Skip to main content

Vrijwilligers

Algemene informatie

 

Door de samenvoeging in 2014 van alle ‘oude’ parochies tot één Sint Willibrordusparochie werd het huidige parochiebestuur geconfronteerd met verschillende interpretaties uit het verleden van het begrip ‘vrijwilliger’ en diverse regelingen per parochiekern. Het werd mitsdien noodzakelijk om eenduidigheid en uniformiteit te bewerkstelligen en wel in de vorm van een vast te stellen parochieel vrijwilligersbeleid.

De destijds uitgegeven ‘informatiefolder vrijwilligersvergoeding 2017 (versie 2016.03)’ is niet meer van toepassing en heeft ook in het begin van 2019 geen verdere update gekregen temeer omdat verschillende onderdelen achterhaald waren. Voor zover van belang zijn een aantal onderdelen wel nog meegenomen in het nieuwe beleid. 

Betekenis van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van groot belang. In onze parochie zijn honderden vrijwilligers werkzaam. Zonder deze vrijwilligers zou de parochie niet zo levendig en actief zijn als ze nu is. Het is dus zaak om voor alle vrijwilligers een klimaat te scheppen waarbinnen zij goed kunnen (blijven) functioneren.


“Zij zijn dé mededragers van de parochie”

 


Door het bestuur is in 2019 en 2020 dan ook veelvuldig gesproken in vergaderingen en bijeenkomsten over het belang van vrijwilligerswerk in onze parochie. Daarbij hebben wij aandacht besteed aan een veelvoud van onderwerpen die relatie hebben met het vrijwilligerswerk, zoals:

  • Onze visie op vrijwilligerswerk
  • Vrijwilligersovereenkomst
  • Vrijwilligersvergoedingen
  • Verzekeringen en Arbozorg
  • Attentiebeleid
  • Gebruik van parochiële accommodaties
  • Verklaringen omtrent gedrag (VOG) en de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Vertrouwenspersoon (gedragscode).

We hebben een vrijwilligersreglement vastgesteld waarin deze onderwerpen in het kort worden beschreven. 

Voor de vastgestelde beleidsnota Vrijwilligersbeleid 2020 en de gedragscode alsmede vragen hieromtrent kunt u zich wenden tot het parochiesecretariaat.

Het vrijwilligersbeleid 2020, het vrijwilligersreglement en de gedragscode kunt u vinden onder het kopje “vrijwilligersbeleid” op onze website (www.samenwillibrordus.nl).

Uiteraard kunt u ook indien u vragen hebt zich wenden tot het bestuur.

Dank aan alle vrijwilligers. We beseffen al te goed, dat de krachten in onze geloofsgemeenschappen geringer worden en dat wij niet alles meer in huis hebben om grote stappen te kunnen maken. Wij vertrouwen ons daarom toe aan alles wat we samen – bestuur, pastoraal team en vrijwilligers- wel in huis hebben, zodat wij met kleinere stappen op weg kunnen blijven gaan.

Het bestuur van de R.K. Parochie Sint Willibrordus.