, die morgen, is de zon net opgegaan, maar in hun hart is het nog heel donker.
Bij het graf echter breekt het volle licht door: “Hij is niet hier”, zegt een engel, “Hij die gekruisigd werd, is verrezen!”
Hun hart begint te kloppen. Ze kunnen hun ogen en oren niet geloven. Maar dan rennen ze naar de anderen en vertellen hen het goede nieuws: Jezus, die gestorven is, hij leeft weer…
En dan brandt er licht, ’n beetje nog maar…

Dit nieuws vieren wij als gelovigen – hoe dan ook - met Pasen!
Voor mensen die verdrietig zijn om een verlies, mensen die gebukt gaan onder een kruis, voor alle mensen in het donker vertellen we op een of andere manier over licht in het donker en vieren we dat het leven sterker is dan de dood.

                    … in de Kempen, daar brandt nog licht!

Dat licht van het geloof brandt nog in mensen, in de harten van mannen en vrouwen, jong en oud.
Maar dat zullen mensen in het donker pas geloven, als in hen ook het vuur van de liefde brandt…
Laten we met Pasen bidden – waar je ook bent – dat ze over ons kunnen zeggen: daar in die mensen, mensen binnen onze Samen Willibrordusparochie (en je hoort er allemaal bij!), daar brandt nog licht…

Licht van Pasen!

 Als mensen bij jou denken, voelen, “ja, in hem, in haar brandt nog licht”… helpt dat mensen opstaan en wordt het Pasen voor mensen in het donker!

Vrede en alle goeds! ‘n Zalig Pasen!

Geef mij je angst…

Dit is de titel van een lied van Guus Meeuwis, dat al enkele keren naast vele andere hedendaagse evergreens te horen was tijdens de uitzendingen van The Passion via de TV, ’s avonds op Witte Donderdag. Ook dit jaar kan jong en oud er van genieten op donderdag 1 april (geen grap!) op NPO1 vanaf 20.30 uur, om zo thuis een stukje inspiratie op te doen aan de eigentijdse vormgeving van het oude Lijdensverhaal van Jezus.

#Ik ben er voor jou.

Zo luidt het thema van het muziekspektakel The Passion, dat dit jaar alsnog op Witte Donderdag vanuit Roermond wordt uitgezonden. Tijdens het programma wordt op een eigentijdse manier het lijdensverhaal van Christus uitgebeeld. Het thema heeft een diepe religieuze betekenis, doordat Christus voor ons mensen geleden heeft en gestorven is. Na zijn Verrijzenis zei hij tegen zijn leerlingen: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” Het zijn zelfs de laatste woorden van Jezus in het evangelie volgens Matteüs.

Daarnaast is het thema #Ikbenervoorjou natuurlijk ook een oproep aan ieder van ons om tegen onze naasten te zeggen: “Je bent niet alleen, ik ben er voor je.” Juist in deze tijd, waarin veel mensen de gevolgen van de coronapandemie in hun dagelijks leven ondervinden, is het goed als ze ook weten dat ze er niet alleen voor staan. Ze mogen een steun in de rug ervaren. Van ons als hun naasten en van Christus, die vanuit de hemel meewerkt: #Ikbenervoorjou.

The Passion vanuit Roermond is op Witte Donderdag (1 april) om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1. Ook is er dit jaar met Pasen een vervolg te zien op TV bij dezelfde omroep.

Napraten over The Passion? Zie https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/napraten-over-the-passion/


40-dagentijd en Paasviering

'Dwars door de nacht' lesmateriaal voor PO, VO en MBO.

Voor de 40-dagentijd ontwikkelden Verus en Uitgeverij Kwintessens videomateriaal en werkvormen voor leerkrachten, docenten en leerlingen van het PO en VO/MBO.

Op 1 april (Witte Donderdag) vieren we samen het licht tijdens de live online Paasvieringen. De vieringen zijn een mix van het Paasverhaal, zang en creatieve vertalingen naar de betekenis van Pasen in deze tijd van beperkingen.

De online viering voor PO onder –en middenbouw start om 9:30 uur. Voor PO bovenbouw en VO/MBO is de live viering om 10:30 uur. Beide vieringen zijn op de website van VERUS te volgen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel