Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers worden niet betaald, maar zijn onbetaalbaar.

De tijd ligt ver achter ons dat elke rooms-katholieke parochie bemand werd door de pastoors en kapelaans. Praktische en huishoudelijke ondersteuning werd gegeven door een betaalde huishoudster. Het woord vrijwilliger kwam nauwelijks voor. Het is heel geleidelijk gegaan, maar zonder vrijwilligers zou “kerk zijn”, met alle respect voor het verleden niet of nauwelijks meer mogelijk zijn.

Vrijwilligers vormen het cement van onze geloofsgemeenschap en zijn niet meer weg te denken uit onze kerkgemeenschap. In de kerkgemeenschap van onze gefuseerde parochie zijn honderden vrijwilligers actief. Zij leveren een grote bijdrage aan het reilen en zeilen in en rondom de kerk. Zingen in een koor, prachtige bloemstukken maken voor op het altaar, een jong gezin voorbereiden op het heilige Doopsel van hun dierbaar kindje, het organiseren van kindervieringen. Er zijn vrijwilligers, die een communiewerkgroep vormen om jaarlijks te zorgen dat communicanten in een prachtige, plechtige Eucharistieviering voor het eerst de communie ontvangen. Vrijwilligers, die het Vormsel voorbereiden of met elkaar een actieve kerkpoetsclub vormen, werken als acoliet of als lector. Mensen, die samen de begraafplaatsen onderhouden, noem het maar op!

Kortom: op allerlei fronten steken vrijwilligers de handen uit de mouwen.

Door de samenvoeging in 2014 van alle ‘oude’ parochies tot één Sint Willibrordusparochie werd het parochiebestuur geconfronteerd met verschillende interpretaties uit het verleden van het begrip ‘vrijwilliger’ en diverse regelingen per parochiekern en werd de behoefte groter om duidelijkheid te verschaffen in de vorm van een vrijwilligersbeleid. Een en ander stond weergegeven in de informatiefolder vrijwilligersvergoeding 2017 en verder (versie 2016.03). Deze informatiefolder is achterhaald.

Wij zijn nu bezig met het opstellen van een nota vrijwilligersbeleid: VRIJWILLIGERS VORMEN HET CEMENT VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN IN DE KERKDORPEN VAN DE R.K. PAROCHIE SINT WILLIBRORDUS EERSEL.

In deze nota komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het vrijwilligerswerk in onze parochie
  • Vrijwilligersovereenkomst
  • Verzekeringen en Arbozorg
  • Verklaringen omtrent gedrag

Het parochiebestuur voelt zich verantwoordelijk voor allen die hun persoonlijke inzet, kwaliteit en tijd geven voor de parochie en heeft veel waardering hiervoor.

Het parochiebestuur dient ook te zorgen voor een goede werksfeer met de vrijwilligers en tussen de vrijwilligers onderling.

Zij dient tevens zorg te dragen voor voldoende en veilige middelen, zodat de werkzaamheden goed kunnen worden verricht. De vrijwilligers zullen zich anderzijds ook goed bewust moeten zijn, dat zij hun werkzaamheden doen in dienst van het groter geheel en bereid moeten zijn om aanwijzingen op te volgen van verantwoordelijken. Alle vrijwilligers zijn, bij de uitoefening van hun parochiële werkzaamheden tegen ongevallen verzekerd. De vrijwilligers in de RK Kerk van Nederland zijn voor de WA- en ongevallenverzekering ondergebracht bij ‘Donatus’. Naast deze collectieve verzekering van het bisdom is er ook de collectieve verzekering die vele gemeenten (secundaire dekking) hebben afgesloten bij Centraal Beheer Achmea geldend voor alle vrijwilligers in haar gemeente. In principe kunnen beide verzekeringen worden ingezet voor de vrijwilligers, met dien verstande dat, mocht er ‘schade’ zijn ontstaan binnen de parochiële activiteit, altijd eerst de kerkelijke verzekering aangesproken moet worden.

We hechten er waarde aan dat iedereen zich veilig voelt binnen onze parochie. Voor de volledigheid melden we hierbij de website:

https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Verklaring omtrent gedrag

Bij vrijwilligerswerk komt ook de vraag aan de orde over het beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze verklaring is een instrument om een veilige sociale omgeving te creëren.

Binnen de katholieke kerk wordt min of meer het beschikken over een VOG verplicht gesteld voor vrijwilligers die werken met minderjarigen, kwetsbare personen, jongeren en minderjarigen. Daarnaast is het ook een vereiste voor het bekleden van bepaalde bestuursfuncties en voor het omgaan met financiële - en persoonsgegevens. Voor een aantal vrijwilligers is een dergelijke verklaring afgegeven. Wij zijn nu aan het bekijken wat dat zou betekenen voor de hoeveelheid aan vrijwilligers die met minderjarigen omgaan.

Als parochie volgen wij het preventiebeleid betreffende seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl.
Dit beleid is via de volgende link te bekijken: 
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

De parochie heeft een vertrouwenspersoon benoemd.

Zodra over het vrijwilligersbeleid zoals hierboven vernoemd bestuurlijke besluitvorming is verkregen zullen wij dit kenbaar maken en publiceren op de website.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel